פרק ה' - הנחות לתעשייה ולבניין ריק

​הנחות לתעשייה ולבניין ריק

​מס' סד'
​אוכלוסיית הזכאים להנחה
​גובה הנחה עפ"י התקנות לשנת הכספים 2024
​אופן ביצוע ההנחה
​23
​מפעל תעשיה חדש ששטחו 500 מ"ר ומעלה ומעסיק 20 עובדים לפחות תושבי נתניה ("תעשיה חדשה" ו"שיעור האבטלה" - כהגדרתם בתקנה 14(ב) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה, התשנ"ג-1993)​
​שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה

שנת אחזקה מעל 10.5% ועד 12%
ראשונה או חלק ממנה  הנחה עד 50%
שניה או חלק ממנה          הנחה עד 25%
שלישית או חלק ממנה  הנחה עד 10%


שנת אחזקה                 מעל 12%
ראשונה או חלק ממנה הנחה עד 75%
שניה או חלק ממנה         הנחה עד 25%
שלישית או חלק ממנה הנחה עד 10%
​הגשת בקשה והוכחת תנאי הזכאות​

​24
הנחה לבניין חדש ריק (תקנה 12)(א)(1) בניין חדש למחזיק
שהוא בעל ראשון של בנין חדש ריק ולא בשימוש 
בניין חדש וריק- מיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים במשך תקופה רצופה- פטור עד 6 חודשים יינתן למחזיק שהוא בעל ראשון של בנין חדש ריק.
​הגשת בקשה למחלקת השומה בתוך תקופת הזכאות​25
​(תקנה 13) הנחה לבניין ריק הנחה למחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת שתחילתה ביום שחדלו להשתמש בו כפוף להמצאת ראיות בדבר היותו של הבניין ריק ולא בשימוש
​- עד 6 חודשים- פטור מלא
​הגשת בקשה למחלקת השומה בתוך תקופת הזכאות
-לעניין סעיף 25 לעיל, ההנחה הקבועה בתקנה זו תינתן לתקופה המצטברת משך תקופת בעלותו של אדם בבניין וכל עוד לא שונתה הבעלות בו.
-להוכחת היותו של הבניין ריק שאין משתמשים בו, כאמור בתקנה 12 ובתקנת משנה (א), לתקנה זו (תקנה 13) ימציא המחזיק בבניין ראיות על פי הוראות המועצה כפי שפורטו בטופס הבקשה לנכס ריק.
-יש להגיש את הבקשה בתוך תקופת הפטור המבוקש, כך שהעירייה תוכל לבדוק ולאמת את התקיימות תנאי הזכאות לפטור.
-במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה משלושים ימים שבה עמד הבניין ריק ברציפות.
-נעשה שימוש מחדש בנכס שמחזיק בו היה זכאי להנחה בהתאם לתקנה 13, יודיע על כך המחזיק או בעל הנכס לרשות המקומית, בדרך שתורה הרשות המקומית, 7 ימים בטרם נעשה שימוש מחדש בנכס, לא ניתנה הודעה כאמור, רשאית הרשות המקומית לבטל הנחה שניתנה על פי תקנה זו לתקופה הרצופה האחרונה שבה עמד הבניין ריק, אם ההנחה ניתנה לאותו מחזיק אשר עשה שימוש מחדש בנכס, או לבעל הנכס.
-לעניין מסירת הודעות לרשות המקומית- יראו הודעות או הצהרות ומסמכים שנמסרו כראוי, אם נמסרו בדואר רשום ו/או במסירה אישית למזכירות העירייה ו/או למזכירות אגף הכנסות העירייה, בצירוף חותמת המאשרת את קבלתם.

​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}