דרישות כלליות- איכות הסביבה

עובד אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

רעש

 1. בעל העסק לא ישמיע רעש או מוזיקה אל  מחוץ לכותלי העסק: 
   • בין השעות 14:00 ל-16:00  
   • בין השעות 23:00 ל-07:00 למחרת בימי חול
   • בין השעות 24:00 ל-07:00 למחרת, בערב יום מנוחה ובמוצאי יום מנוחה ובימי חג כפי שהוגדרו בחוק העזר העירוני נתניה. הגבלה זו חלה גם על ההכנות לאירועים הכוללות הפעלת מערכות להשמעת קול ומוסיקה.
    הגבלה זו חלה גם על ההכנות לאירועים הכוללות הפעלת מערכות להשמעת קול ומוסיקה. 
 2. בעל העסק לא ישמיע רעש מוסיקה או פרסומת בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק ובכל מקרה יפעיל מערכת הגברה קולית רק באופן שתעמוד בדרישות התקנות המוזכרות בסעיפי הפרק "התנהלות כללית של עסקים".
 3. בעסק שבו מותקנת מערכת אזעקה, יש לקיים הוראות חוק העזר לנתניה (מניעת רעש) התשמ"ז 1988, כפי שמופיע בנוסח המעודכן ולרשום במקום בולט שם האחראי לאחזקת המערכת ומספר הטלפון שלו.
 4. היה ונמצא שעסק גורם לרעש בלתי סביר או לרעש חזק, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 ובתקנות למניעת מפגעים  (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992, בנוסח המעודכן, ייחויב בעל העסק להתקין אמצעים למניעת הרעש הבלתי סביר ולהוכיח על ידי דוח אקוסטי שרמות הרעש אכן עומדות בערכים הנדרשים בחוק. לחילופין, במידה והאגף לאיכות הסביבה ידרוש זאת, יגיש בעל העסק לאגף, חוות דעת אקוסטית שהוכנה על ידי יועץ מטעם בעל העסק, ויקיים את כל המלצות  הדוח, באופן שיעמוד בדרישות החוק והתקנות בנושא רעש שלעיל.
 5. בעת קבלה או חידוש רישיון עסק, בעל עסק שלו פוטנציאל ליצירת רעש בלתי סביר כתוצאה מהפעלת מערכות אלקטרו מכאניות (מיזוג, אוורור, קירור וכיו"ב), יסמן, בתכניות ההגשה של העסק, את מיקום וסוג המערכות האלקטרו-מכאניות ויצרף את נתוני היצרן לגבי רמות הרעש הנפלטות על ידי מערכות אלה. 
 6. האגף לאיכות הסביבה רשאי לדרוש נתונים, כולל חוות דעת אקוסטית, שמטרתם להוכיח, שכל המערכות האלקטרו-מכאניות של העסק ופעילותו עומדות בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כנוסחם באותה עת, או  שיש צורך בנקיטת פעולות להפחתת רמות הרעש לרמות הנדרשות בחוק או שניהם הכול על פי צורך ועל סמך הנתונים שיתקבלו מבעל העסק.

ריח/זיהום אוויר

 1. היה ונמצא שעסק גורם לזיהום אוויר או לריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, וכהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה (לנוהל "הגדרות מפגעי ריח"- הקליקו כאן​), לפי נוסחם באותה עת, יחויב בעל העסק להתקין אמצעים למניעת זיהום האוויר או הריח החזק או הבלתי סביר או על פי הנחיות האגף לאיכות הסביבה או על פי המלצות חוות דעת מקצועית שהוכנה על ידי יועץ מטעם בעל העסק, באופן אשר ימנע מטרדי ריח.
 2. בעל עסק העוסק בצביעה, לרבות מוסכים, מסגריות ונגריות, יבצע את תהליך הצביעה בתא צביעה תקני המחובר למערכת סינון וטיפול בפליטות לאוויר באופן שבעל העסק יעמוד בכל ערכי הפליטה הנדרשים בחוק אוויר נקי ותקנותיו.
 3. בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול, בכל עת בה מתבצעת פעולת צביעה.
 4. חל איסור על שימוש במזוט לצרכי אספקת אנרגיה לעסק בשוטף או בחירום.
 5. בעל עסק, שיידרש לכך על ידי האגף לאיכות הסביבה, יבצע מדידה ורישום של צריכת האנרגיה והמים של עסקו. בעל העסק יגיש, לאגף לאיכות הסביבה, בחודש ינואר של  כל שנה קלנדרית, דוח צריכת האנרגיה והמים  של העסק בשנה הקודמת.
 6. בעלי עסקים כאמור, יתכן ויידרשו בשנים הקרובות לעמוד ביעדי הפחתה של צריכת האנרגיה והמים, בכמות, באופן ובמשכי זמן כפי שייקבעו על ידי העיריה.
 7. בעל עסק, שנדרש לכך  על ידי האגף לאיכות הסביבה, יגיש לאגף עד 1 למאי של כל שנה קלנדרית, דין וחשבון על נתונים סביבתיים של השנה הקודמת, הערוך לפי הטופס המפורט בתוספת המופיעה בחוק עזר לנתניה (הגנת איכות הסביבה - הגשת דין וחשבון), התשמ"ד-1984 כנוסחו באותה עת (​לעמוד חוקרי העזר העירוניים - הקליקו כאן​).
 8. בעל עסק המבקש לבצע עבודות בניה המחייבות היתר בנייה עשוי להידרש, במהלך 5 השנים הקרובות, בהתאם להחלטת מוסדות התכנון וההנדסה של העיריה והאגף לאיכות הסביבה והנחיותיהם, לבצע עבודות בניה אלה, בהתאם לעקרונות "בנייה ירוקה".​

​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים