תמיכה עירונית במלכ"רים

 ​הודעה בדבר הגשה בקשות תמיכה לתאגידים הפועלים בעיר נתניה לשנת 2023​​

עיריית נתניה מודיעה בזאת כי תאגידים הפועלים ברחבי נתניה שהינם מוסדות ללא כוונת רווח ופועלים לטובת הציבור בתחומים: חינוך, בריאות, רווחה, ספורט, עולים, ודת רשאים להגיש בקשה לתמיכה כספית בהתאם לנוהל לתמיכות במוסדות ציבור ע"י רשויות המקומיות לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2006/4 מ-06.8.23 ודרישות משלימות של עיריית נתניה.

על הפונים למלא בקשה כנדרש ולצרף את המסמכים המפורטים בטופס הבקשה. 

עיריית נתניה שומרת לעצמה זכות לדרוש מסמכים נוספים הקשורים לאופי תאגיד ותחום פעולתו.

טופס להגשת בקשה ניתן להוריד מעמוד זה, או לקבלו במשרד רכז הוועדה, מר מרק זלובינסקי, בכתובת - צורן 6, נתניה. 

את הבקשות יש להגיש לרכז הוועדה לא יאוחר מיום חמישי כ"ח אדר ב' תשפ"ב, 31.03.2023​​.

לתשומת לב התאגידים: בהתאם לחוזר מנכ"ל הנ"ל, בקשה שתוגש באיחור תדחה ללא דיון. כמו כן לא תידון הבקשה אלא אם כן התקבלו כל המסמכים והאישורים הנדרשים.

​בתבחינים (קריטריונים) לחלוקת תמיכות אפשר לעיין במשרדי העירייה אצל רכז הוועדה, כמו כן ניתן להוריד את המסמך מעמוד זה.

​בכבוד רב, ראש העירייה הגב' מרים פיירברג-איכר, ומנכ"ל העירייה ​​ויושב-ראש ועדת תמיכות מר יורם כהן.​​​​

 תבחינים (קריטריונים) לחלוקת תמיכות 2023

 

 

טופס לבקשת תמיכה 2023טופס לבקשת תמיכה 2023https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/bakasha23.docהצהרת פרטים של גוף המבקש תמיכה
נספח בקשת תמיכה לספורט -טבלת פירוט מיקום האימונים של הספורטאים באגודה 2023נספח בקשת תמיכה לספורט -טבלת פירוט מיקום האימונים של הספורטאים באגודה 2023https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/per23.xlsxחינוך, בריאות, רווחה, ספורט, עולים, ודת רשאים להגיש בקשה לתמיכה כספית
נספח בקשת תמיכה לספורט -טבלת פירוט פרופיל אגודה תמיכות 2023נספח בקשת תמיכה לספורט -טבלת פירוט פרופיל אגודה תמיכות 2023https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/agud23.xlsחינוך, בריאות, רווחה, ספורט, עולים, ודת רשאים להגיש בקשה לתמיכה כספית
נספח בקשת תמיכה לספורט -פרופיל אגודות קבוצתי 2023נספח בקשת תמיכה לספורט -פרופיל אגודות קבוצתי 2023https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/prof23.docחינוך, בריאות, רווחה, ספורט, עולים, ודת רשאים להגיש בקשה לתמיכה כספית
נספח בקשת תמיכה לספורט -תצהיר נספח ה 2023נספח בקשת תמיכה לספורט -תצהיר נספח ה 2023https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/taz23.docחינוך, בריאות, רווחה, ספורט, עולים, ודת

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#תבחינים לחלוקת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/tavhinim.pdf2023פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​​תבחינים (קריטריונים) לחלוקת תמיכות 2023 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2758tavhinim.pdf18/10/2022 21:00:00
string;#‏ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support21082022.docx2022פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​​סכום ישיבת ועדה מקצועית לענייני תמיכות מתאריך 21.08.2022 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2667support21082022.docx24/08/2022 21:00:00
string;#‏ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support23062022.docx2022פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​​סכום ישיבת ועדה מקצועית לענייני תמיכות מתאריך 23.06.2022 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2669support23062022.docx30/06/2022 21:00:00
string;#‏ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support16052022.docx2022פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​​סכום ישיבת ועדה מקצועית לענייני תמיכות מתאריך 16.05.2022 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2668support16052022.docx19/05/2022 21:00:00
string;#ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support31032022.pdf2022פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​סכום ישיבת ועדה מקצועית לענייני תמיכות מתאריך 31.3.2022 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2665support31032022.pdf31/03/2022 21:00:00
string;#ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support27012022.pdf2022פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​סכום ישיבת ועדה מקצועית לענייני תמיכות מתאריך 27.1.2022 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2666support27012022.pdf31/01/2022 22:00:00
string;#ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support01012022.doc2022פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​ עדכונים בקריטריונים לתמיכות לשנת 2022 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2673support01012022.doc31/12/2021 22:00:00
string;#‏ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support26102021.docx2021פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​​​סכום ישיבת ועדה מקצועית לענייני תמיכות מתאריך 18.10.2021 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2672support26102021.docx31/10/2021 22:00:00
string;#‏ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support18102021.docx2021פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​​​סכום ישיבת ועדה מקצועית לענייני תמיכות מתאריך 18.10.2021 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2675support18102021.docx31/10/2021 22:00:00
string;#‏ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support29092021.docx2021פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​סיכום ישיבת ועדת תמיכות בתאריך 29.9.2021 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2241support29092021.docx26/10/2021 21:00:00