כרטיס מתחם 64

אזור מרכז העיר צפון - מזרח

כרטיס מתחם מספר: 64

תיאור מתחם:


מקום :

בין הרחובות יוחנן הסנדלר, דב הוז, יצחק הנפח, ברוך שפינוזה
​גוש
חלקה​
כתובת​
קומות​יח"ד​שנה​שטח​הערות​
​8230
264​
​​יוחנן הסנדלר ​2 / דב הוז 9
3​18​1959​
1390​
​​8230
​262
​יוחנן הסנדלר 3
​3
​12
​1970
​956
​​8230
​265
​​יוחנן הסנדלר 4
​3
​12
​1958
​1287
​​8230
​263
​​יוחנן הסנדלר 5
​3
​12
​1960
​984
​​8230
​266
​​יוחנן הסנדלר 6
​3
​12
​1959
​1179
​​8230
​267
​​יוחנן הסנדלר 8
​3
​12
​1958
​1205
​​8230
​268
​​יוחנן הסנדלר 10
​3
​12
​1957
​1215
​​8230
​269
​​יוחנן הסנדלר 12
​3
​12
​1958
​1165
​​8230
​270
​​יוחנן הסנדלר 14
​-
-​-​1289​שב"צ​
​​8230
​​272
​ ​
​דב הוז 11
​3
​6
​1958
​1321

​דב הוז 13
​6

​דב הוז 15
​6

​​8230
​​273
​ ​
​דב הוז 17
​3
​6
​1959
​1327

​דב הוז 19
​6

​דב הוז 21
​6

​8230
​​274
​ ​
​דב הוז 23
​3
​6
​1959
​1306

​דב הוז 25
​6

​דב הוז 27
​6

​271
​דב הוז 29
​3
​6
​1959
​1105

​275
​-
-​​-
​-
​474
​בייעוד שב"צ , משמש כשצ"פ
​סה"כ


​174
16,203 מ"ר​

הערה: נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של
אי התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מזרח מרכז העיר, בין הרחובות: יוחנן הסנדלר, דב הוז, יצחק הנפח, ברוך שפינוזה.

שטח מתחם:

כ-16 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

אזור מגורים מיוחד ושטח לבניני ציבור לפי תכנית נת545/ה-שיקום שכונות.

טיפוסי בינוי קיימים:

כל המבנים במתחם בגובה 3 קומות ונבנו לפני 1.1.1980 .מרבית המבנים הינם בנייני רכבת.
מגרשים: מרבית המגרשים בשטח של 1.1-1.3 ד'.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בטווח של 250 מ' קיימות 2 כיתות גן. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 7 כיתות גן. בתי ספר
יסודיים: בטווח של 500 מ' קיים בית ספר אחד מיוחד. בטווח של 750 מ' קיימים 7 מוסדות: 2 ממלכתיים, 2 ממלכתיים
דתיים, 2 מיוחדים, אחד חרדי. חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 10 מוסדות: 2 ממלכתיים , אחד ממלכתי דתי,
4 חרדיים, 3 אקסטרניים. בריאות: המתחם אינו נהנה משירותי בריאות בטווח 500 מ'. קהילה: בטווח 500 מ' מועדוניות, ​
מעונות יום, 2 מתנ"סים, מרכז הורים לילדים, מרכז לגיל השלישי, מרכז לנוער. בתי כנסת: קיימים 15 בטווח הליכה של
500-250 מ'.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם כ-200 מ' מרחוב ריינס המהווה ציר תנועה עירוני אורכי ראשי שתחילתו ברחוב עמק
חפר. הרחוב מתחבר לשתי היציאות לכביש 2 – מחלף איינשטיין ומחלף הרצל בדרום.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"נתיב העדפה לתחבורה ציבורית ברשת "מהיר לעיר" מתוכנן ברחוב ריינס.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכנן שביל אופניים לאורך רחוב ריינס. במסגרת תכנית האב לשבילי
אופניים מתוכנן שביל לאורך רחוב ברוך שפינוזה המתחבר לקריית החינוך ש"י עגנון מצפון.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות בהליך פינוי בינוי. לא תותר תמ"א 38 .

1 .תכנון מתחמי:

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית
הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה )במידת הצורך(, תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם
והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם.
גמישות: תותר חלוקת המתחם לשני מתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל
יכולת מגרשים להתחדש באופן המיטבי. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות
הציבוריות. מתחם לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.4-4.0 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למאפייני המתחם
והמתווה התכנוני שיאושר.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 1000 מ"ר.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים ושילוב בניה המוכה / מרקמית בקרבת המבנים הנמוכים הסובבים.
  •  ברח' יוחנן הסנדלר יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+13 +גג). גמישות: בשל הצפיפות הקיימת במתחם, תיבחן גובה הקומות הנדרש באישור מהנדס העיר.
  •  ברח' דב הוז יותר גובה בינוי עד 10 קומות ברוטו (ק+8 +גג). גמישות: בשל הצפיפות הקיימת במתחם, תיבחן גובה הקומות הנדרש באישור מהנדס העיר.
  •  ברח' ברוך שפינוזה יותר גובה בינוי עד 20 קומות ברוטו (ק+18 +גג).
  •  שטחי ציבור יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחובות דב הוז ויוחנן הסנדלר ברוחב של 2 מטר לפחות.
גמישות: צמצום זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.
ה. תתוכנן גישה מלאה מרח' יוחנן הסנדלר במזרח לרח' ברוך שפינוזה. רוחב זכות הדרך זהה לקיים.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

לא רלוונטי במתחם זה.

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .של​ביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמתית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 3.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון מזרח העיר.
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יש לערוך סקר חברתי מפורט.
4 .היזם ימנה יועץ חברתי לתהליך מתחילתו ועד איכלוס הדירות.
5 .קרן תחזוקה: לא פחות מ- 100% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 10 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.
6 .הבינוי המוצע יהיה בינוי מוטה תחזוקה.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים (50%).

הנחיות פרטניות:

אין.


​​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים