הנחיות לשימוש במפרט האחיד של עיריית נתניה

​רפורמת המפרט האחיד- הקדמה

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של עיריית נתניה את "המפרט האחיד" – המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו.

המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק ריש​וי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לכל סוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

המפרט האחיד ישמש כלי עזר למבקש הרישיון, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש.

משרדי מחלקת רישוי עסקים בעיריית נתניה

הנחיות לבעל העסק

להלן הנחיות לשימוש במפרט האחיד של עיריית נתניה: על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים– "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  - במקרה זה עיריית נתניה.

המפרט האחיד של עיריית נתניה מורכב משני חלקים: דרישות כלליות מעסקים ודרישות פרטניות מעסקים.

בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים לעיל:

שלב 1

קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין.

שלב 2

קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של נתניה בעמודי "דרישות כלליות מעסקים". 

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בעמודי "דרישות כלליות מעסקים" הן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. 

באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלוונטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בעמודי "דרישות פרטניות מעסקים".

שלב 3

קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של נתניה בעמודי "דרישות פרטניות מעסקים". 

באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים