הנחה מטעמי גמלות

​הנחה למקבלי תשלום מזונות

הנחה בשיעור של 63% תוענק לזכאי ​​​לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום)/הבטחת הכנסה, התשל''ב-1972, אשר החל לקבל את הגמלה לפני יום 1.1.2003 ובלבד שלא חלה הפסקה של 6 חודשים רצופים בזכאותו לגמלה.

אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על תשלום גמלה.

המלצה: מומלץ לבדוק זכאות להנחה גבוהה יותר מטעמי הכנסה (למידע אודות הנחה על פי מבחן הכנסה- הקליקו כ​​אן​).

הנחות למקבלי הבטחת הכנסה

הנחה בשיעור של 63% תוענק לזכאי לגמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, אשר החל לקבל את הגמלה לפני יום 1.1.2003 ובלבד שלא חלה הפסקה של 6 חודשים רצופים בזכאותו לגמלה.

אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על תשלום גמלה.

המלצה: מומלץ לבדוק זכאות להנחה גבוהה יותר מטעמי הכנסה (למידע אודות הנחה על פי מבחן הכנסה- הקליקו כ​​אן​).

הנחה למקבלי גמלת סיעוד

הנחה בשיעור של 63% תוענק לזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי. 

אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת סיעוד. 

המלצה: מומלץ לבדוק זכאות להנחה גבוהה יותר מטעמי הכנסה (למידע אודות הנחה על פי מבחן הכנסה- הקליקו כ​​אן​).

הנחות בארנונה למגורים מטעמי נכות  

הנחה לנכי צה''ל

נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי''ט-1959, זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו. 

אם מתגוררות בדירה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן הנחה לגבי 90 מ''ר.    

אישור נדרש: אישור משרד הביטחון לקבלת הנחה בארנונה.              

הנחה להורה לילד נכה

לבן או בת, לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס, הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התשע''ה-2010, או שהוא מגיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה, תוענק הנחה בשיעור של 33% לגבי 100 מ''ר משטח הדירה. 

אישור נדרש: אישור על קבלת גמלת נכות מהביטוח הלאומי.

הנחה למקבלי קצבת נכות מביטוח לאומי

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127 (לו) לחוק הביטוח הלאומי, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור של 75% ומעלה זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 80% לדירה, עד גודל 130 מ"ר. (על כל מטר מעל 130 מ"ר, תשולם ארנונה מלאה)  

אישור נדרש: אישור מהביטוח הלאומי על דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה וקבלת קצבת נכות בשיעור 100%.

הנחה לבעלי תעודת עיוור

בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי''ח 1958, זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 81%.

אישור נדרש: צילום תעודת עיוור משני צדדיה.

המלצה: מומלץ לבדוק זכאות להנחה גבוהה יותר מטעמי הכנסה (למידע אודות הנחה על פי מבחן הכנסה- הקליקו כ​​אן​).          

הנחה לנכה בשיעור 90% ומעלה

לנכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על-פי כל דין היא בשיעור 90% ומעלה, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור תוענק הנחה בשיעור של 40%. 

אישור נדרש: אישור מוכר על דרגת הנכות מביטוח לאומי או משרד האוצר.

הנחה להורה עצמאי

הורה יחיד כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ''ב-1992, זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 18%.

להלן הגדרת ''הורה עצמאי'' מתוך חוק למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ''ב- 1992:

''הורה עצמאי'' – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:

 • הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו
 • הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה (א), (ב) או (ג), ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו
 • הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות
 • היא עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ''ה-1995
 • היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של 12 חודשים, שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה הליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך 6 חודשים לפחות. ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדיה
 • הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן-זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר

אישורים נדרשים: 

יש למלא טופס בקשה ולצרף את האישורים הבאים:

 • גרוש/ה: הסכם ותעודת גירושים
 • פרוד/ה: אישור הרבנות על פתיחת תיק מלפני שנתיים או אישור מעורך הדין המטפל
 • אלמנ/ה: תעודת פטירה
 • רווק/ה: צילום ת.ז כולל פרטי הילדים

לתשומת לב מבקשי ההנחה:

 • יש לצרף צילום תעודת זהות הכולל ספח ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים
 • פונה אשר בבעלותו יותר מדירה אחת, זכאי להנחה אחת בלבד בדירה שבה הוא מתגורר
 • אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה, יש להסב את חיוב הארנונה על שם מבקש ההנחה על ידי רישום במחלקת השומה
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את הפרטים המופיעים בטופס הבקשה להנחה בכל האמצעים העומדים לרשותה

המלצה: מומלץ לבדוק זכאות להנחה גבוהה יותר מטעמי הכנסה (למידע אודות הנחה על פי מבחן הכנסה- הקליקו כ​​אן​).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

אישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור לרשות אחרת/ הפסקת הנחהאישור עירוניhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=36
אישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסאישור תשלומים לשנת מסhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=29
בקשה להנחה על פי מבחן הכנסה/תקנהבקשה להנחה על פי מבחן הכנסה/תקנהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/1.pdfבקשה להנחה בתשלום ארנונהhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=26
בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/2.pdfטופס לשנת הכספים 2022
פניות בנושא הנחות בארנונה / בירורים בתשלומי ארנונהפניות בנושא הנחות בארנונה / בירורים בתשלומי ארנונהפניות ובירורים https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=51

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 קישורי סיכום

קישורים שימושיים