חוקי העזר העירוניים

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#חוק עזר לנתניה -מודעות ושלטיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/SignsByLaw2018.pdf2018חוקי עזר עירונייםמודעות ​חוק עזר לנתניה (מודעות ושלטים), התשעח - 2018​ GP0|#1b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6;L0|#01b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:השירות המשפטי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd72SignsByLaw2018.pdf31/12/2017 22:00:00
string;#חוק עזר - מניעת רעשhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Noisebylaw2017.pdfחוקי עזר עירונייםמטרדי רעש ​2017 חוק עזר לנתניה מניעת רעש (תיקון)​ GP0|#1b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6;L0|#01b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:השירות המשפטי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd24Noisebylaw2017.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/DocLib1/Noisebylaw2017.pdf13/06/2017 21:00:00
string;#חוק עזר לנתניה - שמירה, אבטחה וסדר ציבוריhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/SecurityByLaw2014.pdfחוקי עזר עירונייםסדר ציבורי ​חוק עזר לנתניה (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשעד - 2014 GP0|#1b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6;L0|#01b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:השירות המשפטי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd90SecurityByLaw2014.pdf11/06/2014 21:00:00
string;#חוק עזר לנתניה - שטחים ציבורים פתוחיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/PublicDomain2013.pdfחוקי עזר עירונייםשצ"פ (שטח ציבורי פתוח) ​חוק עזר לנתניה (שטחים ציבורים פתוחיים), התשעג - 2013​ GP0|#1b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6;L0|#01b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:השירות המשפטי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd88PublicDomain2013.pdf11/05/2013 21:00:00
string;#תקנות חופש המידע 2009https://www.netanya.muni.il/DocLib1/Freedomofinformation2009.pdfחוקים ונהליםתקנות חופש המידע ​תקנות חופש המידע, עדכון לשנת 2009​ GP0|#1b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6;L0|#01b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:השירות המשפטי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd99Freedomofinformation2009.pdfhttps://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_103.htm23/02/2009 22:00:00
string;#חוק עזר לנתניה -סלילת רחובותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/PavingBylaw2008.pdfחוקי עזר עירונייםסלילת רחובות ​חוק עזר לנתניה (סלילת רחובות), התשסח - 2008​​ GP0|#1b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6;L0|#01b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:השירות המשפטי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd76PavingBylaw2008.pdf09/01/2008 22:00:00
string;#חוק עזר לנתניה -הסדרת מקומות רחצהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/BathingByLaw1966.pdfחוקי עזר עירונייםרחצה ​חוק עזר לנתניה (הסדרת מקומות רחצה), תשכו - 1966 GP0|#1b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6;L0|#01b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:השירות המשפטי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;L0|#058a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99|עץ תעודות זהות:חופי נתניה;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e67BathingByLaw1966.pdf01/07/2000 22:00:00
string;#תקנות חופש המידע 1999https://www.netanya.muni.il/DocLib1/Freedomofinformation1999.pdfחוקים ונהליםתקנות חופש המידע ​תקנות חופש המידע, עדכון לשנת 1999​ GP0|#1b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6;L0|#01b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:השירות המשפטי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd98Freedomofinformation1999.pdfhttps://www.nevo.co.il/law_html/Law01/144M1_002.htm27/05/1999 22:00:00
string;#תקנות חופש המידע 1998https://www.netanya.muni.il/DocLib1/Freedomofinformation1998.pdfחוקים ונהליםתקנות חופש המידע ​תקנות חופש המידע שנת 1998​ GP0|#1b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6;L0|#01b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:השירות המשפטי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd97Freedomofinformation1998.pdfhttps://www.nevo.co.il/law_html/Law01/144M1_001.htm31/12/1997 22:00:00
string;#חוק עזר לנתניה -שוק בהמותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Beastsbylaw1990A.pdfחוקי עזר עירונייםבהמות ​חוק עזר לנתניה (שוק בהמות), התשן - 1990 GP0|#1b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6;L0|#01b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:השירות המשפטי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd86Beastsbylaw1990A.pdf24/01/1990 22:00:00