כרטיס מתחם 52

​אזור מרכז העיר צפון – מזרח

כרטיס מתחם מספר: 52

תיאור מתחם

מקום :

בין הרחובות יצחק שדה, טרומפלדור, בארי, גולומב, סוקולוב
​גוש
חלקה​כתובת
יח"ד
קומות​שנה​שטח חלקה למגורים במ"ר​הערות​
​8274
​​​565


​סוקולוב 28
​6
​3
​1958
​1578
​סוקולוב 30
​6
​3
​סוקולוב 32
​6
​3
​​8274
​​566
​שדה יצחק 1
​6
​3
​1958
​1077
​שדה יצחק 3
​6
​3
​​8274
​​567
​ ​
​סוקולוב 34
​8
​4
​​1958
​1510
​סוקולוב 36
​8
​4
​סוקולוב 38
​8
​4
​​8274
​​​568
​ ​ ​
​סוקולוב 34 א'
​6
​3
​​1958
​1884

​סוקולוב 34 ב'
​6
​3

​סוקולוב 38 א
​6
​3

​סוקולוב 38 ב'
​6
​3

​​8274
​569
​סוקולוב 40 א'
​6
​3
​​1958
​1030

​סוקולוב 40 ב'
​6
​3

​​8274
​570
​סוקולוב 42 א'
​6
​3
​​1958
​996

​סוקולוב 42 ב'
​6
​3

​​8274
​572
​יצחק שדה 5
​6
​3
​1959
​807

​יצחק שדה 7
​6
​3

​​8274
​617
​גולומב 45 א'
​6
​3
​​1958
​788

​גולומב 45 ב'
​6
​3

​​8274
​654
​יצחק שדה 11
​25
​7
​1994
​1739

​​8274
​655
​טרומפלדור 17
​20
​5
​1996
​1503

​8274
​653
​יצחק שדה 9
​473
​גן ילדים
​סה"כ
171​
​13,385 מ"ר *כולל שטחים לפני הפקעה
​​
נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה,
עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מזרח העיר, בין הרחובות: טרומפלדור, בארי, יצחק שדה, גולומב וסוקולוב.

שטח מתחם:

כ- 5.13 דונם ביעוד מגורים, 5.1 דונם ביעוד ציבורי.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ו' לפני נת/100/ש, מבני ציבור לפי נת/5/301 ותרש"צ 3/14/18.

טיפוסי בינוי קיימים: 

המתחם מתאפיין במבני רכבות של 3 קומות שנבנו בשנת 1958 ושני מבני 5-6H קומות שנבנו
באמצע שנות ה- 90 .

מגרשים:

מגוונים.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בשטח המתחם קיימת כיתת גן אחת. אין כיתות נוספות בטווח 250 מ'.
בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 27 כיתות גן, חלקן מיועדות לציבור הדתי.
בתי ספר יסודיים: קיימים 4 בתי ספר בטווח ה-500 מ': 2 בתי ספר ממלכתיים ו-2 ממלכתיים דתיים. בטווח ה-750 מ'
קיימים 9 בתי ספר: 3 ממלכתיים, 4 ממלכתיים דתיים , 2 מיוחדים.
חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' ישנם 9 בתי ספר- 2 ממלכתיים, 3 אקסטרניים, 4 חרדיים.
שירותי בריאות: בטווח ה-250 מ' ממוקם ביה"ח לניאדו. ברדיוס של 500 מ' ישנם 4 סניפי קופת חולים שונים וטיפת חלב.
בתי כנסת: בית כנסת במרחק כ-70 מ' ובתי כנסת נוספים בטווח ה-500 מ'. קהילה: מרבית מוסדות הציבור בטווח
מיועדים לציבור הדתי/ חרדי.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם בקרבת רחובות סוקולוב ושד' ויצמן המהווים צירי תנועה משמעותיים, לאורכם עוברת
תחבורה ציבורית עירונית. רחובות אלו במרחק הליכה סביר, הרחובות במתחם הינם בזכות דרך צרה.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"שדרות ויצמן מתוכנן לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית בשירות גבוה ע"י מספר
קווים משמעותיים. רח' סוקולוב יתוכנן במקטע זה עד עמק חפר ככולל נתיב העדפה לתחבורה ציבורית.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "ותכנית האב לשבילי אופניים מתוכננים שבילי אופניים לאורך שד'
חיים ויצמן וכן לאורך המקטע הסמוך למתחם ברח' סוקולוב.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי. לא תותר התחדשות לפי תמ"א 38 מלבד למבנים המפורטים באופן
פרטני.
גמישות: חיזוק ועיבוי ושיפוץ חזיתות לפי ההנחיות הפרטניות.

1 .תכנון מתחמי:

המתחם יתוכנן בשלמות, למעט חלקות 654-655 .
גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר והכנת תוכנית צל למתחם בשלמותו, תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה
וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם,
כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו
לפני 1.1.1980 .

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.2-3.5 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לנתוני מתחם המשנה
הקיימים.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחוייב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. בכל מקרה גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 115 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. יתוכננו גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
  •  ברח' סוקולוב יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג) מעל מסד מרקמי וחזית מסחרית מחייבת.
  •  ברח' יצחק שדה יותר גובה בינוי עד 10 קומות ברוטו.
  •  מעל חזית מסחרית תותר תוספת קומות לתעסוקה ומשרדים. שטחי מסחר, משרדים ושטחי ציבור יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
ה. זיקת הנאה לציבור ברוחב של לא פחות מ- 3 מטר ברחובות יצחק שדה, בארי, טרומפלדור וגולומב.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. ככל וידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק/עיבוי. בבניינים שהונפק להם היתר בניה 
לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות
בלבד (למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי
לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 2.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון מזרח
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יש לערוך סקר חברתי מפורט.
4 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 10 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

א. בתוכניות פינוי בינוי במתחם זה, יחולו היטלי השבחה מלאים (50%).
ב. בבקשות להיתר לפי תמ"א 38 במתחם זה, יחולו היטלי השבחה על פי חוק.
ג. בתוכניות אחרות במתחם זה, יחולו היטלי השבחה על פי חוק.

הנחיות פרטניות:

א. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד:

​גוש
חלקה​כתובת​
​8274
654​יצחק שדה 11​
​874
655​טרומפלדור 17​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים