בקשות להנחה לפי מבחן הכנסות – קריטריונים לשנת 2024

ניתן להגיש בקשה להנחה לשנת הכספים 2024 החל מתאריך : 14/01/2024 ולא יאוחר מ:   30/06/2024

הנחה על תשלום ארנונה למגורים מטעמי הכנסה, מוענקת בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה ולרמת הכנסותיהן.

חשוב לדעת

 •  ההנחה מוגבלת לגבי 130 מ"ר בלבד משטח הדירה
 • אם בדירה מחזיקים מספר שותפים הזכאים להנחה, כדאי להגיש את בקשות ההנחה של כל השותפים ביחד, והנחה תינתן לכל זכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה. טרם הגשת הבקשה, יש לוודא שחשבון הארנונה רשום על שם המבקש/ים
 • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק
 • בקשה להנחה בשם אדם אחר תטופל רק אם הומצא ייפוי כוח מתאים
 • הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו
 • זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה
 • על הזכאי להנחה להיות מחזיק בנכס
 • הזכאי להנחה חייב להיות רשום בנתניה המשרד הפנים / ביטוח לאומי *
 • במידה והזכאי להנחה אינו רשום בנתניה , יש להביא אישור מהרשות הקודמת על " אי מתן הנחה " / " הפסקת הנחה " לטובת עיריית נתניה
 • ההנחות להלן יינתנו בדירת מגורים אחת המוחזקת בפועל ע"י הזכאי להנחה 
 • בהתאם להחלטת פקידת הנחות – על המבקש להמציא כל מסמך נוסף שיידרש מעבר לרשימה לעיל 
​​שים לב! המידע לעיל הינו תמצית בלבד. הנוסח המחייב המלא הקבוע בצו הארנונה שנקבע ע"ח מועצת העירייה 

יש לצרף את כל המסמכים יחדיו !​
מצ"ב קישור לבקשה לה​נחה עפ"י מב​​חן הכנסות 


הגשת בקשה לקבלת הנחה מטעמי הכנסה

 • האישורים הנדרשים בדף הסבר זה ובטופס הבקשה להנחה הם הבסיס להגשת בקשה להנחה. כל בקשה תיבדק לגופה, ובמקרים מסוימים ייתכן ותידרש/י להציג מסמכים נוספים. להזכירכם, דיווח חלקי ו/או כוזב הוא עבירה על החוק
 • עיריית נתניה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק – לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרדי חקירות
 • קישורים להורדה/מילוי של טופס הבקשה לקבלת הנחה מטעמי הכנסה מופיעים בתחתית עמוד זה.

עצמאי:

 • ​טופס בקשה להנחה -2024
 • צילום תעודת זהות + ספח (שבו מופיעים כל הילדים וכתובת נתניה)
 • דו"ח שומה מאושר ממס הכנסה עבור שנת 2023
 • כל מקורות הכנסה – חודשים : אוקטובר , נובמבר ודצמבר 2023 ( כגון : תלושי שכר ,תשלום בגין  שכירות , מלגה מהכולל  ועוד...)
 • עו"ש חשבונות כל הבנקים - חודשים : אוקטובר , נובמבר ודצמבר 2023
 • בוגר מעל גיל 18 יש להביא אישור מביטוח לאומי שנקרא : " תקופות עבודה/ עיסוק " ( ולא אישור מעמד לא עובד!!!)
 • פירוט קצבאות לכל שנת 2023 מביטוח לאומי ( לחלופין עבור חודשים : אוקטובר , נובמבר ודצמבר 2023)
 • חייל / שירות לאומי – יש להביא תעודת חוגר / או משרת בשירות לאומי / צבאי
 • במידה וישנו בקשה חריגה – יש לצרף מכתב נלווה
 

שכיר:

 • טופס בקשה להנחה -2024
 • צילום תעודת זהות + ספח (שבו מופיעים כל הילדים וכתובת נתניה)
 • כל מקורות הכנסה – חודשים : אוקטובר , נובמבר ודצמבר 2023 ( כגון : תלושי שכר ,תשלום בגין  שכירות , מלגה מהכולל  ועוד...)
 • עו"ש חשבונות כל הבנקים - חודשים : אוקטובר , נובמבר ודצמבר 2023
 • בוגר מעל גיל 18 יש להביא אישור מביטוח לאומי שנקרא : " תקופות עבודה/ עיסוק " ( ולא אישור מעמד לא עובד!!!)
 • פירוט קצבאות לכל שנת 2023 מביטוח לאומי ( לחלופין עבור חודשים : אוקטובר , נובמבר ודצמבר 2023)
 • חייל / שירות לאומי – יש להביא תעודת חוגר / או משרת בשירות לאומי / צבאי
 • במידה וישנו בקשה חריגה – יש לצרף מכתב נלווה 
 • *הסבר* בגין הפקדות בחשבון כולל אסמכתאות 

הנחה על פי מבחן ההכנסות


הנחה על פי הכנסה חודשית ממוצעת: תקנה 2(א)(8)(א) לתקנות ההנחות

טבלת קר​יטריונים לשנת 2024

 הכנסה לנפש מס' סדורי 13 (עמ' 21 בצו המיסים)

להורדה כקובץ

מספר נפשות

​ הכנסה חודשית ממוצעת​ ברוטו בשקלים חדשים בשנת הכספים 2023​ ​ ​

1​
עד 3,1153,115- 3,5823,582- 4,0494,049​- 5,571
2
עד 4,6734,673 - 5,3735,373- 6,0746,074 – 8,358
3
עד 5,4195,419- 6,2326,232- 7,0457,045 – ,9693
4
עד 6,1676,167 - 7,0937,093- 8,0188,018 – 11,032
5עד 7,8527,852– 9,0299,029– 10,20710,207– 14,044
6עד 9,5369,536 -10,96610,966- 12,39612,396– 17,056
שעור הנחה72%​54%
​36%
18%

 

מספר נפשותהכנסה חודשית ממוצעת ברוטו בשקלים חדשים בשנת הכספים 2023 ​ ​ ​
7
עד 11,22011,220 - 12,90312,903– 14,58614,586– 20,069
8
עד 12,90412,904- 14,83914,839– 16,77516,775– 23,081
9
עד 14,58814,588– 16,77616,776– 18,96418,964– 26,093

10

ומעלה

1,621 לנפשעד  1,864 לנפשעד 2,107 לנפשעד 2,899 לנפש
שעור הנחה81%63%45%27%​עדכונים ו/או שינויים ו/או התאמות של המחוקק כפי  שיעודכנו ע"י שר הפנים בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג- 1993 לשנת המס 2024, אם יהיו כאלה יעודכנו בהתאם למתחייב מאותן  תקנות.

*הנחה על פי תקנה 2(א)(8)(א) לתקנות ההנחות (הנחה על בסיס הכנסה), תינתן בגין 130 מ"ר בלבד משטחו של הנכס, הן לשכיר והן לעצמאי.

טבלת קריטריונים מיוחדת לשנת 2024 לאוכלוסיית זכאים להנחה הכוללת  עיוורים, עולים).​

 • ​  הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו בשקלים חדשים בשנת הכספים 2023

מס' נפשות​

עולים/עיוורים

עפ"י מס' סידורי 8,9

(עמוד 21 בצו המיסים)

1
עד 6,230
2עד 9,346
3עד 10,838
4עד 12,334
5עד 15,704
6עד 19,072
7עד 22,440
8עד 25,808
9עד 29,176
10 ומעלהעד – 3,242 ₪ לנפש
 90%

מה יחשב כהכנסה:

הכנסה חודשית ברוטו בממוצע לחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר או ינואר עד דצמבר 2023 של המחזיק בדירה ושל כל המתגוררים איתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא כולל: משכורת, פנסיה, גמלה, תרומה, מלגה, תמיכה, הכנסה משכר דירה, פיצויים, תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם ועוד. לכן, במסגרת טופס הבקשה יש לפרט את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית מגיל 18 ומעלה, ולצרף אישורים מתאימים לגבי כל אחד מבני הבית ביחס לחודשים האמורים.​​​


לצורך הגשת בקשה פרונטלית ניתן להגיע פיזית למגע"ר ברחוב פינסקר 18 קומה 2 חדר 202 בין התאריכים 14.01.24 - ​18.04.24 בימים א-ה בין השעות 08:00 - 14:00 ובימי רביעי גם בין השעות 16:30-18:00.

לשאלות נוספות ניתן לפנות  למוקד הטלפוני במס' : 0765300943

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

אישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור עירוניhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=36
אישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=29
בירורים בתשלומי ארנונה מגורים בירורים בתשלומי ארנונה מגורים פניות ובירורים https://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=86
בקשה להנחה על פי מבחן הכנסה - 2024בקשה להנחה על פי מבחן הכנסה - 2024https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/discount2024.pdfבקשה להנחה בתשלום ארנונהhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=93
בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/hanaha24needed.docx
פניות בנושא הנחות בארנונה בדירות מגוריםפניות בנושא הנחות בארנונה בדירות מגוריםפניות ובירורים https://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=51

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}