פרק ה' - פטורים והנחות למגורים

​כללי

מועצת עיריית נתניה בהתאם לסמכות הנתונה לה על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג-1993, לרבות כל התיקונים שפורסמו לאחר מכן בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) קובעת הנחות המפורטות להלן.

כל אדם הזכאי להנחה ממיסי ארנונה ממספר סיבות, הנובעות מהוראות כל דין ייהנה משיעור הנחה אחת בלבד, הגבוה מבין כולם, הזכאות להנחה מותנית בכך שהבקשה וקבלתה תוגש אך ורק באותה שנת מס בגינה ניתנת ההנחה, לא תינתן כל הנחה רטרואקטיבית.

ההנחות להלן יינתנו לדירת מגורים אחת המוחזקת בפועל על ידי הזכאי להנחה.

תנאי לקבלת ההנחה הוא כי תשולם יתרת הארנונה באותה שנת כספים (אחר עדכון ההנחה), בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר המוסכם על העירייה.

​מספר סידורי

​אוכלוסיית הזכאים להנחה

גובה הנחה והגבלה מירבית של מ"ר לשנת 2021

​תנאים לקבלת ההנחה

​​1

​אזרח ותיק - כהגדרתו בחוק האזרחים הוותיקים התש"ן-1989 וכמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס"ד-2004 המקבל מהביטוח הלאומי בישראל אחת מקצבאות אלה: 

 • קיצבת זקנה
 • קיצבת שאירים
 • קיצבת תלויים 
 • קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה

​הנחה בשיעור 25% לדירה עד גודל 100 מ"ר, על כל מ"ר מעל 100 מ"ר, תשולם ארנונה מלאה.

 • ​המצאת אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
 • הגשת בקשה בכתב חתומה על ידי המבקש.


​2

​אזרח ותיק– כהגדרתו בחוק האזרחים הוותיקים התש"ן-1989 המקבל על פי חוק הביטוח הלאומי את אחת מהקצבאות הבאות: קיצבת זקנה, קצבת שאירים, קיצבת תלויים, קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה ובנוסף לאחת מהקצבאות האמורות מקבל גם גמלת הבטחת הכנסה.​

​הנחה בשיעור 100% לדירה עד גודל 100 מ"ר, מעל 100 מ"ר, תשולם ארנונה מלאה.

 • ​המצאת אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
 • הגשת בקשה בכתב חתומה על ידי המבקש.

​אזרח ותיק - שסך הכנסותיו אינו עולה על השכר הממוצע במשק. באם גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד תינתן הנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים בדירה אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.​

​30% בגין 100 מ"ר משטח הדירה המשמשת למגורי האזרח הוותיק.

 • ​המצאת אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
 • הגשת בקשה בכתב חתומה על ידי המבקש. 
 • עונה בתנאי הגדרת "אזרח ותיק" לעניין גובה ההכנסה.

​א. אזרח ותיק המקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א -1981​

​הנחה בשיעור 100% משטח הדירה המשמשת למגורי האזרח הוותיק, בגין 100 מ"ר משטח דירת מגוריו.

 • ​המצאת אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
 • הגשת בקשה בכתב חתומה. 
​ב. אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה- שסך הכנסותיו אינו עולה על השכר הממוצע במשק. באם גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד תינתן הנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים בדירה אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.​

​הנחה בשיעור 100% משטח הדירה המשמשת למגורי האזרח הוותיק, בגין 100 מ"ר משטח דירת מגוריו.

 • המצאת אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
 • הגשת בקשה בכתב חתומה על ידי המבקש. 
 • עונה בתנאי הגדרת "אזרח ותיק" לעניין גובה ההכנסה.


​ג. אזרח ותיק יחיד שהכנסתו מפנסיה אינה עולה על 24.3% מהשכר הממוצע במשק –אזרח ותיק שיש עמו בן זוג וסך הכנסת שניהם מפנסיה אינה עולה על 38.3% מהשכר הממוצע, באופן שאלמלא הכנסות אלו היו זכאים לגמלת הבטחת הכנסה.​

​הנחה בשיעור 100% משטח הדירה המשמשת למגורי האזרח הוותיק, בגין 100 מ"ר משטח דירת מגוריו.

 • ​המצאת אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
 • הגשת בקשה בכתב חתומה על ידי המבקש. 
 • עונה בתנאי הגדרת "אזרח ותיק" לעניין גובה ההכנסה.

​3

​נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 200 א' לחוק הביטוח הלאומי, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75% ומעלה​

​הנחה בשיעור 80% עבור 130 מ"ר הראשונים של הנכס בלבד. 

 • ​המצאת אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
 • הגשת בקשה בכתב חתומה על ידי המבקש. 
 • לא ניתנה הנחה או חלה טעות בקביעת שיעור ההנחה רשאי גם הוא להגיש בקשה כאמור.

4

​נכה אשר טרם קבלת קיצבת הזיקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה על פי סעיף 200 א' לחוק ביטוח לאומי​

​הנחה בשיעור 80% עבור 130מ"ר הראשונים של הנכס בלבד.

 • ​המצאת אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
 • הגשת בקשה בכתב חתומה על ידי המבקש. 

5

​נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על פי כל דין היא בשיעור 90% ומעלה, או מי שטרם קבלת קיצבת הזיקנה נקבעה לו נכות כאמור.​

​הנחה בשיעור 40% משטח הנכס.

 • המצאת אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
 • הגשת בקשה בכתב חתומה על ידי המבקש.

​6

​1. אסיר ציון שזכאי לתגמול על פי סעיף 11 לחוק אסירי ציון ולבני משפחותיהם- התשנ"ב-1992, וכן בכפוף להגשת התביעה לקבלת תגמול השתלמה לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה בעד תקופה של שישה חודשים לפחות. 

​הנחה בשיעור 100% על הדירה המשמשת למגוריו, עלה שטח דירת המגורים על 100 מ"ר, תינתן ההנחה רק לגבי 100 מ"ר.

 • הגשת בקשה בצירוף האישורים המתאימים להוכחת הזכאות המתאימה.

​7

​2א. אסירי ציון בעלי דרגת נכות 10% ומעלה.

א. משפחות הרוגי מלכות. 

ב. מקבלי גמלת נכות לפי חוק רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957.

ג. מקבלי גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה, בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים מהשנים 1965- 1953.

ד. גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת הולנד בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הגמלאות ההולנדי לנפגעי רדיפות 1940 - 1945 (WUV).

ה. גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת אוסטריה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק האוסטרי לתמיכה בקורבנות (OFG) שנחקק בהקשר לחוק התגמולים עבור קורבנות המלחמה (סעיף 4 KOVG ) 57.

ו. גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1954 בהקשר לקצבאות פיצויים של הקורבנות האזרחיים של המלחמה 1940 - 1945.

ז. ניצולי שואה הזכאים להנחה בהתאם לחוק הטבות לניצולי שואה תשס"ז- 2007, ועל פי חוק התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע ניצולי שואה (תיקוני חקיקה התשס"ח-2008).

​הנחה בשיעור 66% עד 70 מ"ר משטח הנכס. מעל 4 נפשות - הנחה בשיעור 66% עד 90 מ"ר משטח הנכס.

 • ​הגשת בקשה בצירוף האישורים המתאימים להוכחת הזכאות המתאימה.

8

​עיוור המחזיק בתעודת עיוור​

​הנחה בשיעור 81% על כל שטח הנכס או 90% במידה ועונה על טבלת הקריטריונים המיוחדת שלהלן. 

 • ​הגשת בקשה חתומה על ידי המבקש.
 • מסירת מסמכים להוכחת  הזכאות.

​9

​א. עולה- הנחה למשך 12 חודשים מתוך24 החודשים המתחילים מיום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה, על פי חוק השבות - התש"י-1950

ב. מי שניתנה לו תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה הנחה למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים המתחילים ביום קבלת המעמד כקבוע בתעודה האמורה.

​הנחה בשיעור 81% לנכס עד 100 מ"ר, מעל 100 מ"ר תשולם ארנונה מלאה. הנחה בשיעור 90% תינתן במידה ועונה על טבלת הקריטריונים המיוחדת שלהלן.

 • הגשת בקשה חתומה על ידי המבקש.
 • מסירת מסמכים להוכחת  הזכאות. 

10

​עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי  על פי אישור המוסד לביטוח לאומי לגמלה מיוחדת לעולה או לגמלת סיעוד לעולה, לפי הסכם למתן גמלאות מיוחדות שנערך בין המוסד לביטוח לאומי לבין ממשלת ישראל לפי סעיף 9 לחוק הביטוח. המוסד לביטוח לאומי ימציא למחזיק על פי בקשתו תעודה המעידה על זכאות לפי פיסקה זו.​

​הנחה בשיעור 80% משטח הנכס.

 • ​הגשת בקשה חתומה על ידי המבקש.
 • מסירת מסמכים להוכחת  הזכאות. 

11

איש צד"ל זכאי שיקום על ידי המנהלה הביטחונית לתקופה של 12 חודשים מתוך 36 החודשים הראשונים

​הנחה בשיעור 81% עד 100 מ"ר משטח הנכס.

 • ​מחזיק בנכס למשך 12 חודשים מתוך 36 החודשים הראשונים ביום בו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000. - הגשה בקשה חתומה על ידי המבקש - מסירת מסמכים להוכחת הזכאות. 

​12

​הזכאי לאחת הגמלאות הבאות: גמלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1980. תשלום לפי חוק המזונות הבטחת תשלום התשל"ב-1972. בלבד שהחל לקבלה לפני 1.1.03 ולא חלה הפסקה בת שישה חודשים רצופים לפחות, בזכאותו לגמלה מאותו יום. גמלת סיעוד, לפי פרק ו' לחוק הביטוח. ​

​הנחה בשיעור 63% על כל שטח הנכס.

 • ​המצאת אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי.
 • הגשת בקשה בכתב חתומה על ידי המבקש.
 • לא ניתנה הנחה או חלה טעות בקביעת שיעור ההנחה רשאי גם הוא להגיש בקשה כאמור.

​13

הנחות על פי קריטריונים של מבחן הכנסה לנפש בהתאם לטבלת טורי ההכנסה ראה להלן.​

​ההנחה בהתאם לטבלת ההכנסה לנפש המפורטת להלן.

 • ​הגשת בקשה חתומה על ידי המבקש וכן המצאת מקורות הכנסה, ברוטו מכל מקור שהוא של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו. 
 • בחישוב "ההכנסה" המזכה בהנחה מארנונה לא יכללו קצבאות ילדים ומענק הלימודים לפי פרק ד' וי"א לחוק הביטוח הלאומי וקצבאות זקנה וגמלת שאירים וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התש"ע-2010 המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, וכן תשלומים לאומן לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016. ראה הגדרות סעיף א' עמוד 29 להלן.

​14

​חסיד אומות עולם מי שהוכר כחסיד אומות עולם על ידי "יד ושם" - לרבות בן זוגו​.

​66% הנחה על כל שטח הנכס.

 • הגשת בקשה חתומה על ידי המבקש
 • אישור מרשות הזיכרון "יד ושם"

15

​הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב - 1992 או הורה עצמאי לילד המתגורר אתו המשרת בשירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות בטחון התשמ"ו-1986, או מתנדבת בשירות הלאומי כהגדרתה בתקנה 14ד' לתקנות אלה, כל עוד הם משרתים כאמור, ובתנאי שגילם אינו עולה על 21 שנה. ​

​הנחה בשיעור 18% על כל שטח הנכס.

 • הגשת בקשה חתומה על ידי המבקש 
 • מסירת מסמכים להוכחת הזכאות (צילום ת"ז וכיו"ב)

16

​בן או בת לרבות ילד במשפחה אומנה של מחזיק הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התש"ע-2010 או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה​

​הנחה בשיעור 33% לגבי 100 מ"ר משטח הנכס.

 • ​הגשת בקשה חתומה על ידי המבקש 
 • מסירת מסמכים להוכחת הזכאות מהמוסד לביטוח לאומי

17

​"פדוי שבי" - הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי - התשס"ה-2005.

​הנחה בשיעור 20% משטח הנכס.

 • ​הגשת בקשה חתומה על ידי המבקש.
 • אישור הוועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי התשס"ה-2005

18

​פניות לוועדת הנחות על ידי "מבקש נזקק", כמוגדר להלן.​

​הנחה בשיעור של עד 70% למחזיק בנכס שהוא נזקק, בהתאם להחלטת ועדת ההנחות.

 • הגשת בקשה בצירוף מסמכים מתאימים "למבקש נזקק"

19

​א. חייל בשרות חובה כל עוד הוא חייל ועד תום 4 חודשים מיום שחרורו.​

​פטור עד 70 מ"ר. לחייל בעל משפחה המונה 5 נפשות ומעלה יינתן פטור עד 90 מ"ר.

 • ​הגשת בקשה בצירוף האישורים המתאימים להוכחת הזכאות.

​ב. "מתנדבת בשירות לאומי" כל עוד היא משרתת. יוצאת צבא שלא נקראה לשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון או שקיבלה דחייה או פטור מחובת שירות ביטחון לפי חוק האמור, המשרתת בשירות לאומי כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) התשס"ב-2002, ומתקיימים בה התנאים שבתקנה 2(א)(1 עד 6) לתקנות האמורות וניתן אישור על שירותה האמור על ידי גוף מוכר, כמשמעותו באותן תקנות. ​

​פטור עד 70 מ"ר. למתנדבת בשירות לאומי בעלת משפחה המונה 5 נפשות ומעלה יינתן פטור עד 90 מ"ר.

 • ​הגשת בקשה בצירוף האישורים המתאימים להוכחת הזכאות.

​ג. משרת בשירות האזרחי במסלול מלא כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי - כל עוד הוא משרת(דהיינו, מי שמשרת בשירות מסלול מלא- 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים)."משרת בשירות האזרחי"-מופנה לשירות כהגדרתו בתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי), התשס"ז-2007 (להלן - תקנות שירות אזרחי המשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם,  התשס"ב-2002 ושמפקח כהגדרתו בתקנות שירות אזרחי אישר כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנות 2 ו-3 לתקנות האמורות".

​פטור עד 70 מ"ר. למשרת בשירות האזרחי בעל משפחה המונה 5 נפשות ומעלה יינתן פטור עד 90 מ"ר.

 • ​הגשת בקשה בצירוף האישורים המתאימים להוכחת הזכאות.


​ד. משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מלא הכולל שירות של 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים- כל עוד הוא משרת.

​פטור עד 70 מ"ר. למשרת בשירות האזרחי בעל משפחה המונה 5 נפשות ומעלה יינתן פטור עד 90 מ"ר.

 • ​המצאת אישור מאת מפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי-לאומי כי הם עומדים בתנאים לפי החלטת הממשלה מס' 5275 מיום כ"ה בכסלו התשע"ג (9 בדצמבר 2012). 


​ה. משרת בשירות אזרחי- ביטחוני- כל עוד הוא משרת. מי שמשרת בשירות אזרחי-ביטחוני כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, ושהמנהל כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה. 

​פטור עד 70 מ"ר. למשרת בשירות האזרחי בעל משפחה המונה 5 נפשות ומעלה יינתן פטור עד 90 מ"ר.

 • המצאת אישור מהמנהל - כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה.


​ו. משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים - כל עוד הוא משרת.

​למשפחה המונה עד 4 נפשות תינתן הנחה בשיעור שלושה רבעים משטח הדירה ששטחה עד 70 מ"ר. למשפחה בת 5 נפשות ומעלה - תינתן הנחה בשיעור שלושה רבעים משטח דירה ששטחה עד 90 מ"ר.

 • המצאת אישור מהמנהל - כהגדרתו בחוק שירות לאומי-  אזרחי או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה. 


​ז. משרת שירות מילואים פעיל

​הנחה בשיעור 5% משטח הנכס.

 • יש לצרף את האישור שלהלן: תעודת משרת מילואים פעיל תקפה מצה"ל, או אישור תקף מצה"ל על שירות מילואים פעיל.

​20

​א. נכי צה"ל או משטרה

ב. הורים שכולים

ג. אלמנות צה"ל

ד. נפגעי פעולות איבה

ה. נכי מלחמה בנאצים בעלי נכות של 10% לפחות.

​למשפחה המונה עד 4 נפשות- יינתן פטור לגבי 2/3 משטח דירה ששטחה עד 70 מ"ר. למשפחה המונה 5 נפשות ומעלה - יינתן פטור לגבי 2/3 משטח דירה ששטחה עד 90 מ"ר.

 • מתחדש באופן קבוע לאחר פניה ראשונית והוכחת זכאות לתגמולים.

א. נכי צה"ל או משטרה

ב. הורים שכולים

ג. אלמנות צה"ל

ד. נפגעי פעולות איבה

ה. נכי מלחמה בנאצים בעלי נכות של 10% לפחות.

​יינתן פטור על 2/3 משטח העסק. 


 • ​הגשת בקשה בכתב חתומה בידי המבקש, בצירוף אישורים רלבנטיים להוכחת קיומה של נכות וזכאות לתגמולים.
 • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף 174 עד לסעיף 181 לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית.
 • היה חייב בתשלום המקדמה, אך נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה, תחזיר לו הרשות המקומית את סכום הארנונה ששילם על אותו נכס לאותה שנה. 

​ו. מחזיק המשרת בשירות האזרחי

​למשפחה המונה עד 4 נפשות תינתן הנחה בשיעור 50 אחוזים משטח הדירה ששטחה עד 70 מ"ר. למשפחה המונה 5 נפשות ומעלה - תינתן הנחה בשיעור 50 אחוזים משטח דירה ששטחה עד 90 מ"ר.

 • ​המצאת אישור מאת מפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי – לאומי כי הם עומדים בתנאים הנדרשים לפי החלטת הממשלה מספר 5275 מיום כ"ה בכסלו התשע"ג (9 בדצמבר 2012). 

​ז. מחזיק שהוא - משרת בשירות האזרחי המשמר 

​למשפחה המונה עד 4 נפשות תינתן הנחה בשיעור 50 אחוזים משטח הדירה ששטחה עד 70 מ"ר. למשפחה המונה 5 נפשות ומעלה - תינתן הנחה בשיעור 50 אחוזים משטח דירה ששטחה עד 90 מ"ר.

 • ​המצאת אישור מאת מפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי- לאומי כי הם עומדים בתנאים הנדרשים לפי החלטת הממשלה מס' 5275 מיום כ"ה בכסלו התשע"ג (9 בדצמבר 2012). 


​ח. מחזיק שהוא - משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת 20 שעות  שבועיות בממוצע במשך שלוש תחילת התיקון מיום 1/8/2014

למשפחה המונה עד 4 נפשות תינתן הנחה בשיעור 50 אחוזים משטח הדירה ששטחה עד 70 מ"ר. למשפחה המונה 5 נפשות ומעלה - תינתן הנחה בשיעור 50 אחוזים משטח דירה ששטחה עד 90 מ"ר.

 • ​המצאת אישור מהמנהל כהגדרתו בחוק שירות לאומי- אזרחי או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה.


​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}