פרק א'- כללי והגדרות

 • ​​בהתאם להוראת סעיף 10 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 ו/או בהתאם לכל חוק שיצא לשנת הכספים 2021, תשלומי הארנונה לשנת 2021 לתקופה מ-י"ז בטבת תשפ"א (01/01/2021) ועד כ"ז בטבת תשפ"ב (13/12/2021) הינם כפי שנקבעו בשנת הכספים 2020, כשהם מעודכנים על פי הכללים הקבועים בסעיף 9 (ב) לחוק ההסדרים.
 • כל מחזיק ישלם ארנונה כללית עבור כל יחידת שטח של מ"ר.

הגדרות

 • יחידת שטח - יחידת שטח פירושה כל מטר רבוע (מ"ר) או חלק ממנו.
 • כל מחזיק ישלם ארנונה כללית עבור כל מטר רבוע, או חלק ממנו, בבניין, וכן עבור כל מ"ר קרקע או חלק ממנו, בהם הוא מחזיק, בהתאם למפורט בצו המיסים.
 • בניין - כל מבנה בתחום שיפוט עיריית נתניה כולל מחסן, סככה, וכיו"ב או חלק ממנו לרבות:
 1. כל שטח הקרקע שנעשה בו שימוש בפועל יחד עם המבנה, כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, אך לא יותר מ- 80% משטח החלקה/ות שבו נמצא המבנה- לרבות השטח עליו עומד המבנ. החיוב של שטח קרקע שעיקר שמושו עם המבנה יהיה לפי תעריפים של קרקע תפוסה. למען הסר כל ספק, שטח שאינו נכלל בהגדרת "בנין" כמפורט לעיל, ייחשב כקרקע תפוסה ו/או אדמה חקלאית, לפי העניין כהגדרתם להלן.
 2. נכסים המסווגים בפרק ב' (מגורים) פטורים מהחיוב האמור בסעיף קטן (1).
 • בשטח היחידה נכלל כל שטח שבתוך יחידת הבניין, לרבות חדר כניסה, פרוזדור, מטבח, הול, אמבטיה, מקלחת, שירותים, מחסן, מרתף, יציע, גזוזטרא, קירות פנימיים וחיצוניים וכל שטח מקורה אחר.
 • במבנה המורכב ממספר יחידות, ויש בו גם שטח משותף, יתווסף לשטחה של כל יחידה חלק מהשטח המשותף.
 • גודל השטח המשותף שיוצמד לכל יחידה יחושב בהתאמה לגודל היחידה וחלקה היחסי מתוך כלל היחידות במבנה .
 • שטח בריכת שחיה בחצר או בגג הבניין, בין מקורה ובין אם לאו ייכלל בשטח היחידה.
 • בבנייני מגורים בלבד - לא כולל בתי מלון, דירות מיוחדות ובתי עסק לא נכללים בשטח היחידה המרכיבים הבאים:
 1. שטח חצר לא מקורה.
 2. שטח חצר מקורה המשמש חניה.
 3. שטח משותף הרשום על שם הדיירים ומשמש כחדרי מדרגות, חדרי אשפה, מקלטים, חדרי כביסה או מחסן המשמש את כל הבניין, בבניינים בהם מחזיקים 2 או יותר (בניני מגורים משותפים).
 • דירות מיוחדות - דירה במלון דירות ו/או בכל מתקן אכסון תיירותי אחר, המוחזקת ו/או רשומה ו/או זכאית להירשם ו/או מנוהלת כיחידת מגורים נפרדת על ידי מחזיק.
 • מרכז קניות - קניון או בנין שלו כניסה משותפת אחת לפחות ובו חנויות (למעט סניפי רשת שיווק) המוחזקות על ידי מחזיקים שונים כגון: קניון השרון, קניון האירוסים, וכדומה. וכל השטח הכלול בו לרבות דוכנים בין קבועים ובין ארעיים ומעברים. למרות האמור לעיל שטחים המשמשים למעברים בלבד בקניון יחויבו במחצית התעריף של מרכז קניות. חניונים, בתי קולנוע ובנקים שבמרכז הקניות, יחויבו על פי התעריפים המתאימים בפרקים ג', ד' שלהלן.
 • סניפי רשת שיווק - כל תחום השיפוט של העירייה ייחשב כאזור אחד. בניין המוחזק על ידי רשתות שיווק ואשר גודלו עולה על 1,000 מ"ר יחויב לפי התעריף בפרק ד'. בבניין המוחזק על ידי רשתות שיווק ואשר גודלו עולה על 1,000 מ"ר יחויב לפי התעריף בפרק ד' חיובים נוספים.
 • נכסי המדינה - יחויבו בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ו-1995 (על תיקוניו). החיוב יעשה בהתאם לתעריפי הארנונה הכללית לסוגי הנכסים הנוהגים כמפורט בצו זה. שיעור הארנונה הכללית בהתאם לאמור לעיל יהיה כדלקמן:
 1. לגבי נכסים שמחזיקים בהם משרד הביטחון או צבא הגנה לישראל או מטעמם, לרבות יחידות הסמך שלהם- 30%.
 2. לגבי נכסים המשמשים בתי חולים או מרפאות- 45%.
 3. לגבי נכסים אחרים- 55%.
 4. לגבי נכסים ששילמו לגביהם אגרת סילוק אשפה בשנת 1994 ישנה הוראה מיוחדת כמפורט בסעיף 3(א) (2) לחוק.
 • נכסי פקודת מסי העירייה ומיסי הממשלה (פטורין) מ- 1938 לפי סעיפים 4 ו-5 לפקודה-

 יחויבו בהתאם לסעיף 5 ג' לפקודת הפטורין מ- 1938.

הטלת ארנונה על נכסים לפי סעיפים 4 ו- 5 (תיקון: התשס"ג)

על אף הוראות סעיפים 4 ו- 5, והאמור בכל דין, תוטל ארנונה כללית על הנכסים המפורטים בסעיפים 4 ו- 5, בשיעורים שלהלן, שיחושבו מסכום הארנונה הכללית שהייתה משולמת לרשות המקומית אלמלא הוראות סעיפים 4 ו- 5, ובהתאם לסכומים ולסוגי הנכסים נהוגים באותה רשות מקומית, באופן שלא ייקבע סיווג נפרד לנכסים האמורים; באין סיווג מתאים- יחול הסיווג הדומה ביותר (להלן- נכסים פטורים חלקית);

בשנת 2003- 6%;

בשנת 2004- 15%;

בשנת 2005- 24%;

בשנת 2006 ואילך- 33%;

לא קיים ברשות המקומית סיווג מתאים או סיווג דומה כאמור בסעיף קטן (א)- תוטל ארנונה כללית על הנכסים האמורים, בשיעורים המפורטים להלן, שיחושבו מתעריף הארנונה הנמוך ביותר ברשות המקומית בשל בנין או קרקע לפי העניין:

בשנת 2003- 12%;

בשנת 2004- 30%;

בשנת 2005- 48%;

בשנת 2006- 66%;

בשנים 2003 עד 2005 לא תשולם בשל נכסים פטורים חלקית, אגרת סילוק אשפה או כל אגרה או תשלום אחר, המשולמים בזיקה לפטור מהארנונה הכללית (בסעיף זה – אגרה),

ובלבד שסכום הארנונה הכללית אשר ישולם בכל אחת מהשנים האלה, למרות האמור בסעיפים קטנים (א) ו (ב), לא יפחת מסכום האגרה ששולמה בפועל לרשות המקומית בשל אותו נכס באחת משלוש השנים שקדמו לתשלום, לפי הגבוה, בתוספת שיעורי העדכון כפי

שנקבעו מדי שנה בתקנות לפי פרק ב' לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992.

החל בשנת 2006 לא תשולם אגרה בשל נכסים פטורים חלקית.

על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), לא תוטל ארנונה כללית או אגרה על שטח נכס המשמש לאחד מאלה:

כנסיה, מסגד או בית תפילה אחר, לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה, והשימושים הנוספים בו, אם ישנם, הם ללימודי אותה דת או לצרכים הנובעים מקיום התפילה ומלימודי הדת כאמור, ושאין בו פעילות עסקית;

(1א) בית כנסת, לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה, והשימושים הנוספים בו, ככל שישנם, הם ללימוד תורה או לצרכים הנובעים מקיום התפילה ומלימוד התורה, ושאין בו פעילות עסקית; בלי לגרוע מהאמור, במבנה שייעודו העיקרי לימוד תורה והוא משמש ללימוד תורה, יראו כבית כנסת את החלק במבנה האמור המיועד ומשמש לקיום תפילה באופן קבוע וסדיר נוסף על ייעודו ושימושיו ללימוד תורה, ובלבד שאין בו פעילות עסקית.

מקווה;

          (2א) כל בית קברות או חלק מבית קברות שאינו משמש למטרות רווח;

מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה התש"ט-1949, מוסד חינוך כמשמעותו בסעיף 5 לחוק האמור. ובית ספר כמשמעותו בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, שחל עליו החוק האמור שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מ- 10תלמידים ושניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי וחינוך על יסודי לתלמידים עד גיל 18 שנים וכן בית ספר מקצועי, כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג-1953, והכל אם אינו למטרות רווח ולגבי השטח המשמש לחינוך או ללימוד כאמור ואשר אין בו פעילות עסקית;

מעון יום, כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965; וכן מעון יום לפעוטות כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018, ובלבד שחל עליו מחיר מרבי לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996.

מקלט לנשים מוכות כהגדרתו בחוק עבודת נשים, התש"יד-1954;

מעון כמשמעותו בתע"ס המספק הגנה וטיפול לילדים ולנערות בסיכון ובמצוקה; לעניין זה, "תע"ס"- הנחיות והוראות המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה (תקנון לעבודה סוציאלית- תע"ס), כתוקפן מזמן לזמן, המצויות לעיון הציבור במחלקות לשירותים חברתיים ובלשכות המחוזיות של המשרד האמור;

מבנה המוחזק בידי תנועת נוער ששר התרבות החינוך והספורט אישר כי לפי המבחנים לצורך תמיכה, קיבלה תנועת הנוער בשנת הכספים שקדמה לשנה שלגביה לא מוטלת ארנונה כללית לפי הוראת סעיף קטן זה תמיכה, ובלבד שעיקר שימושו של המבנה הוא לקיום פעילויות לחניכי אותה תנועה כפי שמקובל לקיימן על ידי תנועות נוער; לעניין פסקה זו, "מבחנים לצורך תמיכה"- מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לתמיכה בתנועות נוער;

מדרשה תורנית ציונית ליהדות וללימודי ארץ ישראל ששר החינוך אישר כי לפי המבחנים לצורך תמיכה, קיבלה תמיכה בשנת הכספים שקדמה לשנה שלגביה לא מוטלת ארנונה כללית לפי הוראות סעיף קטן זה; לעניין פסקה זו, "מבחנים לצורך תמיכה"- מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לתמיכה במדרשות תורניות ציוניות ליהדות וללימודי ארץ ישראל;

מפעל מוגן, לרבות מרכז עבודה שיקומית, המספק תעסוקה לאנשים עם מוגבלות, שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בו, ובלבד שלפחות 85 אחוזים מהאנשים עם מוגבלות כאמור משתתפים בתעסוקה בו לפי הפניה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, משרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי; בסעיף קטן זה, "אדם עם מוגבלות"- כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 שמלאו לו 18 שנים;

מסגרת יומית שעיקר ייעודה מתן שירות שיקום בתחום התעסוקה, לנכי נפש הזכאים לו לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000; לעניין פסקה זו, "שירות שיקום בתחום התעסוקה, - שירות המנוי בפסקאות (1), (2), (3) (ג) או (4) לפרט א' בתוספת לחוק האמור;

מסגרת יומית, לרבות מרכז יום, מרכז שיקום ומרכז הכשרה, שעיקר ייעודה מתן אבחון, שיקום, טיפול או הכשרה, מקצועיים-תעסוקתיים, לאנשים עם מוגבלות, 

שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בה, ובלבד שלפחות 85 אחוזים מהאנשים עם מוגבלות שוהים בה לפי פניה של המשרד האמור או המוסד לביטוח לאומי.

אתר הנצחה ממלכתי או אתר הנצחה חילי שהוכרזו לפי סעיף 45 לחוק גנים לאומיים, שמרות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, שהם פתוחים לציבור, והכול אם אינם למטרות רווח ולגבי השטח המשמש אתר הנצחה כאמור ואשר אין בו פעילות עסקית.

עד 200 מ"ר משטח מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או תרמו-סולרית אשר אינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר לקבוע בפסקה (2) להגדרה "מיתקן אנרגיה מתחדשת" שבסעיף 1 לכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), התש"ס-2000, הממוקמת על גג נכס;

ארכיון ציבורי כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו-1955, לגבי השטח המשמש

 ארכיון ציבורי כאמור ואשר אין בו פעילות עסקית.

חניונים- שטח מקורה או שאינו מקורה, אשר שימושו העיקרי הוא חניון לחניית מכוניות.

חניה בתשלום- יחויב לפי תעריף חניונים.

חניה שלא בתשלום- לפי תעריף קרקע תפוסה לכל מטרה אחרת.

אדמה חקלאית וקרקע תפוסה- כהגדרתם בסעיף 7 לחוק ההסדרים וסעיף 269 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

סוג הבניין- ייקבע בהתאם לתיאור הבניין.

גודל חדר במטרים לצרכי הענקת הנחה נקבע ל- 24 מ"ר.

​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}