הוצאת רישיון לאירוע המוני וחד-פעמי

תנאים להוצאת רישיון לאירוע המוני וחד-פעמי

 • אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים (מעל 500 איש) של "עינוג ציבורי", הנערך במקום פתוח או סגור, שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף
 • אירוע חד־פעמי חייב ברישיון עסק, אך הליך טיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגדר
 • באירוע חד פעמי בו יוגש מזון ייפתח פריט נוסף 7.7 ז (יריד מזון)
 • שימו לב: בקשה לאישור אירוע המוני חד פעמי או לתקופה מוגבלת/יריד יש להגיש, בצירוף נספחים, לאגף רישוי עסקים, עד 30 יום לפני האירוע
 • הגשת הבקשה טעונה תשלום אגרה, בדומה לאגרת רישוי עסק
עמדת מידע באגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

הגשת בקשה לקבלת רישיון

בקשה להוצאת רישיון לאירוע המוני וחד-פעמי יש להגיש על ידי מילוי טופס בקשה לרישיון לקיום אירוע. הטופס כולל מידע ופירוט לגבי: סוג האירוע, מהות האירוע, מיקום האירוע, זמני האירוע וכל האלמנטים הקשורים לאירוע.

מסמכים ואישורים נדרשים

לטופס בקשה לרישיון לקיום אירוע יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תכנית בטיחות (כוללת נספח בטיחות ואבטחה) חתומה בידי בעל מקצוע מוסמך ומהנדס בטיחות
 • ביטוח צד ג׳
 • תעודה מרשם החברות/עמותות - במידה ומדובר בחברה/ עמותה המפיקה ובחברה/עמותה מנהלת, יש להמציא תעודה מרשם החברות/עמותות של משרד המשפטים. בנוסף, יש להמציא את רשימת מנהלי החברה/ עמותה כפי שמופיעים ברשם החברות/ עמותות
 • אישור/ חוזה מבעלי המגרש לשימוש בקרקע - במידה ומדובר בשטח פרטי יש להמציא צילום חוזה שכירות או אישור בכתב, מבעלי הקרקע, על הסכמתם לקיום האירוע במקום. במידה ומדובר בשטח ציבורי עירוני יש להצטייד בחוזה עם עיריית נתניה ובאישור אגף הנכסים בעירייה
 • במידה ובמסגרת האירוע ישנם מתנפחים ומתקני שעשועים, יש להמציא את המסמכים: אישור מכון התקנים, אישור מהנדס קונסטרוקציה על חוזק המתקנים, יועץ בטיחות, אישור מפעיל

טיפול בבקשה

 • בקשה לרישיון לקיום אירוע​ תעבור סבב אישורים של כל הגורמים הנוגעים בדבר, הרישיון יימסר רק בסמוך לפתיחת האירוע, לאחר ביצוע ביקורת אחרונה עם גמר ההכנות​.
 • בשל הצורך בתיאום הדוק בין בעל העסק לגורמים המאשרים ולוח זמנים קצר, יופנה בעל העסק לתיאום ישיר איתם, ידאג לתאם מועדי ביקור באתר, ימלא אחר הדרישות שיועברו ובאחריותו לדאוג לאישורם
 • מתכנן האירוע חייב לעמוד בדרישות חוק הנגישות ועליו להיוועץ במורשה נגישות להסדרת דרישות נגישות באירועים המוניים
 • רק לאחר קבלת כל האישורים הדרושים יונפק רישיון עסק והוא יימסר למפיק האירוע בסמוך לאירוע, לאחר בדיקה סופית ועמידה בכל דרישות נותני האישור​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

בקשה לקבלת רישיון עסק - דוגמא לדף ראשון בתכניתבקשה לקבלת רישיון עסק - דוגמא לדף ראשון בתכניתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing10.docxבקשה לקבלת רישיון עסק
דף מידע בדבר הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק דף מידע בדבר הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing11.docxדף מידע בדבר הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק
דף מידע לגבי הגשת בקשה לרישיון עסק לניהול קייטנה דף מידע לגבי הגשת בקשה לרישיון עסק לניהול קייטנה https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing12.docxלאחר הגשת הבקשה, הבקשה תועבר לאישור הגורמים המאשרים עפ"י החוק לרבות משרד הבריאות ומכבי האש.
חוברת מידע לגבי רישוי עסקים מטעם משרד הפניםחוברת מידע לגבי רישוי עסקים מטעם משרד הפניםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing15.pdfחוברת מידע לגבי רישוי עסקים מטעם משרד הפנים
טופס בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק טופס בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing2.docxבקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968
טופס בקשה לקבלת רישיון למופע חד פעמי/אירוע המוני/ירידיםטופס בקשה לקבלת רישיון למופע חד פעמי/אירוע המוני/ירידיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing%204.docxאירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים (מעל 500 איש) של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף, הגשת הבקשה טעונה תשלום אגרה, בדומה לאגרת רישוי עסק.
טופס בקשה לקבלת רשיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז טופס בקשה לקבלת רשיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז בקשה לרישיון יש להגיש במקרים הבאים: עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח. בטופס תתבקש/י לרשום את פרטי עסק ואת הפרטים של בעלי העסק.https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=813C005056A14F7F11BB872602D846A5&Process=BusinessLicense138
טופס הגשת השגה לפי חוק רישוי עסקיםטופס הגשת השגה לפי חוק רישוי עסקיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing3.docxהשגה לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 אני/אנו הח"מ מבקש/ים להשיג על החלטה / דרישה; , שנקבעה מטעמך או לקיום מטרה שהינך מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1961
נספח 1 לטופס הבקשה לאישור משרד הבריאות להפעלת קייטנה/מחנהנספח 1 לטופס הבקשה לאישור משרד הבריאות להפעלת קייטנה/מחנהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing14.docxהפרטים שיש לצרף לטופס הבקשה לאישור של משרד הבריאות עבור הפעלת קייטנה/מחנה

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים