צו המיסים 2021

​​​"צו המיסים" כולל את אופן קביעת חיוב הארנונה לנכסים ולקרקעות תפוסות לכל שנת מס, וכלולות בו הגדרות האזורים, הבניינים, הסיווגים ואופן חישוב השטח, לרבות פירוט מלא של סוגי האזורים לכל גוש וחלקה בעיר, השימושים והתעריפים לכל שימוש ואזור.​​​

* בהתאם להוראת סעיף 10 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 עקב אי התכנסות מועצת העירייה לשנת 2021, שיעורי הארנונה ומועדיה בצו המיסים לשנת 2021 יהיו כקבוע בצו המיסים לשנת 2020, כשהם מעודכנים בשיעור 1.1%.

 * הנחות בארנונה- בישיבתה מיום 4/11/20 אישרה מועצת העירייה את הפטורים וההנחות מארנונה, לשנת הכספים 2021, לרבות כל ההנחות שנקבעו בדין עקב תקופת הקורונה, וכן אלה שיתוקנו בעתיד.​


 

 

string;#​​צו המיסים 2023​https://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2023S.docx2022ספריםצו המיסים ​שינויים מוצעים לקראת צו המיסים 2023 GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2585taxorder2023S.docx15/06/2022 21:00:00
string;#​​צו המיסים 2023​https://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2023t.docx2022ספריםצו המיסים ​טיוטת הצעה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2023 לאתר האינטרנט​ GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2584taxorder2023t.docx12/06/2022 21:00:00
string;#‏צו המיסים 2018- פרסום באתרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2018C.docx2018ספריםצו המיסים ​צו המיסים 2018- הטלת ארנונה כללית לשנת המס 2018 ​ GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2260taxorder2018C.docx01/07/2017 21:00:00
string;#‏צו מיסים 2017- דברי הסברhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2017A.docx2017ספריםצו המיסים ​דברי הסבר להצעת צו המיסים לשנת הכספים תשע"ז - 2017 GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2256taxorder2017A.docx24/05/2016 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-15, ישיבה מס. 95https://www.netanya.muni.il/DocLib1/citycouncil28062017.pdf2017פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-15 ​ פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-15, בתאריך 28.6.2017, כולל נספחים GP0|#1b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83;L0|#01b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-15;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b557citycouncil28062017.pdf27/06/2017 21:00:00
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/16522.pdf2022GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd62916522.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/16522.pdf
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/16722.pdf2022GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd63016722.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/16722.pdf
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/7322.pdf2022GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd4647322.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/7322.pdf
string;#צו המיסים 2006https://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2006.pdf2006ספריםצו המיסים ​צו המיסים לשנת הכספים 2006 GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1686taxorder2006.pdf31/12/2005 22:00:00
string;#צו המיסים 2007https://www.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2007.pdf2007ספריםצו המיסים ​צו המיסים לשנת הכספים 2007 GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1687taxorder2007.pdf31/12/2006 22:00:00