הנחה על פי מבחן הכנסות

הנחה על תשלום ארנונה למגורים מטעמי הכנסה, מוענקת בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה ולרמת הכנסותיהן.

חשוב לדעת

 •  ההנחה מוגבלת לגבי 130 מ"ר בלבד משטח הדירה
 • אם בדירה מחזיקים מספר שותפים הזכאים להנחה, כדאי להגיש את בקשות ההנחה של כל השותפים ביחד, והנחה תינתן לכל זכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה. טרם הגשת הבקשה, יש לוודא שחשבון הארנונה רשום על שם המבקש/ים
 • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק
 • בקשה להנחה בשם אדם אחר תטופל רק אם הומצא ייפוי כוח מתאים
 • הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו
 • זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה

הגשת בקשה לקבלת הנחה מטעמי הכנסה

 • האישורים הנדרשים בדף הסבר זה ובטופס הבקשה להנחה הם הבסיס להגשת בקשה להנחה. כל בקשה תיבדק לגופה, ובמקרים מסוימים ייתכן ותידרש/י להציג מסמכים נוספים. להזכירכם, דיווח חלקי ו/או כוזב הוא עבירה על החוק
 • עיריית נתניה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק – לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרדי חקירות
 • קישורים להורדה/מילוי של טופס הבקשה לקבלת הנחה מטעמי הכנסה מופיעים בתחתית עמוד זה.

הנחה על פי מבחן ההכנסות

הנחה על פי הכנסה חודשית ממוצעת: תקנה 2(א)(8)(א) לתקנות ההנחות

טבלת קריטריונים לשנת 2022

הכנסה לנפש מספר סידורי 13 (עמוד 26 בצו המיסים)​.

​מספר נפשות

*ה​​כנסה חודשית ממוצעת ברוטו בשקלים חדשים בשנת הכספים 2021

​1

​עד 2,889 

​2,889-3,322

3,322-3,755

​3,755-5,300

​2

​עד 4,334

4334-4,984

4,984-5,634

5,634-7,951

​3

​עד 5,027

5,027-5,781

5,781-6,535

​6,535-9,223

​4

​עד 5,720

5,720-6,578

6,578-7,436

7,436-10,494

​5

​עד 7,268

​7,268-8,359

8,359-9,449

9,449-13,335

​6

​עד 8,817

10,140 -8,817

​10,140-11,462

11,462-16,176

​שיעור הנחה

​72%

​54%

​36%

​18%


מספר נפשות​​

הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו בשקלים חדשים בשנת הכספים 2021

​7

​עד 10,366

10,366-11,921

11,921-13,475

13,475-19,018

​8

​עד 11,914

11,914-13,702

13,702-15,489

15,489-21,859

​9

​עד 13,463

13,463-15,482

15,482-17,502

17,502-24,700

10 ומעלה

​עד 1,496 לנפש

​עד 1,720 לנפש

עד 1,945 לנפש

עד 2,744 לנפש

שיעור הנחה

​81%

​63%

​45%

​27%​

עדכונים ו/או שינויים ו/או התאמות של המחוקק כפי  שיעודכנו על ידי שר הפנים בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג- 1993 לשנת המס 2022, אם יהיו כאלה יעודכנו בהתאם למתחייב מאותן  תקנות.

*הנחה על פי תקנה 2(א)(8)(א) לתקנות ההנחות (הנחה על בסיס הכנסה), תינתן בגין 130 מ"ר בלבד משטחו של הנכס, הן לשכיר והן לעצמאי.

טבלת קריטריונים מיוחדת לשנת 2022

(לאוכלוסיית זכאים להנחה הכוללת עיוורים, עולים). 

הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו בשקלים חדשים בשנת הכספים 2021

​מספר נפשות
​עולים/עיוורים על פי מספר סידורי 8,9 (עמוד 19-20 בצו המיסים)
​1
​עד 5,778
​2
​עד 8,668
​3
​עד 10,054​
​4
​עד 11,440
​5
עד 14,536​
​6
​עד 17,634
​7
​עד 20,732
​8
​עד 23,828
​9
​עד 26,926
​10 ומעלה
​עד 2,992 ש"ח לנפש
​​

​​90%

מה יחשב כהכנסה:

הכנסה חודשית ברוטו בממוצע לחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר או ינואר עד דצמבר 2021 של המחזיק בדירה ושל כל המתגוררים איתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא כולל: משכורת, פנסיה, גמלה, תרומה, מלגה, תמיכה, הכנסה משכר דירה, פיצויים, תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם ועוד. לכן, במסגרת טופס הבקשה יש לפרט את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית מגיל 18 ומעלה, ולצרף אישורים מתאימים לגבי כל אחד מבני הבית ביחס לחודשים האמורים.

אישורים הנדרשים להנחה לפי מבחן הכנסות:

בקשה להנחה יש להגיש רק על גבי טופס בקשה שמולא על כל סעיפיו.

לטופס הבקשה יש לצרף אישורים ומסמכים המפרטים את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית, ביחס לתקופה הרלוונטית שנבחרה על ידי ממלא טופס הבקשה:

 • חודשים ינואר עד דצמבר לשנת 2021 או חודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר לשנת 2021
 • תלושי שכר/פנסיה של כל בני הבית (שמעל גיל 18) לתקופה הרלוונטית. לחילופין ניתן לצרף טופס 106. עצמאי ימציא שומת מס אחרונה, מאושרת על ידי מס הכנסה
 • אם מבקש ההנחה (כולל סטודנט, יחיד המתגורר בדירה וכדומה) או בת זוגו, שניהם או אחד מהם, לא עבד/ה בתקופה הרלוונטית או בחלקה, או שעבד במשרה חלקית, יש להמציא אישור: ''אישור תקופות עבודה'' גם על שם הילד/ים מעל גיל 18( ושאינו חייל *) מהמוסד לביטוח לאומי - ראה מידע לגבי אופני פניה למוסד לביטוח לאומי למטה
 • אם אחד מבני הבית חייל/ת בשירות חובה, יש להמציא צילום של תעודת חוגר/ת
 • עו"ש חשבונות כל הבנקים חודשים : אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2021​
 • אם אחד מבני הבית קיבל בתקופה הרלוונטית גמלה / קצבה מביטוח לאומי, יש להמציא אישור מתאים מהמוסד לביטוח לאומי
 • אם אחד מבני הבית קיבל בתקופה הרלוונטית הכנסה משכר דירה, תרומה, מלגה, תמיכה, פיצויים, רנטה וכדומה, יש להמציא אישור מתאים בציון המועד/ים וסכום הכסף שקיבל
 • שוכרי דירה, יש לצרף לבקשה העתק חוזה שכירות בר תוקף הכולל פרטים מלאים (הגשת בקשת הנחה מחייבת ביצוע "שינוי מחזיקים" בעירייה, וחשבון הארנונה ירשם על שם המחזיק, מבקש ההנחה). משכיר דירה ושוכר דירה אחרת למגוריו ימציא את שני חוזי השכירות
 • מבקשי הנחה שאינם מופיעים במרשם האוכלוסין כתושבי נתניה , יש להמציא אישור הרשות המקומית בה הם רשומים, כי אינם מקבלים באותה רשות מקומית הנחה בארנונה
 • אם המבקש או בת זוגו אינם בעלי תעודת זהות, עליהם לסור למשרדי האגף ולהציג אישור שהייה וכן דרכון תקף של כל בני הבית שהם ללא תעודת זהות. לא יינתנו הנחות לתושבים שאינם בעלי תעודת זהות ללא התייצבות במשרדי האגף

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

אישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור עירוניhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=36
אישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=29
בקשה להנחה על פי מבחן הכנסה/תקנהבקשה להנחה על פי מבחן הכנסה/תקנהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/1.pdfבקשה להנחה בתשלום ארנונהhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=26
בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/2.pdfטופס לשנת הכספים 2022
פניות בנושא הנחות בארנונה / בירורים בתשלומי ארנונהפניות בנושא הנחות בארנונה / בירורים בתשלומי ארנונהפניות ובירורים https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=51

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}