כרטיס מתחם 91

58; 91

תיאור מתחם

מקום :

לאורך רחובות עולי הגרדום ונעמן בלקינד
​גוש
חלקה​
כתובת​
יח"ד
​קומות
​שנה
​שטח חלקה למגורים במ"ר
​הערות
​8233
​27
​עולי הגרדום 6
​16
​5
​1975
​1043
​​8233
​26
​​עולי הגרדום 8
​16
​5
​1996
​1084
​​8233
​25
​​עולי הגרדום 10
​20
​5
​1976
​1084
​​8233
​24
​​עולי הגרדום 12
​20
​4
​1964
​1047
​​8233
​23
​​עולי הגרדום 14
​20
​6
​1976
​1047

​​8233
​22
​​עולי הגרדום 16
​14
​5
​1975
​1030
​​8284
​103
​​עולי הגרדום 18
​9
​3
​1982
​771
​​​8284
​102
​​עולי הגרדום 18א
​12
​3
​1960
​912
​​​8284
​104
​​עולי הגרדום 20
​12
​3
​1960
​882

​​8284
​105
​​עולי הגרדום 22
​6
​3
​1953
​920

​​8284
​105
​בלקינד 2
​6
​3
​1953
​920

​​8284
​101
​​בלקינד 4
​8
​2
​1955
​882

​​8284
​100
​​בלקינד 6
​6
​3
​1960
​1053

​​8284
​100
​​בלקינד 6א
​6
​3
​1960
​1053

​​8284
​99
​יוספטל 18
​9
​3
​1959
​1427

​​8284
​99
​יוספטל 20
​9
​3
​1959
​1427

​8284
​117
​-
​-
​-
​-
​218
​שביל

סה"כ​
​189
​13,400 מ"ר *כולל שטחים לפני הפקעה

נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה,
עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם במזרח העיר, בשכונת נאות הרצל לאורך הדופן המזרחית של רחוב עולי הגרדום בכניסה
לשכונה מכיוון רחוב הרצל. המתחם גובל ממזרחו בשטח ציבורי גדול המשמש לחינוך על יסודי.

שטח מתחם:

כ- 13.4 דונם, רובו ביעוד מגורים.

יעודי קרקע מאושרים:

אזור מגורים מיוחד ושביל ע"פ נת/1/500/א (תכנית להרחבת דירות במסגרת שיקום שכונות משנת
1994) ,ומגורים ו' לפי נת/100/ש.

טיפוסי בינוי קיימים:

בינוי אקראי של טיפוסי מבנים בגובה משתנה של 3-6 קומות, עירוב של בניה שיכונית ציבורית
ובניה פרטית. הבניה מתפרסת מתחילת שנות החמישים ועד התחלת שנות השמונים למעט מבנה אחד משנת 1996 .

מגרשים:

מגרשים בגודל של כ- 1 דונם.

שירותי ציבור:

גני ילדים: במתחם זה קיימת כיתת גן אחת בלבד בטווח הליכה של כ- 250 מ'. בטווח הליכה של 500 מ'
קיימות 6 כיתו​ת גן.
בתי ספר יסודיים: קיימים 4 בתי ספר בטווח ה-500-750 מ': 2 חרדים ו-2 ממלכתיים דתיים.
בית ספר על יסודי: קיימים במתחם 4 בתי ספר חרדים, 1 ממלכתי, 1 ממלכתי דתי, 1 מיוחד ו-2 אקסטרנים.
שירותי בריאות: במתחם טיפת חלב בטווח הליכה 500 מ' וקופת חולים בקרבת המתחם. שירותי דת: קיימים בתי כנסת
במרחק הליכה. המתחם לא נהנה משירותי קהילה.​

תכנון תחבורתי:

שכונת נאות הרצל ממוקמת מצפון לרחוב הרצל בקטע הכניסה לעיר בין מחלף נתניה לצומת רחובות פתח
תיקווה רזיאל. ציר כניסה ראשי לעיר המשורת ע"י קווי תחבורה ציבורית עירוניים ובין עירוניים. יחד עם זאת אין חיבור
מהשכונה ישירות ליציאה מהעיר. רוב רחובות השכונה צרים ומפותלים. תידרש תוכנית תנועה לשכונה.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"רחוב רזיאל בדופן המערבית של השכונה ורחוב הרצל בדופן הדרומית יפותחו בתוספת
נתיב העדפה לתחבורה ציבורית. רחוב גליקסון מתוכן להיות משורת בקו תחבורה ציבורית מקומי המתחבר לקווים
עורקיים משמעותיים.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "ותכנית האב לשבילי אופניים מתוכננים שבילי אופניים לאורך
המקטע המזרחי של הרצל ורח' רזיאל.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי. לא תותר התחדשות לפי תמ"א 38.

1 .תכנון מתחמי:

למתחם בשלמות.
גמישות: בכפוף להכנת תוכנית צל למתחם בשלמותו שתכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך),
תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם ובאישור מהנדס
העיר, תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל יכולת
מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם לפינוי
בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 4.2-4.9 . יחד עם זאת לאור הצפיפות הגבוהה בשכונה, טווח מכפיל יח"ד התכנוני שיתאפשר 4-4.2 . יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למתווה התכנוני שיאושר ולנתוני המתחם.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחוייב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. בכל מקרה גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 115-120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 205 מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. יתוכננו גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
  •  ברח' עולי הגרדום יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג).
  •  ככל הניתן יתוכנן ברח' בלקינד נעמן ובחלקו המערבי של המתחם, בינוי עד 10 קומות ברוטו.
  •  בכפוף לאישור מהנדס העיר, תתאפשר בניית מרכז מסחרי במתחם.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, בבניין עד 10 קומות ברותו יותרו עד 5 דירות בקומה.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
ה. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחוב עולי הגרדום וברחוב נעמן בלקינד ברוחב של 3
מטר לפחות. גמישות: צמצום זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

7 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי
לתעודת גמר.

8 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

9 .גמישות: 

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

10 .מדיניות תכנון:

 מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

11 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 3.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון מזרח
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יש לערוך סקר חברתי מפורט.
4 .היזם ימנה יועץ חברתי לתהליך מתחילתו ועד איכלוס הדירות.
5 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-100% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 10 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.
6 .הבינוי המוצע יהיה בינוי מוטה תחזוקה.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים (50%).
הנחיות פרטניות:
גוש 8233 חלקה 26 :ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד. 


​​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים