כרטיס מתחם 8

​אזור מרכז העיר צפון - מערב

כרטיס מתחם מספר: 8

תיאור מתחם:


מקום :

בין הרחובות בילינסון, בורוכוב, גבעת חיים, גורדון
​גוש
חלקה​
​כתובת
יח"ד​
קומות​
שנה​שטח חלקה במ"ר​
הערות​
​8267
​589
​​בורוכוב 8
​18
​5
​1973
​668
​8267
​​604
​​​344
​8267
​​1002
​​בורוכוב 10א
​-
​-
​-
​603
​גן ילדים
​8267
​603
​​בורוכוב 10
​1
​1
​1960
​1002
​8267
​602
​​בורוכוב 12
​16
​4
​1973
​1003
​8267
​358
​​בורוכוב 14
​1
​1
​1953
​508
​8267
​359
​​בורוכוב 16
​1
​1
​1969
​501*
​8267
​992
​​בורוכוב 4 ב
​4
​4
​1987
​997
​​בורוכוב 4 א
​4
​4


​8267
​897
​גבעת חיים 3
​12
​6
​1977
​757

​8267
​586
​​גבעת חיים 12
​12
​6
​1982
​592

​8267
​909
​​גבעת חיים 9
​10
​5
​1983
755

​8267
​148
​​גבעת חיים 13
​18
​6
​1975
​1000

​8267
​149
​גורדון 51
​12
​4
​1973
​1305

​8267
​349
​בלינסון 12
​1
​7
​2000
​1003
​מוסד חינוכי
​8267
​350
​בלינסון 10
​7
5​​2013
1003

​8267
​353
​בלינסון 6
​1
​1
​1952
510*
​בנין נטוש
​8267
​352
​קפלנסקי 11
1​2​
1955​503*

​8267
​355
​קפלנסקי 9
10​
5​1983​​530
​שנת בניה לפי בדיקת היתרים
​354


​502

​8267
​601
​קפלנסקי 7
10​5​
1980​784

​8267
​596
​קפלנסקי 6
​10
​5
​1998
​774
​שנת בניה לפי בדיקת היתרים
​8267
​595
​קפלנסקי 4
​12
6​1981​​751

​8267
​1025
​קפלנסקי 3
​32
8​
2007​​1502

​8267
​586
​קפלנסקי 2
​6
5​
1982​​592

​8267
​594


​160

​8267
​898
​קפלנסקי 1
​12
6​1977​757

​8267
​151
​-
-​-​-​​1288
שצ"פ
​8267
​531
​-
-​-​-​​1843
​שצ"פ
​8267
​607
​-
​-
-​-​​1454
​שצ"פ ויעוד מגורים
​8267
​592
​-
-​-​-​​207
​דרך
​8267
​606
​-
-​-​-​
​665
​דרך
​סה"כ

211​
24,198 מ"ר *לא כולל שטחים להפקעה​​​

הערה: נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של
אי התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מערב העיר, בין הרחובות: בילינסון, בורוכוב, גבעת חיים, גורדון. את המתחם חוצה
רחוב קפלנסקי. בשטח המתחם קיים שצ"פ משמעותי - גן גורדון.

שטח מתחם:

כ-22 דונם.
יעודי קרקע מאושרים: מגורים ה', מגורים ז' לפי נת/100/ש/1 ,מגורים ד'2 לפי נת/ 46/552 ,שטח ציבורי פתוח לפי נת/304.

טיפוסי בינוי קיימים:

טיפוסים משתנים, כמחצית ממבני מגורים נבנו אחרי 1980 .

מגרשים:

בשטחים משתנים.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בטווח הליכה של 250 מ' קיימות 5 כיתות גן. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 27 כיתות גן.
בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 4 מוסדות: 2 ממלכתיים דתיים, 2 ממלכתיים. בטווח של 750 מ' קיימים 8
מוסדות: 4 ממלכתיים, 4 ממלכתיים דתיים. חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 9 מוסדות: אחד ממלכתי, אחד
ממלכתי דתי, 4 חרדיים, 3 אקסטרניים. בריאות: בטווח 500 מ' המתחם נהנה מקרבה לקופת חולים אחת וסניף טיפת
חלב. קהילה: בטווח 500 מ' תחנה ליעוץ נישואין, 2 מעונות יום, מרכז קהילתי. בתי כנסת: קיימים 10 בטווח הליכה של
.'מ 500 -250

תכנון תחבורתי:

המתחם משורת כיום בצורה שאינה מיטבית.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"מתוכנן ציר העדפה לתחבורה ציבורית בשד' ויצמן – (מרחק של כ-200 מ') ושלמה המלך
(במרחק של כ- 300 מטר).

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכנן שביל אופניים לאורך שד' ויצמן ושלמה המלך . בחלקו של
רח' בורוכוב קיים שביל אופניים.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות חלקית / מגוונת בעדיפות למסלול בהליך פינוי בינוי. לא תותר התחדשות לפי תמ"א 38
למעט כמפורט בהנחיות הפרטניות. במתחם מבנים חדשים רבים אשר אינם מיועדים להתחדשות.

1 .תכנון מתחמי:

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית
הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם
והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם. מתחם זה, בשל ריבוי טיפוסי הבניה בו יכול להתפצל למספר תכניות
צל.
גמישות: תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל
יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם
לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980 . גמישות: תכנית צל לחלק מהמתחם.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.0-3.5 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לנתוני מתחם המשנה
הקיימים.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר )פלדלת(, לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
 ברח' בורוכוב יותר גובה בינוי עד 20 קומות ברוטו (ק+18 +גג).
 ברח' גורדון יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+13+גג).
 שטחי ציבור יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחובות גורדון ובורוכוב ברוחב של 2 מטר לפחות.
גמישות: צמצום זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות, חיזוק/עיבוי במקרים נקודתיים (למעט אם פורט אחרת בהנחיות
הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 1.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון העיר.
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יקבע בהתאם לממצאי דו"ח חברתי ראשוני.
4 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים ( 50% ).

הנחיות פרטניות:

א. גוש 8267 חלקות 589 ,602 ,604 – בורוכוב 8 ,12 :על רקע קושי ביצירת מתחמים משמעותיים לפינוי בינוי, יותר
1 .חיבור לתכנית פינוי בינוי. 2 .בהתאם למדיניות כלל עירונית למימוש תמ"א 38 ,תיבחן בהתאמה לצורך ובאישור
מהנדס העיר תכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38 .3 .חיזוק/עיבוי. הנחיות אלו תקפות ל-12 חודשים ולא יאוחר מיום
2021.10.31 וכל עוד לא פג תוקף תמ"א 38 .לאחר תום התקופה, יבחנו מחדש אפשרויות ההתחדשות במגרש זה.
ב. גוש 8267 חלקה 149 – גורדון 51 : על רקע קושי ביצירת מתחמים משמעותיים לפינוי בינוי, יותר 1 .חיבור
לתכנית פינוי בינוי לרבות במתחם 9 הסמוך. 2 .בהתאם למדיניות כלל עירונית למימוש תמ"א 38 ,תיבחן
בהתאמה לצורך ובאישור מהנדס העיר תכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38 .3 .חיזוק/עיבוי. הנחיות אלו תקפות ל-
12 חודשים ולא יאוחר מיום 31.10.2021 וכל עוד לא פג תוקף תמ"א 38 .לאחר תום התקופה, יבחנו מחדש
אפשרויות ההתחדשות במגרש זה.
ג. במגרשים המפורטים להלן תותר התחדשות לפי תכנית מאושרת:
​גוש
חלקה​
כתובת​
​​​8267
​353
​בילינסון 6
​​8267
​352
​קפלנסקי 11
​​8267
​359
​​בורוכוב 16
​​8267
​358
​בורוכוב 14
​​8267
​603
​​בורוכוב 10

ד. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 תתאפשר התחדשות
באמצעות מסלול חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות. 
​גוש
חלקה​
כתובת​
​​8267
​897
​גבעת חיים 3
​​8267
​898
​קפלנסקי 1
​​8267
​148
​גבעת חיים 13

ה. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות
בלבד. ככל וידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק/עיבוי:
​​גוש
חלקה​כתובת​
​​8267
​354, 355
​קפלנסקי 9
​​8267
​601
​קפלנסקי 7
​​8267
​1025
​קפלנסקי 3
​​8267
​350
​​בלינסון 10
​​8267
​595
​קפלנסקי 4
​​8267
​586
​קפלנסקי 2
​​8267
​909
​גבעת חיים ​9


​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים