הנחה על פי מבחן הכנסות

ניתן להגיש בקשה להנחה לשנת הכספים 2023 החל מתאריך : 12/01/2023 ולא יאוחר מ:   30/06/2023

הנחה על תשלום ארנונה למגורים מטעמי הכנסה, מוענקת בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה ולרמת הכנסותיהן.

חשוב לדעת

 •  ההנחה מוגבלת לגבי 130 מ"ר בלבד משטח הדירה
 • אם בדירה מחזיקים מספר שותפים הזכאים להנחה, כדאי להגיש את בקשות ההנחה של כל השותפים ביחד, והנחה תינתן לכל זכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה. טרם הגשת הבקשה, יש לוודא שחשבון הארנונה רשום על שם המבקש/ים
 • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק
 • בקשה להנחה בשם אדם אחר תטופל רק אם הומצא ייפוי כוח מתאים
 • הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו
 • זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה

הגשת בקשה לקבלת הנחה מטעמי הכנסה

 • האישורים הנדרשים בדף הסבר זה ובטופס הבקשה להנחה הם הבסיס להגשת בקשה להנחה. כל בקשה תיבדק לגופה, ובמקרים מסוימים ייתכן ותידרש/י להציג מסמכים נוספים. להזכירכם, דיווח חלקי ו/או כוזב הוא עבירה על החוק
 • עיריית נתניה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק – לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרדי חקירות
 • קישורים להורדה/מילוי של טופס הבקשה לקבלת הנחה מטעמי הכנסה מופיעים בתחתית עמוד זה.

הנחה על פי מבחן ההכנסות


הנחה על פי הכנסה חודשית ממוצעת: תקנה 2(א)(8)(א) לתקנות ההנחות

טבלת קריטריונים לשנת 2023

בימיים הקרובים תעלה טבלה מעודכנת לשנת 2023 

טבלת קריטריונים מיוחדת לשנת 2023

בימיים הקרובים תעלה טבלה מעודכנת לשנת 2023 מה יחשב כהכנסה:

הכנסה חודשית ברוטו בממוצע לחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר או ינואר עד דצמבר 2022 של המחזיק בדירה ושל כל המתגוררים איתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא כולל: משכורת, פנסיה, גמלה, תרומה, מלגה, תמיכה, הכנסה משכר דירה, פיצויים, תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם ועוד. לכן, במסגרת טופס הבקשה יש לפרט את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית מגיל 18 ומעלה, ולצרף אישורים מתאימים לגבי כל אחד מבני הבית ביחס לחודשים האמורים.

אישורים הנדרשים להנחה לפי מבחן הכנסות:

בקשה להנחה יש להגיש רק על גבי טופס בקשה שמולא על כל סעיפיו.

לטופס הבקשה יש לצרף אישורים ומסמכים המפרטים את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית, ביחס לתקופה הרלוונטית שנבחרה על ידי ממלא טופס הבקשה:

 • חודשים ינואר עד דצמבר לשנת 2022 או חודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר לשנת 2022
 • תלושי שכר/פנסיה של כל בני הבית (שמעל גיל 18) לתקופה הרלוונטית. לחילופין ניתן לצרף טופס 106. עצמאי ימציא שומת מס אחרונה, מאושרת על ידי מס הכנסה
 • אם מבקש ההנחה (כולל סטודנט, יחיד המתגורר בדירה וכדומה) או בת זוגו, שניהם או אחד מהם, לא עבד/ה בתקופה הרלוונטית או בחלקה, או שעבד במשרה חלקית, יש להמציא אישור: ''אישור תקופות עבודה'' גם על שם הילד/ים מעל גיל 18( ושאינו חייל *) מהמוסד לביטוח לאומי - ראה מידע לגבי אופני פניה למוסד לביטוח לאומי למטה
 • אם אחד מבני הבית חייל/ת בשירות חובה, יש להמציא צילום של תעודת חוגר/ת
 • עו"ש חשבונות כל הבנקים חודשים : אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2022​
 • אם אחד מבני הבית קיבל בתקופה הרלוונטית גמלה / קצבה מביטוח לאומי, יש להמציא אישור מתאים מהמוסד לביטוח לאומי
 • אם אחד מבני הבית קיבל בתקופה הרלוונטית הכנסה משכר דירה, תרומה, מלגה, תמיכה, פיצויים, רנטה וכדומה, יש להמציא אישור מתאים בציון המועד/ים וסכום הכסף שקיבל
 • שוכרי דירה, יש לצרף לבקשה העתק חוזה שכירות בר תוקף הכולל פרטים מלאים (הגשת בקשת הנחה מחייבת ביצוע "שינוי מחזיקים" בעירייה, וחשבון הארנונה ירשם על שם המחזיק, מבקש ההנחה). משכיר דירה ושוכר דירה אחרת למגוריו ימציא את שני חוזי השכירות
 • מבקשי הנחה שאינם מופיעים במרשם האוכלוסין כתושבי נתניה , יש להמציא אישור הרשות המקומית בה הם רשומים, כי אינם מקבלים באותה רשות מקומית הנחה בארנונה
 • אם המבקש או בת זוגו אינם בעלי תעודת זהות, עליהם לסור למשרדי האגף ולהציג אישור שהייה וכן דרכון תקף של כל בני הבית שהם ללא תעודת זהות. לא יינתנו הנחות לתושבים שאינם בעלי תעודת זהות ללא התייצבות במשרדי האגף

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

אישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור עירוניhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=36
אישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=29
בקשה להנחה על פי מבחן הכנסה/תקנהבקשה להנחה על פי מבחן הכנסה/תקנהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/1.pdfבקשה להנחה בתשלום ארנונהhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=26
בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/2.pdfטופס לשנת הכספים 2022
פניות בנושא הנחות בארנונה / בירורים בתשלומי ארנונהפניות בנושא הנחות בארנונה / בירורים בתשלומי ארנונהפניות ובירורים https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=51

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}