כרטיס מתחם 65

אזור מרכז העיר צפון - מזרח

כרטיס מתחם מספר: 65

תיאור מתחם:


מקום :

בין הרחובות שד' ויצמן, משה שרת, בארי, משה שפירא
​גוש
​חלקה
​כתובת
קומות​יח"ד​
שנה​שטח​הערות​
2867​​632
​משה שפירא 3
​12
6​
1977​
767​
​2867
​631
​משה שפירא 5
​9
6​1980​​767
​2867
​630
​משה שפירא 7
​6
​12
2007​​850
​2867
​629
​בארי 39
​7
12​1986​
​1004
​2867
​1024
​בארי 41
​4
​8
​1984
​646
​2867
​1023

​645
​2867
​281
​בארי 43
​6
​18
1990​​1300
​2867
​280
​בארי 45
​7
18​1991​​1310
​2867
​942
​בארי 47 א
​2
​1
​1950
​1007


​בארי 47 ב
​2
​1
​1950


​2867
941
​בארי 49 ב
​6
​12
​2011
​1007


​בארי 49 א

​2011

​2867
​940
​בארי 51
5​15​1997​1025​
​2867
​939
​בארי 53
​7
14​
2010​
1034​
​2867
​938
​בארי 55א
​1
​1
​1948
​1043

​2867
​937
​בארי 57א
​3
​6
​1960​
​1081

​בארי 57ב
​3
​6
​1960​


​2867
​936
​בארי 59א
​​3
​6
​1960​
​1036

​בארי 59ב
​3
​6
​1960​


​2867
​935
​ויצמן 76ב
​3
6​1960​
1248​
​​ויצמן 76א
3​
6​
1960​
​2867
​934
​​ויצמן 74
​3
​12
​1960​
​1155

​2867
​933
​​ויצמן 72
​3
​12
​1958
​1155

​2867
​932
​​ויצמן 70
​3
​12
1975
​1192

​2867
​931
​​ויצמן 68
​3
​12
​1958
​1219

​2867
​930
​​ויצמן 66
​3
​12
​1958
​1049

​2867
​277
​​ויצמן 64
​-
-​-​​998

​2867
​278
​​ויצמן 62
​8
​16
​1987
​998

​2867
​279
​​ויצמן 60
​8
​15
​1998
​998

​2867
​634
​​ויצמן 58
​9
​18
​1993
​1111

​2867
​633
​​ויצמן 56
9​
25​
1975​
1207​
​2867
​950
​-
​-
​-
​-
​2024
​שצ"פ
​8274
​514
​-
​-
​-
​-
​725
​שצ"פ
​8274
​732
​-
​-
​-
​-
​712
​שצ"פ (חלק מחלקה גדולה, שטח במדידה ידנית)
​סה"כ

294​

30,313 מ"ר​
הערה: נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של
אי התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מזרח מרכז העיר, בין הרחובות: שד' ויצמן, משה שרת, בארי, משה שפירא.
במתחם נמצא שצ"פ משמעותי – גן יהושע.

שטח מתחם:

כ-30 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים א' ומגורים ו' לפי נת/100/ש/1 ,אזור מגורים 3 קומות, אזור מגורים קומה 1 ,שביל, גן
ציבורי לפי תרש"צ/3/14/26 ,מגורים ד' לפי 408-0387399 ,מגורים ב' לפי נת/מק/47/553 ,שצ"פ לפי נת/275.

טיפוסי בינוי קיימים:

בצפון המתחם לאורך ויצמן מקבץ בנינים בגובה 3 קומות שנבנו לפני 1.1.1980 . כמחצית המתחם
(הדרומי) מורכב מבניינים גבוהים יותר ושנבנו לאחר 1.1.1980​ .

מגרשים:

מרבית המגרשים בשטח של 1.1-1.3 ד'.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בטווח של 250 מ' קיימות 13 כיתות גן. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 25 כיתות גן. בתי ספר
יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 3 מוסדות: אחד ממלכתי, 2 ממלכתיים דתיים . בטווח של 750 מ' קיימים 7 מוסדות:
3 ממלכתיים, 4 ממלכתיים דתיים. חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 10 מוסדות: 2 ממלכתיים , אחד ממלכתי
דתי, 4 חרדיים, 3 אקסטרניים. בריאות: בטווח 500 מ' המתחם נהנה מקרבה לסניף קופת חולים וטיפת חלב. קהילה:
בטווח 500 מ' מועדוניות, מעונות יום, ספריה, דיור מוגן פרטי, מרכז לגיל השלישי, מרכז לנוער. בתי כנסת: קיימים 14
בטווח הליכה של 250 -500 מ'.

תכנון תחבורתי:

המתחם משורת בצורה טובה, ממוקם לאורך שד' ויצמן שמשורת בתחבורה ציבורית במספר קווים
עירוניים ובין עירוניים.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"נתיב העדפה לתחבורה ציבורית ברשת "מהיר לעיר" מתוכנן בשד' ויצמן.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכנן שביל אופניים לאורך שד' ויצמן.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות חלקית: ככלל יותרו שיפוצי חזיתות. פינוי בינוי עפ"י הנחיות פרטניות בלבד. לא תותר תמ"א
38.

1 .תכנון מתחמי:

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית
הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם
והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם.
גמישות: תותר חלוקת המתחם לשני מתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל
יכולת מגרשים להתחדש באופן המיטבי. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות
הציבוריות. מתחם לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980​ . גמישות: תכנית צל לחלק
מהמתחם.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.2-3.5.יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לנתוני המתחם
והמתווה התכנוני שיאושר.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 1,000 מ"ר.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו. 
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. יש לתכנן בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
 בשד' ויצמן יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג). חזית מסחרית מחייבת.
 ברח' בארי יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+13 +גג).
 מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחוב בארי ברוחב של 2 מטר לפחות. גמישות: צמצום
זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד.

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמתית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם :

1 .דרגה חברתית: 2.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון העיר.
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יקבע בהתאם לממצאי דו"ח חברתי ראשוני.
4 .קרן תחזוקה: לא פחות מ- 100% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים (50%).

הנחיות פרטניות:

א. מתחם לפינוי בינוי:

​גוש
חלקה​
כתובת​
​8267
​937
​בארי 57א, בארי 57ב
​​8267
​936
​​בארי 59א, בארי 59ב
​​8267
​935
​​ויצמן 76ב, ויצמן 76א
​​8267
​934
​​ויצמן 74
​​8267
​933
​​ויצמן 72
​​8267
​932
​​ויצמן 70
​​8267
​931
​​ויצמן 68
​​8267
​930
​​ויצמן 66

גמישות:

1 .בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר גריעת או הוספת מגרש לתחום התכנון.
2 .מבנים ממתחם 7 הגובלים ברחוב ויצמן יוכלו לחבור למתחם משנה זה בכפוף לאישור מהנדס העיר.
3 .בכפוף לייעול התכנון והתועלת הציבורית, ובאישור מהנדס העיר, ניתן יהיה לכלול בתחום התכנון של מתחם
משנה זה את חלקה 277( ויצמן 64).
ב. במגרשים המפורטים להלן, מימוש ע"פ תוכנית מאושרת בלבד:
​גוש
חלקה​
כתובת​
​​8267
​938
​​בארי 55א
​​8267
​942
​​בארי 47א, ​​בארי 47ב
ג. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים. 
​גוש
חלקה​כתובת​
​​8267
​633
​​ויצמן 56
​​8267
​632
​​משה שפירא 3
ד. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות
בלבד:
​גוש
חלקה​כתובת​
​​8267
​631
​משה שפירא 5
​​8267
​630
​​משה שפירא 7
​​8267
​629
​​בארי 39
​​8267
​1023 , 1024
​​בארי 41
​​8267
​281
​​בארי 43
​​8267
​280
​​בארי 45
​​8267
​941
​​בארי 49 ב , בארי 49 א
​​8267
​940
​​בארי 51
​​8267
​939
​​בארי 53
​​8267
​278
​​ויצמן 62
​​8267
​279
​​ויצמן 60
​​8267​
​634
​​​ויצמן 58

​​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים