דרישות כלליות- שפכים

​​​​​

עסקים היוצרים שפכים תעשייתיים

 • מכשיר למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)
  1. בעל עסק, כהגדרתו בתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992, כנוסחם באותה עת, יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), אחרי מד המים, באמצעות מתקין מוסמך – אלא אם כן הגיש בקשה וקיבל  פטור מהתקנת מז"ח ממשרד הבריאות. 
  2. בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך, כהגדרתו בתקנות האמורות. 
  3. בעל העסק ינהל פנקס בדיקות (להלן - הפנקס) שבו יירשמו תאריכי הבדיקות שנערכו למז"ח, תוצאותיהן, ושמו וחתימתו של המתקין המוסמך שבדק את המז"ח.
  4. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים - מי נתניה ובמקביל יישמרו בעסק. 
  5. בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש לפי ממצאי הבדיקה השנתית. 
  6. בעת הגשת בקשה לרישיון עסק או לחידושו, יגיש בעל עסק אישור מאת מתקין מוסמך בדבר קיום מז"ח ובדיקתו לפי התקנות.
 • כל עסק אשר מזרים את שפכיו למערכת הביוב העירונית חייב לעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , כנוסחם באותה עת.
 • עסק אשר נכלל בתכנית הניטור, לפי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , כנוסחם באותה עת, יישא בעלויות דיגום השפכים ובעלויות המעבדה לביצוע האנליזות הכימיות. התעריף לביצוע בדיקות ודגימות מפורט בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א- 2009, כנוסחם באותה עת. חיוב בגין דיגום ובדיקות ישלח לבעל העסק כחלק מחשבון המים והביוב הדו-חודשי.
 • במידה ובדיגומים אלו תמצא חריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בכללי השפכים, יחויב בעל העסק בתעריפים מיוחדים כאמור בכללים  ובמקרים מסוימים, ובהתאם לגודל החריגה, בהפסקת הזרמת שפכים מיידית עד למציאת הסיבות לחריגה ותיקונן.
 • אופן חישוב התעריף החורג נקבע בכללים והוא תלוי בין השאר בריכוז המזהם בשפכי הצרכן, כמות המים שנצרכה, עלויות הטיפול במכון הטיפול בשפכים של תאגיד מי נתניה ועוד. חיוב בגין תעריף חורג ישלח לבעל העסק כחלק מחשבון המים והביוב הדו-חודשי.
 • בעל העסק יבצע פעילויות שונות בבית העסק, על מנת למנוע חריגה מערכי הסף לשפכים הקבועים בחוק, כמו: הפרדת זרמים, טאטוא ואיסוף במקום שטיפה, החלפת חומרי ניקוי, והתקנת מתקני טיפול קדם, הכל לפי הצורך ובהתאם לפוטנציאל הזיהום בעסק.
 • בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בכללי השפכים, ידווח בעל העסק למי נתניה באופן מידי ויבצע את כל הנחיות תאגיד מי נתניה והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה, כולל הפסקת הזרמת שפכים למערכת הביוב במידת הצורך.
 •  בעל העסק ידווח מיידית, לעירייה ולתאגיד מי נתניה, על הזרמת שפכים לים בצורה מכוונת או בתקלה.
 • כל עסק, כאמור בסעיף 3.3, יעביר לתאגיד המים מי נתניה, במקביל להגשה בקשה לרישיון עסק,  תרשים סניטרי הכולל שרטוט מערכת טיפול קדם באם קיימת. התרשים הסניטרי יכלול את ציון מיקום שוחת החיבור של בית העסק לביוב העירוני. 
 • עסקים המזרימים  שפכים המכילים שומנים למערכת הביוב העירונית:
  1. בעל עסק המזרים שפכים המכילים שומנים למערכת הביוב העירונית, בריכוז הגבוה מהריכוזים הקבועים  בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, כנוסחם באותה עת :
  2. יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.
  3. מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, כנוסחם באותה עת.
  4. המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שפכים המכילים שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד– 2014, כנוסחם באותה עת.

 • תכולת  המפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה כן יישמרו בעסק למשך 3 שנים.

​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים