חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות לפי תפקידים

חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות לפי תפקידים

1. מהנדס העירייה

2. מבקר העירייה

3.  מנכ"ל העירייה

4. היועצת המשפטית

5. גזברית העירייה

מקור נתונים: מינהל כספים / דוח רבעון שני שנת 2016 ממקור תקציב כפי שהוגש למשרד הפנים.