תמיכה עירונית במלכ"רים

 ​הודעה בדבר הגשה בקשות תמיכה לתאגידים הפועלים בעיר נתניה לשנת 2022​​

עיריית נתניה מודיעה בזאת כי תאגידים הפועלים ברחבי נתניה שהינם מוסדות ללא כוונת רווח ופועלים לטובת הציבור בתחומים: חינוך, בריאות, רווחה, ספורט, עולים, ודת רשאים להגיש בקשה לתמיכה כספית בהתאם לנוהל לתמיכות במוסדות ציבור ע"י רשויות המקומיות לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2006/4 מ-06.8.23 ודרישות משלימות של עיריית נתניה.

על הפונים למלא בקשה כנדרש ולצרף את המסמכים המפורטים בטופס הבקשה. 

עיריית נתניה שומרת לעצמה זכות לדרוש מסמכים נוספים הקשורים לאופי תאגיד ותחום פעולתו.

טופס להגשת בקשה ניתן להוריד מעמוד זה, או לקבלו במשרד רכז הוועדה, מר מרק זלובינסקי, בכתובת - צורן 6, נתניה. 

את הבקשות יש להגיש לרכז הוועדה לא יאוחר מיום חמישי כ"ח אדר ב' תשפ"ב, 31.03.2022.

לתשומת לב התאגידים: בהתאם לחוזר מנכ"ל הנ"ל, בקשה שתוגש באיחור תדחה ללא דיון. כמו כן לא תידון הבקשה אלא אם כן התקבלו כל המסמכים והאישורים הנדרשים.

​בתבחינים (קריטריונים) לחלוקת תמיכות אפשר לעיין במשרדי העירייה אצל רכז הוועדה, כמו כן ניתן להוריד את המסמך מעמוד זה.

​בכבוד רב, ראש העירייה הגב' מרים פיירברג-איכר, ומנכ"ל העירייה ​​ויושב-ראש ועדת תמיכות מר יורם כהן.​​​​

 תבחינים (קריטריונים) לחלוקת תמיכות 2022

 

 

טופס לבקשת תמיכה 2022טופס לבקשת תמיכה 2022https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/T2022.pdfהצהרת פרטים של גוף המבקש תמיכה

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#‏ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support29092021.docx2021פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​סיכום ישיבת ועדת תמיכות בתאריך 29.9.2021 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2241support29092021.docx26/10/2021 21:00:00
string;#‏ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support30062021.docx2021פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​סכום ישיבת ועדת​ תמיכות בתאריך 30.6.2021 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2242support30062021.docx26/10/2021 21:00:00
string;#ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support17122020.pdf2020פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​סיכום ישיבת ועדת תמיכות בתאריך 17.12.2020 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2026support17122020.pdf16/12/2020 22:00:00
string;#ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support27052020.docx2020פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​סכום ועדה מקצועית לענייני תמיכות מתאריך 27.5.2020 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1920support27052020.docx26/05/2020 21:00:00
string;#‏ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support27112019.docx2019פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​​סיכום ישיבת ועדת תמיכות בתאריך 27.11.2019 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1678support27112019.docx26/11/2019 22:00:00
string;#ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support13052019.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​​סיכום ישיבת ועדת תמיכות בתאריך 13.5.2019​, תיקון טעות סופר GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1670support13052019.pdf12/07/2019 21:00:00
string;#תבחינים לחלוקת תמיכות 2020https://www.netanya.muni.il/DocLib1/Support2020.pdf2020פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​רשימת תבחינים (קריטריונים) לחלוקת תמיכות 2020 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1698Support2020.pdf05/05/2019 21:00:00
string;#ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support28022019.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​​סיכום ישיבת ועדת תמיכות בתאריך 28.2.2019 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1676support28022019.pdf27/02/2019 22:00:00
string;#ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support27012019A.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​​סיכום ישיבת ועדת תמיכות בתאריך 27.1.2019 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1674support27012019A.pdf26/01/2019 22:00:00
string;#‏ועדת תמיכותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/support27012019.docx2019פרוטוקולים והחלטותועדת תמיכות ​​סיכום ישיבת ועדת תמיכות בתאריך 27.1.2019 GP0|#b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492;L0|#0b83c6465-22ed-4b8d-b90e-7a66185f6492|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת תמיכות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1675support27012019.docx26/01/2019 22:00:00