פרק ה' - הגדרות לגבי בקשות הנחה למגורים

​הגדרות לגבי בקשות הנחה למגורים

א."הכנסה"- הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו לרבות ילד במשפחה אומנת, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם,
למעט קצבה המשולמת לפי פרקים ד' וי"א לחוק הביטוח הלאומי, וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010 וכן תשלומים לאומן לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016.
ב.מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס, לעניין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום,
לא יובא בחשבון החלק מההכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום; בפסקת משנה זאת "שכר מינימום"- שכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, בשיעורו המעודכן ל-1 בינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה.
ג.דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו- בסכום שאינו עולה על דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.
ד.תגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.
ה.מענקי סיוע למשפחות לשם קידום מאמצים לשחרור או לאיתור של חטוף או נעדר, כהגדרתם בחוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה, ​התשפ"ד - 2023

"הכנסה חודשית ממוצעת"
בשכיר- ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה או, לבקשת המחזיק בנכס, ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, ממקורות הכנסה כמפורט בטופס הבקשה.
בעצמאי- ממוצע כאמור בפסקת משנה א' שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב- 12 ומותאמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה , בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1(ב)לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה.

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}