כרטיס מתחם 88

אזור מרכז העיר - מזרח

כרטיס מתחם מספר: 88

תיאור מתחםמקום :

לאורך רחובות הרצל, מינץ בנימין, עולי הגרדום ופינס יחיאל. נחצה על ידי אלי כהן

​גוש
חלקה​
כתובת​
יח"ד
קומות
שנה
שטח חלקה למגורים במ"ר
הערות
​8233
​7+9
​מינץ בנימין 16
​28
​7
​2011
​1005 + 1055

​8233
​11
​מינץ בנימין 14
​6
3​
1992​
1009​
​8233
​13
​מינץ בנימין 12
​10
​4
​1979
​1024

​8233
​15
​מינץ בנימין 10
​8
​3
​1980
​1001

​8233
​20
​מינץ בנימין 8
​8
​3
​1987
​1000

​8233
​21
​מינץ בנימין 6
​1
​1
​​

​1032

​אלי כהן 3
​2
​2

​8233
​39
​מינץ בנימין 4
​-
​-
​-
​1006

​8233
​40
​מינץ בנימין 2
​-
​-
​-
​1029

​8233
​8
​עולי הגרדום 21
​-
​-
​-
​1047

​8233
​12
​עולי הגרדום 17
​2
1​​1950
1000​
​עולי הגרדום 17א
​1
​1

​8233
​17
​עולי הגרדום 
​7
​4
​1996
​1000

​8233
​18
​​אלי כהן 7
​18
5​​2012
​1000

​​​​8233
​ ​ ​ ​
​​​​19​

​ ​ ​
​אלי כהן 5ב
​1
​​2
​​​​​
​ ​ ​ ​
​​​​1000
​ ​ ​ ​

​​אלי כהן 5ג
​1
​2

​​אלי כהן 5ד
​1
​2

​​אלי כהן 5ד
​1
​2

​​אלי כהן 5ו
​1
​2

​8233
​34
​​אלי כהן 10
​1
​1
​1949
​​1000

​​עולי הגרדום 7
​2
​2
​1946


​8233
​35
​עולי הגרדום 5
​1
1​
1952​​​1000

​​עולי הגרדום 5א
​1
​1

​8233
​36
​אלי כהן 6
​1
​1
​​1000


​אלי כהן 8


​8233
​37
​אלי כהן 4
​1
​3
​1983
​​1000

​8233
​38
​אלי כהן 2
​6
​3
​1986
​​1000

​8233
​41
​הרצל 75
​-
​-
​-
​​1000

​8233
​42
​הרצל 77
​2
​1
​​1000

​8233
​43
​הרצל ​79
​-
​-
​-
​​1000

​8233
​44
​הרצל 81
​12
​3
​1950
​​1000

​8233
​45
​הרצל 83
​22
​9
​2017
​​1000

​8233
​377
​עולי הגרדום 19
​6
​3
​1988
​1002

​8233
​386
​עולי הגרדום 13
​14
​5
​1992
​​2000

​עולי הגרדום 15
​14
​5


​8233
​394
​עולי הגרדום 1
​16
​9
​2017
​1000

​סה"כ
​195
​27,210 מ"ר *כולל שטחים לפני הפקעה

נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה,
עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם במזרח העיר, בשכונת נאות הרצל, לאורך רחוב הרצל, מינץ בנימין, עולי הגרדום, פינס יחיאל ונחצה על ידי רחוב אלי כהן.

שטח מתחם​:

כ- 27 דונם ביעוד מגורים ומסחר.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים מיוחד ע"פ נת/31/700 ,נת/10/500 ,מגורים מיוחד 4 קומות לפי נת/9/500​ ,מגורים ד לפני
408-0340802 ,מגורים י' ומסחר 4 לפי נת/100/ש.

טיפוסי בינוי קיי​מים:

כמחצית מהמבנים צמודי קרקע עד 2 קומות. מרבית המבנים נבנו לאחר שנת 1980 .

מגרשים​​:

מגרשים מלבניים בגודל של כ- 1 דונם.

שירו​​תי ציבור:

גני ילדים: במתחם זה קיימת כיתת גן אחת בטווח הליכה של כ- 250 מ'. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות
7 כיתות גן. בתי ספר יסודיים: קיימים 4 בתי ספר בטווח ה-500 מ': 1 בתי ספר ממלכת​​י דתי ו- 3 חרדי, כנ"ל בטווח ה-
750 מ'. חינוך על יסודי :בטווח 1500 מ' קיימים 10 מוסדות: 1 ממלכתי, 1 ממלכתי דתי, 1 חרדי ו- 7 מיוחדים.
שירותי בריאות: במתחם קיימת קופת חולים כללית וטיפת חלב. שירותי דת: בטווח 500 מ' קיימים 14 בתי כנסת. קהילה:
המתחם נמצא בקרבה להיכל התרבות העירוני ולמרכז נוער.

תכנון תחבורתי:

שכונת נאות הרצל ממוקמת מצפון לרחוב הרצל בקטע הכניסה לעיר בין מחלף נתניה לצומת רחובות
פתח תיקווה רזיאל. ציר כניסה ראשי לעיר המשורת ע"י קווי תחבורה ציבורית עירוניים ובין עירוניים. יחד עם זאת אין
חיבור מהשכונה ישירות ליציאה מהעיר. רוב רחובות השכונה צרים ומפותלים. תידרש תכנית תנועה לשכונה.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"נתיב העדפה לתחבורה ציבורית ברשת "מהיר לעי" מתוכנן ברחוב רזיאל בדופן המערבית
של השכונה וברחוב הרצל בדופן הדרומית. רחוב גליקסון מתוכן להיות משורת בקו תחבורה ציבורית מקומי המתחבר
לקווים עורקיים משמעותיים.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכננים שבילי אופניים לאורך המקטע המזרחי של הרצל ורח'
רזיאל.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות חלקית באמצעות: פינוי בינוי. לא תותר התחדשות לפי תמ"א 38 .

1 .תכנון מתחמי:

בשל ריבוי הבניה החדשה במתחם וריבוי מגרשים ריקים, תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה
וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם,
כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות ציבוריות. מתחם לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו
לפני 1.1.1980 . 

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.4-4 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למאפייני המתחם
והמתווה התכנוני שיאושר.

3 .תוע​​​לת ציבורית:

המתחם יחוייב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

4 .תמורה לדייר​​ים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
  •  ברח' הרצל יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג). חזית מסחרית מחייבת בקומת הקרקע.
  •  ברח' מינץ בנימין, אלי כהן ועולי הגרדום, גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+ 13 +גג). ככל הניתן יתוכנן בינוי עד 10 קומות ברוטו.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
גמישות: באישור מהנדס העיר עד 5 דירות בקומה.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
ה. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחוב מינץ, אלי כהן ועולי הגרדום ברוחב של 4 מטר
לפחות.
גמישות: צמצום זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. ככל וידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק/עיבוי. בבניינים שהונפק להם היתר בניה
לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות
בלבד )למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות(.

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי ​מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי
לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980​ ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות ​תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביו​​​​ת:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמתית.

הנחיות חבר​​תיות:

א. אפיון ​​המתחם:

1 .דרגה חברתית: 3.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון מזרח
3 .סוחרים: אין.

ב. ה​​נחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יש לערוך סקר חברתי מפורט.
4 .היזם ימנה יועץ חברתי לתהליך מתחילתו ועד איכלוס הדירות.
5 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-100% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 10 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.
6 .הבינוי המוצע יהיה בינוי מוטה תחזוקה.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים (50%).

הנחיות פרטניות:

א. גוש 8233 חלקות 44 ,13 ,15 – הרצל 81 ,מינץ בנימין 12,10 :מתחם לפינוי בינוי. באישור מהנדס העיר, ייעול
התכנון והתועלת הציבורית, תבחן תוספת מגרשים מהמגרשים המנויים בסעיף ג להלן.
ב. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות
בלבד. 
​גוש
​חלקה
כתובת​
​8233
​9, 7
מינץ בנימין 16​
​​8233
​11
​מינץ 14
​​8233
​20
​מינץ 8
​​8233
​17
​עולי הגרדום 11
​​8233
​18
אלי כהן ​7
​​8233
​37
​אלי כהן ​4
​​8233
​38
​אלי כהן ​2
​​8233
​45
​הרצל 83
​​8233
​377
​עולי הגרדום 19
​​8233
​386
​עולי הגרדום 15 + 13
​​8233
​394
​עולי הגרדום 1
ג. למגרשים המפורטים להלן, יותר מימוש על פי תוכנית מאושרת: 
​גוש
חלקה​
כתובת​
​​8233
​21
​מינץ בנימין 6, אלי כהן 3
​​8233
​39
​מינץ 4
​​8233
​40
​מינץ 2
​​8233
​12
​עולי הגרדום 17 + 17א
​​8233
​19
​אלי כהן 5 א-ו
​​8233
​34
​אלי כהן 10, עולי הגרדום 7
​​8233
​35
​עולי הגרדום 5 + 5א
​​8233
​36
​אלי כהן 8 + 6
​​8233
​41
​​הרצל 75
​​8233
​42
​הרצל 77
​​8233
​43
​​הרצל ​79
​​8233
​8
​​עולי הגרדום 21

ד. גמ​​ישות:

בכפוף לייעול התכנון והתועלת הציבורית, ובאישור מהנדס העיר, ניתן יהיה לכלול מגרשים
מהרשימה לעיל בתחום התכנון של תוכניות פינוי בינוי במתחם זה או במתחמים 83 ,86 ,90 ,92 ,91 .ככל
שחלקה תיכלל בתחום תכנון כאמור, יומלצו בגינה עד פי 2 יח"ד מהמצב המאושר ולא יותר מ- 30 יח"ד
לדונם.


​​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים