טיוטת הצעה בדבר ארנונה כללית לשנת 2023

​מצ"ב טיוטת הצעה בדבר הטלת ארנונה כללית בצירוף דברי הסבר לשנת המס 2023 כמתחייב  על פי סעיף 276 ד' לפקודת העיריות.

  1. דברי הסבר להצעת צו המיסים 2023 
  2. צו המיסים 2023 . הסכומים המופיעים בצו המיסים הינם סכומי צו המיסים בערכי 2022 ,כשהם מעודכנים בעדכון שיעור החובה לשנת 2023 בשיעור 1.37% . נספח א'
  3.  ועדת הכספים , בישיבתה מיום 14/6/2022 אישרה את ההצעה המצורפת בנוסח המצ"ב והמליצה למועצת העירייה להגיש בקשה לאישור חריג לשרי הפנים והאוצר , הכל כמפורט בנספח ג'
  4. השינויים המוצעים על ידי ועדת הכספים לשנת 2023 כפופים לאישור שרי הפנים והאוצר בהתאם לחוק ההסדרים ( היכן שנדרש אישורם ) . נספח ב'
  5. יודגש כי טיוטת ההצעה בדבר הטלת ארנונה לשנת המס 2023 טרם אושרה ע"י מועצת העירייה והיא תובא לישיבתה הקרובה שלא מן המניין ביום 29/6/2023 (ל' סיוון תשפ"ב)

​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}