הנחה לאזרחים ותיקים

סוגי הנחות לאזרחים ותיקים

​30% הנחה לפי מבחן הכנסות

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 30% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו, אם סך כל הכנסותיו אינו עולה על סך של 150% מהשכר הממוצע במשק.     

אישורים נדרשים:

 • ההנחה תינתן לאזרח ותיק שימלא את טופס הבקשה למתן הנחה ויצרף לו אישורים מכל מקור הכנסה, לרבות תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר של השנה הקודמת
 • לתשומת לבך, ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים לפי דרישת האגף

25% הנחה ללא מבחן הכנסות

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 25% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו, בתנאי שהוא מקבל על פי חוק הביטוח אחת מקצבאות אלה: קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה.

רצ"ב קישור להגשת הבקשה

100% הנחה​ למקבל גמלת זקנה+הכנסה

הנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו של אזרח ותיק, המקבל קצבת זקנה והשלמה.

אישורים נדרשים:

 • טופס בקשה למתן הנחה. 
 • אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת זקנה עם השלמת הכנסה.
 • קישורים להורדה/מילוי של טופס הבקשה לקבלת הנחה בארנונה לאזרח ותיק מופיעים בתחתית עמוד זה.

100% הנחה לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה

הנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו של אזרח ותיק, המקבל קצבת זקנה לנכה. מותנה בעמידה במבחן הכנסה לאזרח ותיק.      

רצ"ב קישור להגשת הבקשה 

מקבלי גמלת סיעוד

הנחה בשיעור של 63% לזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי.

רצ"ב קישור להגשת הבקשה


מידע כללי

אזרח ותיק זכאי להנחה בהתאם לזכאותו לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו, בתנאי שהוא מקבל על פי חוק הביטוח אחת מקצבאות אלה: קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה. על ההנחות לאזרח ותיק יחולו הוראות אלה:

 • אזרח ותיק הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד בסכום הגבוה ביותר
 • ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד, שבה הוא מתגורר
 • ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד
 • ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק
 • אם האזרח הוותיק מתגורר עם משפחתו, תינתן ההנחה לפי השטח היחסי בלבד בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה

חישוב גיל הפרישה לצורך קבלת הנחה

המונח ''אזרח ותיק' מתייחס ל: גבר או אישה שהגיעו ל ''גיל הפרישה'' כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס''ה-2005. הפניה למחשבון גיל פרישה תוכלו למצוא בצידו השמאלי של עמוד זה.

​עדכון- חידוש אוטומטי להנחה

אזרחים ותיקים יקרים, אנו שמחים לבשר לכם כי בראשית שנת 2022 התפרסם תיקון מס' 17 לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989 המשנה את אופן מתן ההנחות לאזרחים ותיקים.

בחוק זה נקבע לראשונה מנגנון אוטומטי לחידוש ההנחה מארנונה לזכאים להנחות המבוססות על מבחן הכנסה, מבלי שידרשו להמציא אסמכתאות בדבר הכנסותיהם מדי שנה.

פירוט השינויים בהנחת אזרח ותיק (​30% הנחה לפי מבחן הכנסות​)

 • אזרח ותיק שמלאו לו 70 בשנה בגינה מבוקשת ההנחה יגיש בקשה/הודעה למתן הנחה פעם אחת בלבד, ולאחריה ההנחה תחודש לו מדי שנה באופן אוטומטי
 • אזרח ותיק שטרם מלאו לו 70 שנה יגיש בקשה/הודעה למתן הנחה  אחת ל- 3 שנים, ואם הגיעו לגיל 70 תחודש לו ההנחה מדי שנה באופן אוטומטי
 • הנחת אזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה/קצבת זקנה לנכה/ פנסיה נמוכה -100% מוגבל לשטח עד 100 מ"ר - האזרחים הוותיקים המנויים לעיל, יידרשו להגיש פעם אחת בלבד את בקשתם הראשונה להנחה ומעת שתוכר זכאותם להנחה- ההנחה תחודש מדי שנה באופן אוטומטי וללא צורך בהגשת כל בקשה נוספת/או חוזרת

התיקון מתייחס לאזרח ותיק שהינו תושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, תשס"ד 2004: גיל 67 לגבר ובאישה חל גם על תושבת ישראל שהגיעה לגיל 62.

התיקון מטיל על האזרח הוותיק חובת דיווח בכתב לרשות המקומית בעת חדילת התקיימות תנאי הזכאות.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

אישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור עירוניhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=36
אישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=29
בירורים בתשלומי ארנונה מגורים בירורים בתשלומי ארנונה מגורים פניות ובירורים https://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=86
בקשה להנחה על פי מבחן הכנסה - 2024בקשה להנחה על פי מבחן הכנסה - 2024בקשה להנחה בתשלום ארנונהhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=93
בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/hanaha24needed.docx
פניות בנושא הנחות בארנונה בדירות מגוריםפניות בנושא הנחות בארנונה בדירות מגוריםפניות ובירורים https://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=51

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 קישורי סיכום

קישורים שימושיים