תעריפי מס ארנונה

שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת הכספים 2021 הינו 1.1% וזאת בהתאם לסעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992.

 • תעריפי מס הארנונה ייקבעו בהתאם לשטח, לשימוש, לסוג הנכס ולאזור בו נמצא הנכס.
 • בגין כל בנין או חלק ממנו, המשמש לצרכי עסק אשר לא נכלל בהגדרות הנ"ל יש לשלם מס ארנונה בשיעור הקבוע בפרק ג'- 1 סעיף מסחר. 
 • כל בנין או מספר מבנים סמוכים השייכים או המשמשים לעסק אחד ואשר ניתן לסווגם בסיווגים שונים לצורך צו ארנונה זה, יסווגו בסיווג אחד בהתאם למטרת השימוש העיקרית.
 • עסק המתנהל בתוך דירת מגורים יחויב לפי תעריף מסחר.
מועדי תשלום הארנונה הכללית לשנת הכספים -2021:

 1. בהתאם להוראת סעיף 10 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 ו/או בהתאם לכל חוק שיצא לשנת הכספים 2021, תשלומי הארנונה לשנת 2021 לתקופה מ-י"ז בטבת תשפ"א (01/01/2021) ועד כ"ז בטבת תשפ"ב (31/12/2021) הינם כפי שנקבעו בשנת הכספים 2020, כשהם מעודכנים על פי הכללים הקבועים בסעיף 9 (ב) לחוק ההסדרים.
 2. מבלי לפגוע במועד שצוין לעיל ולנוחות האזרחים, יחולק החיוב השנתי של הארנונה ל- 6 תשלומים דו-חודשיים צמודים למדד, אשר ישולמו בתאריכים הבאים: האחד בינואר 2021, האחד במרץ 2021, האחד במאי 2021, האחד ביולי 2021, האחד בספטמבר 2021, האחד בנובמבר 2021. וזאת בתנאי שכל תשלום ישולם במועד הנקוב כנ"ל. (להלן- "ההסדר").
 3. כל תשלום מהתשלומים המפורטים לעיל, ישולם בתוספת הפרשי הצמדה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980 (להלן- "ההסדר").
 4. אי פירעון שניים מהתשלומים הנ"ל במועד יתבטל ההסדר, ויביא לדרישת סילוק מלוא החיוב השנתי ממועד החיוב, הוא האחד בינואר 2021 כאמור לעיל, וחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980 יחול על יתרת החוב.
 5. למרות מועדי התשלום שנקבעו בסעיף ב' לעיל, עבור כל המשלם בהוראת קבע בבנק ו/או בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי, קיים הסדר תשלומים נוסף בין 12 תשלומים חודשיים. בהתאם לסעיף 4(א) לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980, לכל תשלום בהסדר זה יתווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בלבד.

 • המבקש מהעירייה תעודה לפי סעיף 324 לפקודת העיריות (נוסח חדש), או כל אישור אחר בדבר סילוק חובות לעירייה, יישלם לפני קבלת התעודה, ההיתר או האישור, את החובות המגיעים לעירייה מאת בעליי הנכס ביחס לאותו נכס והמתייחסים לתקופה המבוקשת ולא פחות עד תום החודש הזוגי הקרוב ליום הגשת אחת מהבקשות הנ"ל, וכן את מלוא סך האגרות וההיטלים. מי שנתן הוראת קבע לבנק, יקבל אישור שתוקפו לחודשיים.

השגה ו/או ערר ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו- 1976 והתקנות שהותקנו לפיו. בסעיף 3 לחוק נאמר כדלקמן:

 • מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום השנתית להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה: 

 1. הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום. 
 2. נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 3. הוא אינו מחזיק כמשמעותו בסעיפים 1 ו- 269 לפקודת העיריות. 
 4. היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק ההסדרים התשנ"ג-1992 או שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

 • מנהל הארנונה ישיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. 
 • מחזיק שהשגתו נדחתה על ידי מנהל הארנונה, רשאי להגיש ערר מנומק על ההחלטה בפני ועדת ערר לענייני הארנונה הכללית, תוך 30 יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה.
 • על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בפני בית משפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.
 • פירוט שעורי הארנונה- ראה בפרקים ב'- ד'.

​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}