פרק ה' - הנחה מארנונה למחזיק בדירת תמורה- מיזם התחדשות עירונית

הנחה מארנונה למחזיק בדירת תמורה- מיזם התחדשות עירונית

א.מחזיק בדירת תמורה, שהתקיימו בו התנאים הקבועים להלן, יהיה זכאי להנחה בתשלומי ארנונה שהוטלה עליו בשנת כספים בשל דירת תמורה אחת בלבד ובעד השטח השווה להפרש שבין השטח החייב בארנונה בדירת התמורה ובין השטח שבעדו חויב המחזיק  בארנונה בדירת המגורים הקודמת, לפני מכירת הזכויות בה, וזאת עד תום חמש שנים מהמועד הקובע ובשיעורים הקבועים להלן:

(1)עד תום שנתיים מהמועד הקובע - 100 אחוזים;
(2)בתקופה שמתום שנתיים מהמועד הקובע ועד תום שלוש שנים מהמועד הקובע -  75 אחוזים;
(3)בתקופה שמתום שלוש שנים מהמועד הקובע ועד תום ארבע שנים מהמועד הקובע- 50 אחוזים;
(4)בתקופה שמתום ארבע שנים מהמועד הקובע ועד תום חמש שנים מהמועד הקובע - 25 אחוזים.

ב.על מחזיק בדירת תמורה שהתקיימו בו התנאים הקבועים לעיל, לא תחול העלאה בתשלומי הארנונה בשל שינוי התעריף החל על האזור שבו נמצא הנכס, לרבות בשל שינוי סוג, סיווג או תת סיווג הנכס, בנוגע לדירת תמורה אחת בלבד, וזאת עד תום חמש שנים מהמועד הקובע .

ג.ההנחה תינתן רק למחזיק בדירת תמורה שהתקיימו בו התנאים המפורטים להלן:
(1)המחזיק הוא בעל הזכויות בדירת התמורה והיה בעל הזכויות והמחזיק בדירה הקודמת במשך שלוש שנים ברציפות לפחות, לפני שנהרסה;
(2)הכנסתו החודשית הממוצעת  של המחזיק אינה עולה על ההכנסה החודשית הממוצעת המפורטת בטבלה שלהלן, לפי מספר הנפשות המתגוררות אתו בנכס:​
​מספר נפשות
​הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים הקודמת לשנת הבקשה
​1
​15,000
​2
​22,500
​3
​26,100
​4
​29,703
​5
​36,798
​6
​43,896
​7
​50,994
​8
​58,092
​9
​65,190
​10 ומעלה
​7,667 לנפש

*"מיזם התחדשות עירונית": בינוי במתחם פינוי ובינוי או במתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי, כפי הגדרתם בסעיף 2 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016; לצורך מתן ההנחה לפי סעיף זה, יפורשו המונחים "דירת תמורה" ו"תשלומי ארנונה" – כהגדרתם בסעיף 17 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית התשע"ו-2016; "הכנסה", "הכנסה חודשית ממוצעת" - כהגדרתם בתקנה 2(8)(ב) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993; "העלאה" - למעט העלאה בשיעור העדכון השנתי ולמעט העלאה של כלל תעריפי הארנונה ברשות המקומית או של כלל תעריפי הארנונה לנכסים המשמשים למגורים ברשות המקומית; "המועד הקובע" – המועד הראשון שבו ניתן להטיל ארנונה על דירת התמורה; "מחזיק" ו"שיעור העדכון" – כהגדרתם בסעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992.

*תקנות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הנחה בארנונה), התשע"ט-2018 שפורסמו בקובץ תקנות מס' 8118 מיום 5/12/2018, ותחולתן מיום 1/01/2019.

​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}