דרישות כלליות מעסקים

עובדת אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

יובהר בזאת, כי כל הדרישות הכלליות המופיעות כאן הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט הרשותי ועל בעל העסק לעמוד בהן, ככל שהינן רלוונטיות לעסקו (וזאת בנוסף לאמור בעמוד: "דרישות פרטניות מעסקים").

כללי

  1. על כל פריט עיסוק המופיע במסגרת "דרישות כלליות", חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
  2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
  3. בעל עסק בנתניה יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
  4. אין בציון חוקים, תקנות, הוראות וכדומה, של עיריית נתניה, במסגרת הדרישות שלהלן, לפטור את בעל העסק מקיום כל דרישות החוק הרלבנטיות החלות עליו, בכל האמור להפעלת פריט העיסוק הרלבנטי, כולל דרישות נותני האישור. 
  5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  6. היה וקיימים בעסק מספר עיסוקים, החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013, יחולו עליהם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים מסוגם, לכל פריט לפי עניינו. למען הסר ספק אין מתן רישיון עסק לפריט מסוים בכדי להוות רישוי עסק לפריט אחר שלגביו אינו ניתן רישיון עסק פרטני.
  7. כל שינוי או עדכון בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום כניסתו לתוקף כדין ויחייב את העסקים, גם אם לא רשום במפרט. למען הסר ספק, במידה ומצוין דבר חקיקה בסעיף מסעיפי המפרט האחיד, יחול הנוסח המעודכן ביותר של דבר החקיקה כפי שקיים ברשומות. ​

רשימת סוגי דרישות כלליות מעסקים

שילוט

איכות הסביבה

שפכים

בשר

פסולת

התנהלות כללית

​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים