פרק א'- כללי והגדרות (1)

 • בתוקף סמכות מועצת העירייה מכוח סעיף 8 (א) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג- 1992 ובהתאם לתקנות רב שנתיות להטלת ארנונה, תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז -2007 לרבות התיקונים שיחולו מכוח חוק ההסדרים שיצא לשנת הכספים 2023 מטעם חוק ההסדרים, להלן "חוק ההסדרים" מחליטה מועצת עיריית נתניה בישיבתה מיום (ל' בסיוון תשפ"ב) (29.06.2022) להטיל ארנונה כללית בתחום שיפוטה של עיריית נתניה לשנת הכספים 2023 (לתקופה מ-1.1.2023 עד 31.12.2023) על בנינים, אדמות חקלאיות, קרקעות תפוסות, כמפורט להלן:
 • כל מחזיק ישלם ארנונה כללית עבור כל יחידת שטח של מ"ר.

הגדרות

 • ​​יחידת שטח​​ - יחידת שטח פירושה כל מטר רבוע (מ"ר) או חלק ממנו. כל מחזיק ישלם ארנונה כללית עבור כל מטר רבוע, או חלק ממנו, בבניין, וכן עבור כל מ"ר קרקע או חלק ממנו, בהם הוא מחזיק, בהתאם למפורט בצו המיסים.
 • ​בניין - כל מבנה בתחום שיפוט עי​​ריית נתניה כולל מחסן, סככה, וכיו"ב או חלק ממנו לרבות:
  כל שטח הקרקע שנעשה בו שימוש בפועל יחד עם המבנה, כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, אך לא יותר מ- 80% משטח החלקה/ות שבו נמצא המבנה- לרבות השטח עליו עומד המבנה.החיוב של שטח קרקע שעיקר שמושו עם המבנה יהיה לפי תעריפים של קרקע תפוסה. למען הסר כל ספק, שטח שאינו נכלל בהגדרת "בנין" כמפורט לעיל, ייחשב כקרקע תפוסה ו/או אדמה חקלאית, לפי העניין כהגדרתם להלן. 
  נכסים המסווגים בפרק ב' (מגורים) פטורים מהחיוב האמור בסעיף קטן (1).
 • בשטח היחידה נכלל כל שטח שבתוך יחידת הבניין, לרבות חדר כניסה, פרוזדור, מטבח, הול, א​מבטיה, מקלחת, שירותים, מחסן, מרתף, יציע, גזוזטרא, קירות פנימיים וחיצוניים וכל שטח מקורה אחר.
  במבנה המורכב ממספר יחידות, ויש בו גם שטח משותף, יתווסף לשטחה של כל יחידה חלק מהשטח המשותף.
  גודל השטח המשותף שיוצמד לכל יחידה יחושב בהתאמה לגודל היחידה וחלקה היחסי מתוך כלל היחידות במבנה .
 • שטח בריכת שחיה בחצר או בגג הבניין, בין מקורה ובין אם לאו ייכלל בשטח היחידה.
 • בבנייני מגורים בלבד - לא כולל בתי מלון, דירות מיוחדות ובתי עסק לא נכללים בשטח היחידה המרכיבים הבאים:
  שטח חצר לא מקורה.
  שטח חצר מקורה המשמש חניה.
  שטח משותף הרשום על שם הדיירים ומשמש כחדרי מדרגות, חדרי אשפה, מקלטים, חדרי כביסה או מחסן המשמש את כל הבניין, בבניינים בהם מחזיקים 2 או יותר (בניני מגורים משותפים).
 • דירות מיוחדות - דירה במלון דירות ו/או בכל מתקן אכסון תיירותי אחר, המוחזקת ו/או רשומה ו/או זכאית להירשם ו/או מנוהלת כיחידת מגורים נפרדת ע"י מחזיק.
 • מרכז קניות - קניון או בנין שלו כניסה משותפת אחת לפחות ובו חנויות (למעט סניפי רשת שיווק) המוחזקות ע"י מחזיקים שונים כגון: קניון השרון, קניון האירוסים, וכדומה. וכל השטח הכלול בו לרבות דוכנים בין קבועים ובין ארעיים ומעברים. למרות האמור לעיל שטחים המשמשים למעברים בלבד בקניון יחויבו במחצית התעריף של מרכז קניות. חניונים, בתי קולנוע ובנקים שבמרכז הקניות, יחויבו עפ"י התעריפים המתאימים בפרקים ג', ד' שלהלן.
 • סניפי רשת שיווק - כל תחום השיפוט של העירייה ייחשב כאזור אחד.
  בבניין המוחזק ע"י רשתות שיווק ואשר גודלו עולה על 1,000 מ"ר יחויב לפי התעריף בפרק ד' חיובים נוספים.
 • נכסי המדינה - יחויבו בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ו-1995 (על תיקוניו). החיוב יעשה בהתאם לתעריפי הארנונה הכללית לסוגי הנכסים הנוהגים כמפורט בצו זה. שיעור הארנונה הכללית בהתאם לאמור לעיל יהיה כדלקמן:
  לגבי נכסים שמחזיקים בהם משרד הביטחון או צבא הגנה לישראל או מטעמם, לרבות יחידות הסמך שלהם- 30%.
  לגבי נכסים המשמשים בתי חולים או מרפאות- 45%.
  לגבי נכסים אחרים- 55%.
 • לגבי נכסים ששילמו לגביהם אגרת סילוק אשפה בשנת 1994 ישנה הוראה מיוחדת כמפורט בסעיף 3(א) (2) לחוק.

​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}