היתר בנייה

​מהו היתר בנייה?

היתר בנייה הוא רישיון המתקבל מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה או רשות הרישוי, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, תקנותיו, ותקנים ישראלים מחייבים. כל זאת, בהתאם לזכויות הבנייה שנקבעו בתכנית החלה במקום.

היתר הבנייה הוא מסמך אליו מצורפים תכניות המבנה, מפת מדידה ואישור רשויות וגופים מוסמכים, הוא מכיל את פרטיהם של האחראים לתכנון, לבנייה ולפיקוח על הבנייה.

לתשומת ליבכם: בנייה או שימוש ללא היתר, או בניגוד להיתר, מהווה עברה פלילית. 

מסלולי בקשות להיתר בנייה:

מסלול מקוצר

הליך של 25 יום משלב בדיקת התכנית עד להחלטת הוועדה.

במסגרת סעיף 145ב' לחוק, ניתנה בידי שר האוצר הסמכות לקבוע סוגי בניינים, עבודות ושימושים שניתן לדון בהם בהליך רישוי בדרך מקוצרת ככל שהם עונים על הכללים הבאים:

  • שאינם עשויים ליצור סיכון או הפרעה של ממש
  • שאינם עשויים ליצור השפעה מהותית על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן

מסלול מלא ללא הקלות (תואם תב"ע- תוכנית בניין ערים) 

הליך של 45 יום משלב בדיקת התכנית עד להחלטת הוועדה.

כל הבקשות להיתר שאינן תואמות הליך מקוצר ואינן נדרשות בפרסום הקלה או בשימוש חורג יוגשו בהליך זה. 

מסלול מלא עם הקלות ושימושים חורגים

הליך של 90 יום משלב בדיקת התכנית עד להחלטת הוועדה.

בקשות להיתר שאינן תואמות את התכנית החלה על המגרש ונדרשות בפרסום הקלה או בשימוש חורג יוגשו בהליך זה.

שלבי הרישוי לקבלת היתר:

בתיק המידע שקיבלתם ישנו גיליון דרישות עם חלוקה לשלביות.

תנאי סף לקליטת הבקשה

לצורך קליטת הבקשה במערכת רישוי זמין יש לצרף את הדרישות על פי פירוט שלב זה בתיק המידע להיתר.

לתשומת לבכם:

  • תוקף תיק המידע- שנתיים מיום קבלתו
  • תוקף החלטת ועדת משנה / רשות רישוי- שנתיים
  • תוקף מפת מדידה- שנה
  • תוקף נסח טאבו- 3 חודשים 

בדיקת התכנית (בקרה מרחבית)

בשלב זה המחלקה בודקת את התכנית שהוגשה ומעבירה להתייחסות הגורמים שנדרשו בתיק המידע ואת הנספחים לבדיקה. זמני הבדיקה נקבעים לפי מסלול הבקשה כפי שמפורט מעלה.

במידה ויהיו הערות, הן יועברו למתכנן לתיקונים ויוחזרו לבדיקה נוספת בפרק הזמן המוקצב.

לאחר קבלת אישור הגורמים, תועבר הבקשה לדיון ותתקבל החלטת הוועדה.  

בקרת תכן (השלמת גיליון דרישות לצורך קבלת היתר)

לאחר קבלת החלטת הוועדה עומד לרשות המתכנן עד שנתיים להשלמת הדרישות הנדרשות לשלב זה לפי תיק המידע.

לאחר השלמת מלוא הדרישות תופק טיוטת ההיתר וימסרו אגרות הבניה וההיטלים לתשלום.

לאחר התשלום, יועבר ההיתר לחתימות מהנדס הוועדה ויושב-ראש הוועדה ויימסר ההיתר החתום.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 קישורי סיכום

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים