הנפקת רישיון/היתר זמני

​במידה והתקבלו תשובות חיוביות מכל גורמי האישור הנדרשים, תנפיק רשות הרישוי רישיון עסק/ היתר זמני.

רשות הרישוי תודיע לבעל העסק על הנפקת הרישיון. עם קבלת ההודעה יש להגיע למשרדי מחלקת רישוי עסקים.

לצורך קבלת הרישיון/היתר זמני על בעל העסק או מיופה כוחו, יש להגיע עם תעודה מזהה לחתימה על הרישיון והתנאים המצורפים אליו.

עובדת אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

חשוב לדעת

 • תוקף הרישיון נקבע בהתאם לתקנות רישוי עסקים תשס"א - 2000 ומצוין על גבי הרישיון
 • הרישיון תקף רק עם חתימת בעל העסק ובכפוף לתנאים המצורפים אליו
 • הרישיון אינו ניתן להעברה ואינו תקף במידה וחלו שינוים בעסק או בעיסוק או בכתובת העסק
 • הרישיון אינו בתוקף עם העברת בעלות או השליטה בעסק
 • על פי תקנות רישוי עסקים יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל לקוח

סוגי רישיונות

רישיון תקופתי

רישיון שניתן לתקופות הקצובות בחוק, עם תום התקופה המצוינת על הרישיון יש לחדש את הרישיון.

רישיון זמני

רישיון הניתן לתקופה הקצרה מהמועד המצוין בתקנות אך לא פחות משנה.

רישיון זמני מטבעו

רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כגון אירוע חד פעמי.

היתר זמני

היתר זמני הוא היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ובו ייקבעו התנאים, שבמידה וימולאו, רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק. 

היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גופי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א - 2000. רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני לתקופה מוגבלת במקרים הבאים:

 • נתקבלו אישורי כל הגופים, ואחד מהם אישר מתן היתר זמני בלבד
 • חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגופים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד 7 ימים לאחר שנשלחה להם תזכורת ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה. הוגשה בקשה לה​חלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתכניות ובסוג העיסוק
 • הרישיון התקופתי לא חודש בידי הגופים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם. ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד
 • עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג

מבנה רישיון העסק

תנאי מוקדם 

תנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן הרישיון וחובה לקיימו, בטרם יינתן רישיון העסק.

תנאים ברישיון

תנאי ברישיון 

תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק.

תנאי נוסף ברישיון

תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק.

ערעור

לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשות הרישוי, ואם לא נענה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית המשפט המחוזי).

דגשים נוספים

 • שימו לב! בסמכות רשות הרישוי לבטל רישיון עם הליך שימוע כמתחייב בחוק
 • ביקורות יערכו בהתאם להחלטת נותני האישור גם לאחר קבלת רישיון העסק
 • ניהול עסק ללא רישיון מהוה עבירה על חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968 ומהווה עילה לנקיטת צעדים כמתחייב בחוק.

​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

בקשה לקבלת רישיון עסק - דוגמא לדף ראשון בתכניתבקשה לקבלת רישיון עסק - דוגמא לדף ראשון בתכניתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing10.docxבקשה לקבלת רישיון עסק
דף מידע בדבר הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק דף מידע בדבר הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing11.docxדף מידע בדבר הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק
דף מידע לגבי הגשת בקשה לרישיון עסק לניהול קייטנה דף מידע לגבי הגשת בקשה לרישיון עסק לניהול קייטנה https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing12.docxלאחר הגשת הבקשה, הבקשה תועבר לאישור הגורמים המאשרים עפ"י החוק לרבות משרד הבריאות ומכבי האש.
חוברת מידע לגבי רישוי עסקים מטעם משרד הפניםחוברת מידע לגבי רישוי עסקים מטעם משרד הפניםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing15.pdfחוברת מידע לגבי רישוי עסקים מטעם משרד הפנים
טופס בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק טופס בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing2.docxבקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968
טופס בקשה לקבלת רישיון למופע חד פעמי/אירוע המוני/ירידיםטופס בקשה לקבלת רישיון למופע חד פעמי/אירוע המוני/ירידיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing%204.docxאירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים (מעל 500 איש) של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף, הגשת הבקשה טעונה תשלום אגרה, בדומה לאגרת רישוי עסק.
טופס בקשה לקבלת רשיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז טופס בקשה לקבלת רשיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז בקשה לרישיון יש להגיש במקרים הבאים: עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח. בטופס תתבקש/י לרשום את פרטי עסק ואת הפרטים של בעלי העסק.https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=813C005056A14F7F11BB872602D846A5&Process=BusinessLicense138
טופס הגשת השגה לפי חוק רישוי עסקיםטופס הגשת השגה לפי חוק רישוי עסקיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing3.docxהשגה לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 אני/אנו הח"מ מבקש/ים להשיג על החלטה / דרישה; , שנקבעה מטעמך או לקיום מטרה שהינך מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1961
נספח 1 לטופס הבקשה לאישור משרד הבריאות להפעלת קייטנה/מחנהנספח 1 לטופס הבקשה לאישור משרד הבריאות להפעלת קייטנה/מחנהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing14.docxהפרטים שיש לצרף לטופס הבקשה לאישור של משרד הבריאות עבור הפעלת קייטנה/מחנה

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים