פרק ה' - הנחות לעסקים

​הנחות לעסקים

א.הגדרות


(1)עסק- בנין או ​קרקע שאינו משמש למגורים.
(2)בעל עסק- בעל השליטה בעסק, למעט עסק שמנהל חבר בני אדם כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה.

ב.ועדת ההנחות רשאית לתת הנחה למחזיק בעסק שהתקיימו לגביו כל התנאים האלה:

(1)הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף
(2)שטחו של העסק אינו עולה על 75 מטרים רבועים.
(3)מלאו לו 65 שנים ולאשה 60 שנה.
(4)הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 שקלים חדשים, הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע בתחילת כל שנת כספים, בפסקה זו "עוסק" ו"מחזור עסקאות של עוסק"- כמשמעותם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.
(5)הוא זכאי להנחה מארנונה לפי תקנה 2(8) לתקנות, (טבלת הקריטריונים למגורים) בעד דירת המגורים שבה הוא מחזיק.

ג.ההנחה שהועדה מוסמכת לאשר למי שזכאי לכך, לפי התנאים הנ"ל, תהיה עד השיעור שניתן לו באותה שנת כספים על דירת המגורים שבחזקתו, ותינתן לגבי 40 מ"ר הראשונים של שטח העסק.

בקשות להנחות תתקבלנה החל מיום 14.1.2024 עד ליום 30.6.2024

​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}