שומה לעסקים

מחלקת עסקים

מחלקת עסקים בעיריית נתניה מעניקה שירות לבעלי עסקים בעיר בנושאים הבאים: תחלופת דיירים, תחלופת בעלויות, אישורי עירייה לרישום בטאבו, אישורי עירייה לרישום משכנתא, בקשות לפטור בגין נכס ריק ונכסים לא ראויים לשימוש, בקשות לשינויי גודל ואיחודי שטחים.     

תחלופת דיירים/שכירויות

שינוי שם המחזיק בנכס ברישומי העירייה לצורך תשלום ארנונה והיטל שמירה

מחזיק בנכס ייחשב כל אדם שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס. ככלל, בעל הנכס ייחשב בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, אלא אם כן קיים שוכר בנכס לתקופה של 12 חודשים לפחות, שוכר בדמי מפתח ואפילו פולש, ובתנאי שנמסרה על כך הודעה בכתב לעירייה. הרישום יבוצע מיום ההודעה על פי החוק, ה"מחזיק" בנכס חייב בתשלום ארנונה לעירייה.

הודעת חדילת חזקה בנכס

כאשר דייר עוזב את הנכס, עליו להודיע לעירייה על כך בכתב. הודעת חדילת חזקה תבוצע ברישומי העירייה מיום ההודעה. 

הנחיות להגשת הודעה

 • יש למלא את טופס בקשה ולצרף חוזה שכירות, מכתב בקשה וכן את פרטי המחזיק החדש: מספר תעודת זהות או ח.פ, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני וצילום תעודת זהות של הדייר הנכנס
 • קישורים להורדה/מילוי של טופס הבקשה מופיעים בתחתית עמוד זה

תחלופת בעלויות לעסקים

כאשר נכס נמכר, על המוכר או הקונה להודיע על כך לעירייה בכתב. השינוי יבוצע מיום ההודעה. במידה ובנכס קיים דייר בשכירות יש לעדכן את העירייה.

הנחיות להגשת הודעה

 • יש למלא טופס בקשה ולצרף חוזה מכר, וכן את פרטי המוכר והקונה: מספר תעודת זהות, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני
 • קישורים להורדה/מילוי של טופס הבקשה מופיעים בתחתית עמוד זה.

אישורי עירייה לטאבו לעסקים

על-פי סעיף 324 לפקודת העיריות, העברת הזכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהעירייה שמופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה (ארנונה, היטל שמירה, היטל השבחה ומיסי עקיפין) מאת בעל הנכס ביחס לנכס. תעודה זו מהווה תנאי להסדרת הליך רישום הבעלים ברשם המקרקעין (טאבו). תוקף האישור יהיה עד המועד שבגינו שולמו חיובי הארנונה והיטל השמירה לעירייה.

חשוב לדעת

 • התשלום יעשה במזומן בבנקים, בכרטיס אשראי או באמצעות צ'ק בנקאי
 • במידה והמבקש הנו מיופה כוח, יש להעביר ייפוי כוח
 • קבלת האישור כרוכה בתשלום אגרה בסך 60 ₪

הנחיות לקבלת אישור

 • יש למלא טופס בקשה חוזה מכר, נסח טאבו עדכני או רישום זכויות במנהל וכן את פרטי המבקש: מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני
 • קישורים להורדה/מילוי של טופס הבקשה מופיעים בתחתית עמוד זה

אישורי עירייה לצורך אישור משכנתא לעסקים

תושב שמעוניין לרשום משכנתא בטאבו חייב להציג אישור עירייה על היעדר חובות. האישור יינתן לאחר תשלום החובות לעירייה. תוקף האישור יהיה עד המועד שבו שולמו חיובי הארנונה והיטל השמירה.                 

הנחיות לקבלת אישור

 • יש למלא טופס בקשה עם פרטי הממשכן והלווה ולצרף העתק משטר משכנתא
 • קישורים להורדה/מילוי של טופס הבקשה מופיעים בתחתית עמוד זה

בקשות לנכס ריק לעסקים

הנחה לבניין חדש ריק (תקנה 12)(א)(1): בניין חדש למחזיק שהוא בעל ראשון של בניין חדש ריק ולא בשימוש - מיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בנכס במשך תקופה רצופה - יינתן פטור עד 6 חודשים למחזיק שהוא בעל ראשון של בניין חדש וריק.

הנחה לבניין ריק (תקנה 13) למחזיק של בניין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת שמתחילה ביום שחדלו להשתמש בו ועד 6 חודשים, לא יינתן פטור לתקופה הפחותה מ-30 יום.

הפטור יינתן בכפוף להמצאת ראיות בדבר היותו של הבניין ריק ולא בשימוש וביקורת של פקח במקום.

הנחיות להגשת בקשה

 • יש להגיש טופס בקשה למחלקת עסקים, בצירוף הוכחת תנאי הזכאות
 • קישורים להורדה/מילוי של ​טופס הבקשה מופיעים בתחתית עמוד זה

בקשות לנכס הרוס ולא ראוי לשימוש

סעיף 330 לפקודת העיריות: נכס שנהרס או ניזוק ואין יושבים בו, ימסור המחזיק לעירייה הודעה בכתב. העירייה תשלח פקח למקום. במידה שהנכס עומד בקריטריונים של נכס הרוס ואינו ראוי לשימוש, יינתן פטור לנכס לא ראוי עד 3 שנים בכפוף לביקורות פקח של העירייה בנכס לתקופת הפטור. 

במידה שלאחר 3 שנים ממשיך הנכס לעמוד במצבו ההרוס/לא ראוי,  ישלם המחזיק/בעלים במשך 5 שנים סכום מזערי בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה על-פי הסיווג המתאים לבניין, על-פי השימוש האחרון שנעשה בנכס. 

חלפה תקופה זו והבניין ממשיך לעמוד במצב של נכס הרוס/לא ראוי לשימוש, לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים. מותנה בביקורות על-ידי פקח בנכס.                     

הנחיות להגשת בקשה

 • יש להגיש טופס בקשה מתאים ולצרף לו מסמכים המעידים על מצב הנכס
 • קישורים להורדה/מילוי של ​​טופס הבקשה מופיעים בתחתית עמוד זה

השגות על שומת ארנונה לעסקים

מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי להגיש, תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום השנתית, השגה עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מהטענות הבאות:

 • הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום 
 • נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו 
 • הוא אינו מחזיק כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות 
 • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק ההסדרים התשנ"ג - שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו נכס נפרע בידי המחזיק בנכס

מנהל הארנונה ישיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.  

הנחיות להגשת השגה

 • יש למלא טופס בקשה מתאים ולצרף לו מכתב השגה
 • קישורים להורדה/מילוי של טופס הבקשה מופיעים בתחתית עמוד זה.

הגשת ערר

מחזיק שהשגתו נדחתה על-ידי מנהל הארנונה, רשאי להגיש ערר מנומק על ההחלטה בפני ועדת ערר לענייני ארנונה שליד עיריית נתניה, בתוך 30 יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה. 

על החלטת ועדת ערר ניתן לערר בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בתוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.​

רישום בניינים חדשים לעסקים

בניין חדש שבנייתו הסתיימה, יעביר בעל הנכס חוזה שכירות ו/או חוזה מכר בצרוף אישור אכלוס. החל ממועד ההודעה יחויב המחזיק / בעלים החדש בנכס.  

הנחיות להגשת בקשת רישום

 • יש למלא טופס בקשה מתאים ולצרף לו ואישור אכלוס
 • קישורים להורדה/מילוי של ​טופס הבקשה מופיעים בתחתית עמוד זה.​

​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

בקשה לפטור נכס לא ראוי - ארנונה עסקיםבקשה לפטור נכס לא ראוי - ארנונה עסקיםבקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונת עסקים בשל היות הנכס לא ראוי לשימושhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=16
בקשה לפטור נכס ריק - ארנונה עסקיםבקשה לפטור נכס ריק - ארנונה עסקיםבקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונת עסקים בשל היות הנכס ריקhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=15
בקשה לפטור נכס ריק/ לא ראוי - ארנונה מגוריםבקשה לפטור נכס ריק/ לא ראוי - ארנונה מגוריםבקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונת מגורים בשל היות הנכס ריק/לא ראוי למגוריםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=10
בקשה לתיקון חיוב ארנונה עסקים (הגשת השגה)בקשה לתיקון חיוב ארנונה עסקים (הגשת השגה)השגה ו/או ערר ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו- 1976 והתקנות שהותקנו לפיו. בסעיף 3 לחוק נאמר כדלקמןhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=17
בקשה לתיקון חיוב בארנונה מגורים(הגשת השגה)בקשה לתיקון חיוב בארנונה מגורים(הגשת השגה)השגה ו/או ערר ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו- 1976 והתקנות שהותקנו לפיו. בסעיף 3 לחוק נאמר כדלקמןhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=64
הארכת אישור לטאבו - מגוריםהארכת אישור לטאבו - מגוריםניתן להאריך את תוקף התעודה לאישור לטאבו עד שנה ממועד הנפקת התעודה המקורית בצירוף האישור, במידה והנכס משוכר יש לצרף חוזה שכירות עדכני. הארכת אישור תתבצע רק לאחר סילוק כל החובות עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.https://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=88
הארכת אישור לטאבו - עסקיםהארכת אישור לטאבו - עסקיםעסק יקר, ניתן להאריך את תוקף התעודה לאישור לטאבו עד שנה ממועד הנפקת התעודה המקורית בצירוף האישור, במידה והנכס משוכר יש לצרף חוזה שכירות עדכני. הארכת אישור תתבצע רק לאחר סילוק כל החובות עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.https://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=89
הגשת בקשה לקבלת תווי מזוןהגשת בקשה לקבלת תווי מזוןתושב נכבד - באם הנך זכאי להנחה בשיעור של 70% לפחות לפי מבחן הכנסה בגין שנת 2022 הרשות המקומית הגישה את פרטיך באופן אוטומטי למשרד הפנים ואין צורך בהגשת פניה זוhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=91
הודעה על עזיבת נכס - ארנונה מגוריםהודעה על עזיבת נכס - ארנונה מגוריםעל העוזב למסור הודעה על עזיבת הנכס בכתב וחתומה . חשוב לדעת! אי מתן הודעת עזיבה ביום העזיבה תגרום להמשך חיוב המחזיק הרשום בנכס עד ליום מסירת הודעה זו ועלולה לגרום להליכי אכיפה.https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=5
הודעה על עזיבת נכס - ארנונה עסקיםהודעה על עזיבת נכס - ארנונה עסקיםהודעה על עזיבת נכס - לצורך טיפול בפניה נא להוריד את הטופס ההצהרה ולמלא.https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=18

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

  פרטי התקשרות

  {{title}}
  {{AllDetails.FullName}}

  יצירת קשר:

  פרטי התקשרות

  {{DepAllDetails.Name}}

  יצירת קשר:

  ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}