פרק א' כללי והגדרות (2)

נכסי פקודת מסי העירייה ומיסי הממשלה (פטורין) מ- 1938 לפי סעיפים 4 ו-5 לפקודה-

 יחויבו בהתאם לסעיף 5 ג' לפקודת הפטורין מ- 1938.

הטלת אר​​נונה על נכסים לפי סעיפים 4 ו- 5 (תיקון: התשס"ג)​

 • על אף הוראות סעיפים 4 ו- 5, והאמור בכל דין, תוטל ארנונה כללית על הנכסים המפורטים בסעיפים 4 ו- 5, בשיעורים שלהלן, שיחושבו מסכום הארנונה הכללית שהייתה משולמת לרשות המקומית אלמלא הוראות סעיפים 4 ו- 5, ובהתאם לסכומים ולסוגי הנכסים הנוהגים באותה רשות מקומית, באופן שלא ייקבע סיווג נפרד לנכסים האמורים; באין סיווג מתאים- יחול הסיווג הדומה ביותר (להלן- נכסים פטורים חלקית);
  בשנת 2003- 6%;
   בשנת 2004- 15%;
  בשנת 2005- 24%;
  בשנת 2006 ואילך- 33%;
 • לא קיים ברשות המקומית סיווג מתאים או סיווג דומה כאמור בסעיף קטן (א)- תוטל ארנונה כללית על הנכסים האמורים, בשיעורים המפורטים להלן, שיחושבו מתעריף הארנונה הנמוך ביותר ברשות המקומית בשל בנין או קרקע לפי העניין:
  בשנת 2003- 12%;
  בשנת 2004- 30%;
  בשנת 2005- 48%;
  בשנת 2006- 66%;
 • בשנים 2003 עד 2005 לא תשולם בשל נכסים פטורים חלקית, אגרת סילוק אשפה או כל אגרה או תשלום אחר, המשולמים בזיקה לפטור מהארנונה הכללית (בסעיף זה – אגרה), ובלבד שסכום הארנונה הכללית אשר ישולם בכל אחת מהשנים האלה, למרות האמור בסעיפים קטנים (א) ו (ב), לא יפחת מסכום האגרה ששולמה בפועל לרשות המקומית בשל אותו נכס באחת משלוש השנים שקדמו לתשלום, לפי הגבוה, בתוספת שיעורי העדכון כפי ​שנקבעו מדי שנה בתקנות לפי פרק ב' לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992.
 • החל בשנת 2006 לא תשולם אגרה בשל נכסים פטורים חלקית.
 • על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), לא תוטל ארנונה כללית או אגרה על שטח נכס המשמש לאחד מאלה:
  כנסיה, מסגד או בית תפילה אחר, לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה, והשימושים הנוספים בו, אם ישנם, הם ללימודי אותה דת או לצרכים הנובעים מקיום התפילה ומלימודי הדת כאמור, ושאין בו פעילות עסקית;
  בית כנסת, לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה, והשימושים הנוספים בו, ככל שישנם, הם ללימוד תורה או לצרכים הנובעים מקיום התפילה ומלימוד התורה, ושאין בו פעילות עסקית; בלי לגרוע מהאמור, במבנה שייעודו העיקרי לימוד תורה והוא משמש ללימוד תורה, יראו כבית כנסת את החלק במבנה האמור המיועד ומשמש לקיום תפילה באופן קבוע וסדיר נוסף על ייעודו ושימושיו ללימוד תורה, ובלבד שאין בו פעילות עסקית.
  מקווה;
  כל בית קברות או חלק מבית קברות שאינו משמש למטרות רווח;
  מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה התש"ט-1949, מוסד חינוך כמשמעותו בסעיף 5 לחוק האמור. ובית ספר כמשמעותו בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, שחל עליו החוק האמור שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מ- 10תלמידים ושניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי וחינוך על יסודי לתלמידים עד גיל 18 שנים וכן בית ספר מקצועי, כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג-1953, והכל אם אינו למטרות רווח ולגבי השטח המשמש לחינוך או ללימוד כאמור ואשר אין בו פעילות עסקית;
  מעון יום, כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965; וכן מעון יום לפעוטות כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018, ובלבד שחל עליו מחיר מרבי לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996.
  מקלט לנשים מוכות כהגדרתו בחוק עבודת נשים, התש"יד-1954;
  מעון כמשמעותו בתע"ס המספק הגנה וטיפול לילדים ולנערות בסיכון ובמצוקה; לעניין זה, "תע"ס"- הנחיות והוראות המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה (תקנון לעבודה סוציאלית- תע"ס), כתוקפן מזמן לזמן, המצויות לעיון הציבור במחלקות לשירותים חברתיים ובלשכות המחוזיות של המשרד האמור;
  מבנה המוחזק בידי תנועת נוער ששר התרבות החינוך והספורט אישר כי לפי המבחנים לצורך תמיכה, קיבלה תנועת הנוער בשנת הכספים שקדמה לשנה שלגביה לא מוטלת ארנונה כללית לפי הוראת סעיף קטן זה תמיכה, ובלבד שעיקר שימושו של המבנה הוא לקיום פעילויות לחניכי אותה תנועה כפי שמקובל לקיימן על ידי תנועות נוער; לעניין פסקה זו, "מבחנים לצורך תמיכה"- מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לתמיכה בתנועות נוער;
  מדרשה תורנית ציונית ליהדות וללימודי ארץ ישראל ששר החינוך אישר כי לפי המבחנים לצורך תמיכה, קיבלה תמיכה בשנת הכספים שקדמה לשנה שלגביה לא מוטלת ארנונה כללית לפי הוראות סעיף קטן זה; לעניין פסקה זו, "מבחנים לצורך תמיכה"- מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לתמיכה במדרשות תורניות ציוניות ליהדות וללימודי ארץ ישראל;
  מפעל מוגן, לרבות מרכז עבודה שיקומית, המספק תעסוקה לאנשים עם מוגבלות, שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בו, ובלבד שלפחות 85 אחוזים מהאנשים עם מוגבלות כאמור משתתפים בתעסוקה בו לפי הפניה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, משרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי; בסעיף קטן זה, "אדם עם מוגבלות"- כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 שמלאו לו 18 שנים;
  מסגרת יומית שעיקר ייעודה מתן שירות שיקום בתחום התעסוקה, לנכי נפש הזכאים לו לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000; לעניין פסקה זו, "שירות שיקום בתחום התעסוקה, - שירות המנוי בפסקאות (1), (2), (3) (ג) או (4) לפרט א' בתוספת לחוק האמור;
  מסגרת יומית, לרבות מרכז יום, מרכז שיקום ומרכז הכשרה, שעיקר ייעודה מתן אבחון, שיקום, טיפול או הכשרה, מקצועיים-תעסוקתיים, לאנשים עם מוגבלות, שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בה, ובלבד שלפחות 85 אחוזים מהאנשים עם מוגבלות שוהים בה לפי פניה של המשרד האמור או המוסד לביטוח לאומי.
  אתר הנצחה ממלכתי או אתר הנצחה חילי שהוכרזו לפי סעיף 45 לחוק גנים לאומיים, שמרות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, שהם פתוחים לציבור, והכול אם אינם למטרות רווח ולגבי השטח המשמש אתר הנצחה כאמור ואשר אין בו פעילות עסקית.
  עד 200 מ"ר משטח מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או תרמו-סולרית אשר אינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר לקבוע בפסקה (2) להגדרה "מיתקן אנרגיה מתחדשת" שבסעיף 1 לכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), התש"ס-2000, הממוקמת על גג נכס;
  ארכיון ציבורי כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו-1955, לגבי השטח המשמש ​ארכיון ציבורי כאמור ואשר אין בו פעילות עסקית.
 • חניונים- שטח מקורה או שאינו מקורה, אשר שימושו העיקרי הוא חניון לחניית מכוניות.
 • חניה בתשלום- יחויב לפי תעריף חניונים.
 • חניה שלא בתשלום- לפי תעריף קרקע תפוסה לכל מטרה אחרת.
 • אדמה חקלאית וקרקע תפוסה- כהגדרתם בסעיף 7 לחוק ההסדרים וסעיף 269 לפקודת העיריות (נוסח חדש).
 • סוג הבניין- ייקבע בהתאם לתיאור הבניין.​
 • גודל חדר במטרים לצרכי הענקת הנחה נקבע ל- 24 מ"ר.

חלוקת העיר לאזורים

 • העיר מחולקת ל- 3 אזורים לצורך ארנונה כללית למגורים (למעט דירות מיוחדות).
 • העיר מחולקת ל- 2 אזורים לצורך ארנונה על משרדים, שירותים, מסחר ומוסדות פטורים מארנונה.
 • לכל יתר המרכיבים המפורטים בפרק ג' סעיפים2 ובפרק ד' כל תחום שטח השיפוט של העירייה ייחשב כאזור אחד.
 • המפה הקובעת לעניין גבולות האזורים ( מגורים ועסקים )הינה המפה שאושרה ע"י מועצת העירייה, והמצורפת לצו זה.

​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}