דרישות פרטניות- עינוג ציבורי, נופש וספורט


בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיוצא בזה​​

 • מותר בכל האזורים למעט בניין מגורים.

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

 • רק במתחמים שמיועדים לתיירות על פי תוכנית בניין עיר (תב"ע) ייעודית.

בית אבות

מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם (לנוסח הפקודה במלואה - הקליקו כאן​​).

 • מותר באזורי תעשייה לפי תכנית מאושרת. 
 • אסור בבניין מגורים ובטיילות הים.

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום 

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

 • לא תאושר הקמה בעיר נתניה.

בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

 1. בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים, במידה ונדרש בחוק, וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
 2. במידה ולא נדרש היתר רעלים: חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. 
 3. בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';
 4. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.
 5. שפך חומרים מסוכנים, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף ונוזלים אחרים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים, יאספו ויאוחסנו בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990 כנוסחם באותה עת. 
 6. אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 7. בבריכה יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
 8. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה"- הקליקו כאן), בכל הנוגע למניעת רעש חזק או בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו.

פארק מים, מגלשות מים

 1. בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים, במידה ונדרש בחוק, וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
 2. במידה ולא נדרש היתר רעלים: חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. 
 3. בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';
 4. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.
 5. שפך חומרים מסוכנים, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף ונוזלים אחרים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים, יאספו ויאוחסנו בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990 כנוסחם באותה עת. 
 6. אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 7. בבריכה יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
 8. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה"- הקליקו כאן), בכל הנוגע למניעת רעש חזק או בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו.

בריכת זרמים (ג'קוזי)

 1. בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים, במידה ונדרש בחוק, וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים במידה ולא נדרש היתר רעלים:
 2. חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. 
 3. בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';
 4. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.
 5. שפך חומרים מסוכנים, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף ונוזלים אחרים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים, יאספו ויאוחסנו בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990 כנוסחם באותה עת. 
 6. אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה. 
 7. בעסק יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
 8. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה"- הקליקו כאן), בכל הנוגע למניעת רעש חזק או בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו.

מקווה

 • מותר בכל האזורים למעט בבניין מגורים ובטיילות הים.

בית מרחץ, מרחצאות

מותר בכל האזורים למעט בבניין מגורים ובטיילות הים.

מכון כושר- מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר שאינו אחד מאלה - 

 1. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;
 2. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;
 3. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (לנוסח "חוק המקרקעין" במלואו - הקליקו כאן​), או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד
 4. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד, בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה"- הקליקו כאן​), בכל הנוגע למניעת רעש בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו.
 • מותר בכל האזורים למעט בבניין מגורים

משחקים 

כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק רישוי עסקים (לחוק "רישוי עסקים" במלואו - הקליקו כאן)- מקום לעריכתם

 • עסק חדש מותר רק במגורים + חזית מסחרית לרבות במרכז העיר ובאזורי התעשייה.

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון

 • בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה"- הקליקו כאן), בכל הנוגע למניעת רעש בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו. בכפוף לאישור פרטני של מהנדס העיר.

קולנוע, תיאטרון

 • המידע יתפרסם בהמשך.

קרקס

 1. בעל העסק יעמוד בכל בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה"- הקליקו כאן​), בכל הנוגע למניעת רעש בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו.
 2. במידה והעסק יוקם בסביבת מגורים/שימושים רגישים חל איסור על הפעלת מערכות כריזה.
 3. בעל העסק יקיים את כל דרישות העירייה בנושא איסוף ופינוי פסולת.
 4. בכפוף לקבלת אישור פרטני ממהנדס העיר ובכפוף לקבלת היתר בנייה.

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500 

למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד, בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה"- הקליקו כאן), בכל הנוגע למניעת רעש בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו.

 1. במידה והעסק יוקם בסביבת מגורים/שימושים רגישים חל איסור על הפעלת מערכות כריזה.
 2. בעל העסק יקיים את כל דרישות העירייה בנושא איסוף ופינוי פסולת.
 3. מערכות התאורה בעסק יופנו לשטח העסק בלבד באופן שיימנע זיהום אור לסביבה ולמבנים.
 • על פי תוכנית בניין עיר (תב"ע) ייעודית

אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

 1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה"- הקליקו כאן), בכל הנוגע למניעת רעש בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו.
 2. במידה והעסק יוקם בסביבת מגורים/שימושים רגישים חל איסור על הפעלת מערכות כריזה.
 3. בעל העסק יקיים את כל דרישות העירייה בנושא איסוף ופינוי פסולת.
 4. מערכות התאורה בעסק יופנו לשטח העסק בלבד באופן שיימנע זיהום אור לסביבה ולמבנים.
 • בכפוף לקבלת אישור פרטני ממהנדס העיר

דיסקוטק

 1. על בעל העסק לעמוד בדרישות התקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש בדיסקוטק), התשע"ד- 2014.
 2. חל איסור על השמעת מוזיקה מחוץ לכותלי העסק.
 3. בעל העסק יגיש לאגף איכות הסביבה, חוות דעת אקוסטית שמטרתה להוכיח, על ידי מדידות בשטח ו/או הערכות מקצועיות, שמערכת ההגברה הקולית, כאשר היא מופעלת בעצמה מרבית, עומדת בדרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990. חוות הדעת האקוסטית תכלול גם התייחסות למיקום של הכניסה / היציאה של הקהל, מיקום החניה לכלי רכב לשם מניעת רעש בלתי סביר בסביבה הקרובה והטמעת פעולות לעמידה בתקנות הרעש. 
 • מותר רק באזורי התעשייה ובמרכז העיר בכפוף לקבלת אישור פרטני מאת מהנדס העיר.
 • חל איסור על הקמת דיסקוטק בשכונות מגורים.

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

 1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה"- הקליקו כאן), בכל הנוגע למניעת רעש חזק או בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו.
 2. במידה והעסק יוקם בסביבת מגורים/שימושים רגישים חל איסור על הפעלת מערכות כריזה.
 3. בעל העסק יקיים את כל דרישות העירייה בנושא איסוף ופינוי פסולת.
 • בכפוף לקבלת אישור פרטני ממהנדס העיר

כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

 • המידע יתפרסם בהמשך.

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

 1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" - הקליקו כאן), בכל הנוגע למניעת רעש חזק או בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו.
 • בכפוף לקבלת אישור פרטני ממהנדס העיר

יריד מזון

 1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" - הקליקו כאן), בכל הנוגע למניעת רעש חזק או בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו.
 2. במידה והעסק יוקם בסביבת מגורים/שימושים רגישים חל איסור על הפעלת מערכות כריזה.
 3. בעל העסק יקיים את כל דרישות העירייה בנושא איסוף ופינוי פסולת.
 • בכפוף לקבלת אישור פרטני ממהנדס העיר.

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500 

למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל

 1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" - הקליקו כאן), בכל הנוגע למניעת רעש חזק או בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו.
 • על פי תוכנית בניין עיר (תב"ע) ייעודית.

קייטנה

 • המידע יתפרסם בהמשך.

מחנה נוער

 • המידע יתפרסם בהמשך.

אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה 

 1. על בעל העסק לעמוד בדרישות התקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו- 2005.
 2. על עסק שבעסקו מתבצעות פעולות של בישול, טיגון, אפייה או צלייה, למעט עסק שקבל פטור או הקלות מאת האגף לאיכות הסביבה, יתקין ויפעיל מערכת למניעת זיהום אויר וריח על פי ההנחיות המופיעות במסמך "הנחיות לטיפול בזיהום אוויר, ריח ורעש מבתי אוכל" (קישור).
 3. בעל עסק המזרים שפכים המכילים שומנים למערכת הביוב העירונית, בריכוז הגבוה מהריכוזים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 כנוסחם באותה עת, יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.
 4. מפריד השומן יתוכנן, יתוחזק ויפונה באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 כנוסחם באותה עת.
 5. תכולת המפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
 6. בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. 
 7. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. 
 8. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.
 9. בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- בשר" בכל הנוגע לשימוש בבשר (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- בשר" - הקליקו כאן). מותר באזור התעשייה ספיר, באזור תעשייה קריית אליעזר ובמלונות.

מתקני שעשועים

 • בכפוף לקבלת אישור פרטני ממהנדס העיר.

לונה פארקבעל העסק יעמוד בכל הא

בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיפים הרלוונטיים בעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה" (לעמוד "דרישות כלליות מעסקים- איכות הסביבה"- הקליקו כאן), בכל הנוגע למניעת רעש חזק או בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו.
 • בכפוף לקבלת אישור פרטני ממהנדס העיר.​

​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים