תנאי שימוש באתר

​​

אתר עיריית נתניה - תנאי שימוש
ברוכים הבאים לאתר הרשמי של עיריית נתניה (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי עיריית נתניה, אשר כתובתה בקריית העסקים והטכנולוגיה, ע"ש ספיר, רח' הצורן 6 נתניה מיקוד 42506 (להלן: "העירייה"). האתר מספק לציבור הרחב מידע אודות העירייה. באתר ניתן לקבל מידע על העירייה ויחידותיה, מידע על הנעשה בעיר בתחומים שונים וכן לבצע פעולות כגון הגשת בקשות להנחה בארנונה, חיפוש דוחות חניה וכיו"ב (להלן: "השירותים").
מסמך זה הוא חוזה מחייב בינך לביננו – בעלי האתר, והוא קובע את התנאים המשפטיים בנוגע לשימוש באתר. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולארי.
בכל עת ניתן לפנות אלינו בכל בקשה ופנייה בנוגע לתנאים אלו.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לכן הנשים.
בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
 
השימוש באתר
הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של העירייה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

 • הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות וכן לכל מטרה המותרת על פי דין, לרבות למטרות מחקר, סקירה דיווח עיתונאי, הוראה ובחינה, המהווה שימוש הוגן בתוכן המוגן בזכויות יוצרים, על פי דין. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר על גבי כל מדיה אחרת, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה בין המטרות המפורטות לעיל.
 • אין להשתמש באתר למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע (scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של האתר וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת האתר, עקיפת מנגנוני הגנה של האתר, ביצוע מניפולציות בפעילות האתר, גישה שיטתית למחשבי האתר באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת: 'bots' ו - 'crawlers' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של האתר שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 • אין לגשת לאתר או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה באתר, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך האתר.
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות, להסתה או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
 • אין להשתמש באתר לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה.
 • העירייה רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
 • הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
 • העירייה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את העירייה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

קישורים באתר
ייתכן ותמצא באתר קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי האתר, או מטעמו והעירייה איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת העירייה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. העירייה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
העירייה איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. העירייה רשאית להסיר מאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
בכל עת ניתן לפנות אלינו באמצעות הטופס באתר  ולדווח על קישור לאתר אחר שלדעתך תכניו פוגעניים או בלתי חוקיים. אנו נבחן את פנייתך, ובהתאם לשיקול דעתנו נחליט אם להותיר את הקישור על כנו, או לבטל אותו, אולם לא נישא בכל אחריות בקשר לאתר המקושר או לקישור אליו, בין אם החלטנו להסיר את הקישור ובין אם לא.
 
ביצוע פעולות באתר
השימוש באתר זמין לכלל המשתמשים. באמצעות האתר ניתן ליצור קשר עם העירייה, בין היתר על מנת לפתוח פניה ליחידת לתלונות הציבור או לשלם תשלומים עירוניים על ידי הפנייה לאתר חיצוני. במהלך פעולות מסוימות נבקש ממך להזין פרטים ולהסכים לתנאים נוספים הקשורים בפעולות אלו.
מסירת הפרטים והשימוש בהם כפופים למדיניות הפרטיות של האתר.
אנו רשאים לסרב לאפשר לך לבצע פעולות כאמור, אם לפי שיקול דעתנו ביקשת לבצען לצורך ביצוע פעולה בלתי חוקית (לדוגמה, בדרך של התחזות לאחר), או כדי לפגוע באחרים, או אם פעילותך מפרה צו בית משפט, או מפרה תנאים אלה, או אם קיימת לדעתנו סיבה מוצדקת אחרת לכך, מבלי שנצטרך לנמק את החלטתנו.
 
אימות פרטים
במהלך ביצוע פעולות מסוימות, המצריכות מסירת פרטים אודותיך או בכל שלב לאחר מכן, אם לדעתנו יהיה צורך בכך, נוכל לאמת את פרטיך, לבקש ממך מסמכים כדוגמת צילום תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת ולבצע בדיקה בעצמנו או בעזרת שירותים של צד שלישי. החלטתנו אם לאפשר לך לבצע את הפעולות כאמור עשויה להיות תלויה בתהליך זה.
 
התכנים המתפרסמים באתר
אנו נפרסם באתר מאמרים ותכנים הקשורים בתחומי הפעילות של העירייה, ונאפשר צפייה בהם על ידי כלל משתמשי האתר. התכנים הללו נכתבים בחלקם על ידי מערכת האתר ובחלקם על ידי כותבים אחרים ומוצעים להעשרת הידע בלבד. הם אינם חוות דעת מקצועית או ייעוץ משפטי ואין להתייחס אליהם ככאלה. יש להיוועץ בבעל המקצוע המתאים, קודם לביצוע כל פעולה המצריכה ייעוץ כזה.
 
זמינות
ככלל, האתר נגיש מכל מקום בעולם ומכל מחשב המחובר לאינטרנט ונעשה כל מאמץ סביר כדי שהאתר יהיה זמין בכל עת. יחד עם זאת, אנו עשויים לחסום, בעצמנו או באמצעות צד שלישי מטעמנו, את הגישה לאתר מאזורים גיאוגרפיים מסוימים, ממחשבים המשתמשים בכתובות אינטרנט (IP address) מסוימות, או ממקורות אחרים, לשם הגנה על האתר ומניעת הפגיעה בו, במשתמשיו ובנו.
 
תשלום
תוכל לשלם בעבור שירותים שונים הקשורים בעירייה באמצעות הפנייה לאתרים חיצוניים. כך למשל ניתן לשלם תשלום ארנונה, מים, ביוב, אגרות חיסון וטרינרי וכיו"ב באתרים חיצוניים שאינם בשליטת העירייה.
ביצוע התשלום ייעשה בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים חיצוניים.
בכל עת נוכל להציע שירותים ומוצרים באמצעות האתר – בין שלנו ובין של אחרים, בחינם או בכפוף לתשלום. תשלום כאמור יבוצע באמצעות חברת סליקה, בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלה.
 
מדיניות פרטיות
העירייה מכבדת את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת באתר, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.
 
קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של העירייה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לעירייה להשתמש בהם ולאפשר שימוש בהם בהתאם לתנאי שימוש אלה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת אלא לצורך המטרות המותרות כמפורט לעיל בפרק העוסק בשימוש המותר באתר.
אם אינך משוכנע שמטרת השימוש שלך תואמת את ההיתרים המפורטים בתנאים אלה, נא פנה ל: לעיריית נתניה בכתובת: עיריית נתניה, קריית העסקים והטכנולוגיה, ע"ש ספיר, רח' הצורן 6 נתניה - עבור לשכת דוברות והסברה. כדי לבקש את הרשות הנדרשת.
מלבד הרשות שניתנה לך במפורש להשתמש באתר, כמפורט בתנאים אלה, אין לעשות באתר ואין להרשות לאחרים לעשות באתר ובכל מרכיב הכלול בו שימוש שלא הותר במפורש. הסימנים © ו - ® מעידים על קיומם של זכויות קנייניות. אין לשבש את הצגתם.
 
אחריות העירייה
התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העירייה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.
 
השימוש באתר ובתכנים בו ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. העירייה עושה מאמצים ניכרים כדי להציג באתר תכנים נכונים ומדויקים. עם זאת, אין באפשרותה להתחייב שכל התכנים והשירותים המוצעים באתר, לרבות אלה המוצעים על ידי צדדים שלישיים, לרבות ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים בכל עת, או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.
אם נתקלת במידע שלדעתך איננו נכון, מדויק או מעודכן, הנך מוזמן לפנות אלינו לשם כך ל: לעיריית נתניה בכתובת: עיריית נתניה, קריית העסקים והטכנולוגיה, ע"ש ספיר, רח' הצורן 6 נתניה - עבור לשכת דוברות והסברה. העירייה תשתדל להגיב עניינית ובכל ההקדם לפנייתך.
העירייה לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע משימוש שלך בתכני האתר, או מהסתמכות עליהם. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.
לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות האתר, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של האתר, מערכות התוכנה של האתר, שינויים ותחזוקה שאנחנו מבצעים באתר ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש באתר ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יחד עם זאת, לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהן.
 
שינויים באתר והפסקת השירות
העירייה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים באתר עצמו, או בשיגור הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העירייה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
הסכמתך לתנאי שימוש אלה מהווה גם הסכמה לתנאים שעברו שינוי ואולם ככל שנדרש על פי דין, נבקש שוב את הסכמתך לתנאים החדשים. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתם לתוקף של התנאים המעודכנים תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם תפוג הרשות שניתנה לך להשתמש באתר.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית העירייה להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם. העירייה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק העירייה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
 
דין וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.
 
שמירה
אנו רשאים (אך לא חייבים) לשמור מידע שנצבר באתר בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות של האתר זאת גם לאחר שחדלת להשתמש באתר ואף לאחר הפסקת האתר. היות שלא נשמור בהכרח את המידע, אנו ממליצים לך ליצור עותק ולשמור כל מידע שחשוב לך לגבות.
 
פנה אלינו
העירייה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו​ לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. 


עודכן לאחרונה ביום: [10.11.21]