הנחות מטעמי שירות צבאי/לאומי/אזרחי/מילואים

​​מידע כללי

לתשומת לב מבקשי הנחות בארנונה למגורים מטעמי שירות צבאי/לאומי/אזרחי/מילואים:

  1. הנחות אלה ניתנות רק למחזיקים בדירה. המתגוררים עם הוריהם אינם זכאים להנחה
  2. אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה על שם מבקש ההנחה
  3. אם מתגוררים בדירה אנשים הזכאים להנחות שונות, תינתן הנחה משוקללת לפי השטח היחסי
  4. חובה לציין מספר שותפים בדירה, אם יש
  5. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את הפרטים המופיעים בטופס הבקשה להנחה, בכל האמצעים העומדים לרשותה

הנחה לחיילים בשירות חובה

המשרתים בשירות חובה בצה''ל לפי חוק שירות ביטחון, התש''ט-1949, זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 100% לגבי 70 מ''ר (מטר רבוע) משטח דירתו.​ 

לחייל בעל משפחה המונה 5 נפשות ומעלה תינתן הנחה בשיעור של 100% לגבי עד 90 מ"ר משטח דירתו, ועד לתקופה של 4 חודשים מיום שיחרורו.

אישור נדרש

 אישור "חוגרים" או אישור "שירות חובה" (ולא חייל בודד).

הנחה לחיילים משוחררים

מי ששירת בשירות חובה בצה''ל לפי חוק שירות ביטחון, התש''ט-1949, זכאי לתקופה של עד 4 חודשים מיום שחרורו להנחה בארנונה, בשיעור של 100% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו.

לחייל בעל משפחה המונה 5 נפשות ומעלה תינתן הנחה בשיעור של 100% לגבי עד 90 מ"ר משטח דירתו.

אישור נדרש

 אישור "חוגרים", שבו מופיע תאריך תום שירות חובה.

הנחה למתנדבי שירות לאומי

יוצא/ת צבא שלא נקרא/ה לשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון או שקיבל/ה דחייה או פטור מחובת שירות ביטחון המשרת/ת בשירות לאומי, כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס''ב-2002, ומתקיימים בו/ה תנאי תקנה 2 (א) (1) עד (6), זכאי/ת להנחה בארנונה בשיעור של 100% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו.

למתנדב בשירות לאומי בעל משפחה המונה 5 נפשות ומעלה  תינתן הנחה בשיעור של 100% עד 90 מ"ר

הנחה למשרתים בשירות מילואים פעיל

מי שמשרת בשירות מילואים רגיל זכאי להנחה בשיעור 5% משטח הנכס

​הנחה בארנונה למפקד מילואים פעיל​

1. ביום ח' חשון תשפ"ג ( 02/11/2022 ) אישרה מועצת העירייה את התיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה , התשפ"ג -2022 , שמכוחן רשאיות הרשויות המקומיות להעניק הנחה בשיעור של 25% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק בנכס שהוא מפקד מילואים פעיל , לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס האמור .

2. תנאים לקבלת ההנחה 

• ההנחה תינתן רק ל "מפקד מילואים פעיל ".

מי שמשרת בתפקיד פיקודי כהגדרתו בפקודות הצבא, וכן מתקיים בו אחד מאלה :

א. הוא מחזיק בתעודת מפקד מילואים פעיל תקפה שנתן לו צה"ל.

ב. הוא מחזיק באישור תקף שנתן לו צה"ל על כך שהוא מפקד מילואים פעיל.

ג. או שנמסרה על ידיי צה"ל הודעה לרשות המקומית על כך שהוא מפקד מילואים פעיל .

​3. התיקון הוחל רטרואקטיבית מיום 01/01/2022 .

 ​

אישור נדרש

 תעודת משרת מילואים פעיל תקפה מצה"ל או אישור תקף מצה"ל על שירות מילואים פעיל.              

הנחה למשרתים בשירות אזרחי-בטחוני

מי שמשרת בשירות אזרחי-ביטחוני כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, ושהמנהל כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה, זכאי להנחה בשיעור של 100% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו. 

במשפחה בת 5 נפשות ומעלה תינתן הנחה לגבי 90 מ''ר משטח הדירה.

אישור נדרש

 אישור ממנהל/ת הרשות לשירות לאומי-אזרחי.

הנחה למשרתים בשירות אזרחי-חברתי

מי שמשרת בשירות אזרחי-חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, ושהמנהל כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא משרת.

משרת/ת במסלול מלא (30 שעות שבועיות) - זכאי להנחה בשיעור של 75% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו. במשפחה בת 5 נפשות ומעלה תינתן הנחה לגבי 90 מ''ר משטח הדירה.

משרת/ת במסלול חלקי (20 שעות שבועיות)- זכאי להנחה בשיעור של 50% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו. 

במשפחה בת 5 נפשות ומעלה תינתן הנחה לגבי 90 מ''ר משטח הדירה.

אישור נדרש

 אישור מאת מפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי-לאומי כי מגיש הבקשה עומד בתנאיםן הנדרשים לפי החלטת הממשלה מספר 5275 מיום כ"ה בכסלו התשע"ג (9 בדצמבר 2012).

הנחה למשרתים בשירות אזרחי

שירות במסלול מלא

מי שמשרת בשירות אזרחי-משמר במסלול מלא, הכולל שירות של 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים, כל עוד הוא משרת זכאי להנחה: ​בשיעור של 75% לגבי 70 מ''ר משטח הדירה. 

במשפחה בת 5 נפשות ומעלה תינתן הנחה לגבי 90 מ''ר משטח הדירה.

שירות במסלול חלקי

מי שמשרת בשירות אזרחי-משמר במסלול מפוצל/חלקי, הכולל שירות של 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים, כל עוד הוא משרת זכאי להנחה: בשיעור של 50% לגבי 70 מ''ר משטח הדירה. 

במשפחה בת 5 נפשות ומעלה תינתן הנחה לגבי 90 מ''ר משטח הדירה.

אישור נדרש

אישור מאת מפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי-לאומי כי מגיש הבקשה עומד בתנאים הנדרשים לפי החלטת הממשלה מספר 5275 מיום כ"ה בכסלו התשע"ג (9 בדצמבר 2012).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

אישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור עירוניhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=36
אישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=29
בקשה להנחה על פי מבחן הכנסה/תקנהבקשה להנחה על פי מבחן הכנסה/תקנהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/1.pdfבקשה להנחה בתשלום ארנונהhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=26
בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/2.pdfטופס לשנת הכספים 2022
פניות בנושא הנחות בארנונה / בירורים בתשלומי ארנונהפניות בנושא הנחות בארנונה / בירורים בתשלומי ארנונהפניות ובירורים https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=51

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}