קוד אתי - עיריית נתניה

​​ערכי הקוד האתי של עובדי עיריית נתניה

 יושר

עובד עירייה יראה עצמו כמשרת הציבור ביושר ובאמינות, תוך שמירה על טוהר המידות וניקיון כפיים. העובד ישקול שיקולים ענייניים ולא ינהג משוא פנים ביחסיו עם התושבים ועם עמיתיו.

אמינות

העובד ימנע מכל פעילות היוצרת ניגוד עניינים, מניצול לרעה של תפקידו/או של מעמדו, ומקבלת מתנות וטובות הנאה.

מקצועיות

עובד העירייה מחויב לפעול על פי אמות מידה מקצועיות, עליו להקפיד על תכנון הפעילות וביצועה באופן ראוי ומדויק, וכן על שיפור ולמידה מתמדת. חובה עליו לפעול כמיטב יכולתו, להשגת היעדים שקבעה העירייה ולשתף פעולה עם יחידות רלוונטיות אחרות בתוכה.

מסירות

עובד העירייה יראה עצמו כמשרת הציבור וכמי שהוסמך לתפקידו במטרה לסייע לציבור ולצרכיו ביושר,  בשוויון, במסירות ובהגינות.

כבוד

עובד העירייה ינקוט כלפי כל אדם יחס של כבוד, אדיבות והגינות, תוך כיבוד הזכויות והצרכים של הזולת.

איסור הפליה

העובד לא יפלה במעשים ובהצהרות, אדם או קבוצה, על רקע אמונה, דת, מין, עדה, השתייכות פוליטית, מוצא, לאום והעדפה מינית, כולל הצהרות גזעניות ופוליטיות פוגעות.

נאמנות

עובד העירייה מחויב למלא בנאמנות את התפקידים המוטלים עליו, בהתאם לתקנות ונוהלי העירייה. הנאמנות לעירייה ולמוסדותיה היא מעל לכל שיקול, נטייה או השקפה.

מחויבות העירייה

העירייה רואה בעובדיה נכס חשוב ביותר בפעילותה. הנהלת העיר תנקוט כלפיהם יחס הוגן, אנושי ושוויוני תוך מתן כבוד הדדי.

סודיות

העובד ישמור על סודיות, לא יפתח מעטפות ולא יעיין במכתבים או בכל חומר אחר הנמען על שם עובד אחר, אלא אם כן הוסמך לכך כדין.

שיתוף פעולה

הנהלת העיר תנקוט במדיניות של שיתוף פעולה עם עובדיה, מחלקות העירייה, תושבי העיר וכל השותפות בפעילות הרשות.

​​​​