כרטיס מתחם 51

​אזור מרכז העיר צפון – מזרח

כרטיס מתחם מספר: 51

תיאור מתחם

מקום :

בין הרחובות שד' ויצמן, סוקולוב, בארי, משה שרת
​גוש
חלקה​
כתובת​
יח"ד​קומות​
שנה​​שטח חלקה למגורים במ"ר
הערות​
​8274
​666
שרת משה 5​​35
​11
​1983
​1763
​​8274
​665
​שרת משה 1
​26
9​
2013​
1569​
​​8274
​520
​ויצמן 82 א'
​6
​3
​1952
​973
​ויצמן 28 ב'
​6
​3
​​8274
​521
​בארי 61 א'
​6
​3
​​1958
​972
​בארי 61 ב'
​6
​3
​​8274
​519
​בארי 63 א'
​6
​3
​​1958
​1171
​בארי ​63 ב'
​6
​3
​​8274
​518
​ויצמן 84 א'
​6
​3
​​1952
​1175

​ויצמן 84 ב'
​6
​3​​​8274
​517
בארי 65 א'​​6
​3
​​1958
​988​בארי 65 ב'
​6
​3

​​​8274
​516
​ויצמן 86 א'
​6
​3
​1958
​984

​ויצמן 86 ב'
​6
​3

​​​8274
​121
​בארי 67
​8
​4
​1981
1000​
​​​8274
​100
​ויצמן 88
​20
​5
​1972
1002​
​​​8274
​120
​​בארי 69
​17
4​​1968
1001​
​​​8274
​100
​ויצמן 90
​20
​5
​1980
1002​
​​​8274
​119
​​בארי 71
​12
​7
​1987
1001​
​​​8274
​102
​ויצמן 92
​24
​6
​1978
1207​
​​​8274
​103
​ויצמן 94
​24
​7
​1974
1003​
​​​8274
​118
​​בארי 73
​13
​5
​1986
1001​
​​​8274
​117
​​בארי 75
​14
​5
​1983
1001​
​​​8274
​104
​ויצמן 96
​12
​6
​1982
1002​
​​​8274
​116
​​בארי 77
​14
​7
​1994
1001​
​​​8274
​105
​ויצמן 98
​16
​6
​1993
1003​
​​​8274
​106
​ויצמן 100
​9
​4
​1981
1003​
​​​8274
​667
​​בארי 79
​29
​7
​1990
2002​​

​​בארי 81
​14
​7

​​​8274
​107
​ויצמן 102
​18
​4
1986​
1003​
​​​8274
​108
​ויצמן 104
​24
6​1973​1002​
​​​8274
​113
​​בארי 83
​12
4​
1974​
1001​
​​​8274
​112
​​בארי 85
​12
4​1994​1001​
​​​8274
​109
​ויצמן 106
​18
​6
1981​
1003​
​​​8274
​111
​​בארי 87
​12
​7
1989​​1000

​​​8274
​675
​ויצמן 108
​18
​5
​1998
​1022

​​8274
​563
​ויצמן 10 א'
​6
​4
​1961
​2003


​ויצמן 10 ב'
​6
​4


​ויצמן 10 ג'
​6
​4

​ויצמן 10 ד'
​6
​4

​​8274
​564
​​בארי 89 א'
​5
​3
​1972
​1149


​​בארי 89 ב'
​5
​3


​​בארי 89 ג'
​5
​3

​​8274
​562
​סוקולוב 26 ב
1959​
1488​
מקלט ציבורי​

​סוקולוב 24
​6
​3​סוקולוב 22
​6
​3


​סוקולוב 20
​6
​3

​סה"כ
540​
36,460 מ"ר *כולל שטחים לפני הפקעה​​​
נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה,
עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מזרח העיר, בין הרחובות: שד' ויצמן, סוקולוב, בארי, משה שרת

שטח מתחם:

כ- 5.36 דונם רובם ביעוד מגורים.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים א' ו-ו' לפני נת/100/ש, מגורים מיוחד לפי נת/2/553 ,מגורים ד' לפי 408-0581843 ,מגורים
א' מיוחד לפי נת/18/553 ,מגורים ד' לפי 408-0511600 ,שטח ציבור פתוח לפי נת/4/553.

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם הינו מגוון. רבים מהבניינים נבנו לאחר שנת 1980 ובבניה גבוה. חלק מהמבנים הינם מבני
רכבות משנות ה-50 המאוחרות.

מגרשים:

מרבית המגרשים בגודל של כ- 1,000 מ"ר בצורה מלבנית.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בשטח המתחם קיימות 7 כיתות גן בטווח 250 מ'.
בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 26 כיתות גן.
תכנון עתידי - כיתות גן: בהתאם לתוכנית 408-0581843 מתוכננים 2 כיתות גן במתחם. בהתאם לתוכנית 408-0511600 –
מתוכננות 2 כיתות גן במתחם.
בתי ספר יסודיים: קיימים 6 בתי ספר בטווח ה-500 מ': 3 ממלכתיים ו-3 ממלכתיים דתיים.
חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' ישנם 8 בתי ספר: 2 ממלכתיים, 4 חרדיים, 2 אקסטרניים, אחד מיוחד ואחד ממלכתי
דתי.
שירותי בריאות:
קיימת קופת חולים אחת ו-2 טיפות חלב. בתי כנסת: קיימים 11 בתי כנסת בטווח ה-500 מ'. קהילה: המתחם לא נהנה
משירותי קהילה.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם לאורך שד' ויצמן ורח' סוקולוב המתחבר למחלף איינשטיין המהווים צירי תנועה
משמעותיים. לאורכם של שד' ויצמן עוברת תחבורה ציבורית עירונית.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"נתיבי העדפה ברשת "מהיר לעיר" מתוכננים בשד' ויצמן וברח' סוקולוב הגובלים
במתחם. המתחם יהנה מרשת מגוונת ותחבורה ציבורית טובה מאוד.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכננים שבילי אופניים לאורך שד' חיים. בהתאם לתוכנית האב
מתוכננים שלושה שבילי אופניים משמעותיים בצמידות למתחם: לאורך שד' ויצמן, סוקולוב/ הרב הרצוג ויהודה הנשיא.
האחרונים יתחברו גם ל"טיילת הים" לפי תכנית אב לשבילי אופניים וישפרו את נגישות המתחם לחוף הים.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות חלקית בלבד. ככלל יותרו שיפוצי חזיתות, עיבוי במקרים נקודתיים. פינוי בינוי ותמ"א 38
עפ"י הנחיות פרטניות.

1 .תכנון מתחמי:

בשל ריבוי הבניה החדשה במתחם (לאחר 1.1.1980) , תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום
תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם
משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני
1.1.1980

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.2-3.5 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לנתוני מתחם המשנה
הקיימים.

3 .תועלת ציבורית:

כל מתחם משנה יחוייב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת
הקרקע, הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם
לפרוגרמה ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר )פלדלת(, לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות )כהגדרתן בחוק(.
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה )הוספה או הפחתה( בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. יתוכננו גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
  •  ברח' סוקולוב יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג) מעל חזית מסחרית מחייבת.
  •  בשדרות ויצמן יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג). חזית מסחרית מחייבת.
  •  ברח' בארי יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+13+גג).
  •  ברח' משה שפירא יותר גובה בינוי עד 10 קומות ברוטו (ק+8+גג).
  •  מעל חזית מסחרית תותר תוספת קומות לתעסוקה ומשרדים. שטחי מסחר, משרדים ושטחי ציבור יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, יותרו 5 דירות בקומה טיפוסית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
ה. זיקת הנאה לציבור ברוחב של לא פחות מ- 2 מטר ברחוב בארי וברחוב משה שפירא. גמישות: צמצום רוחב
זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות, חיזוק/עיבוי במקרים נקודתיים (למעט אם פורט אחרת בהנחיות
הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי
לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980​ ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 2.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון מזרח
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יש לערוך סקר חברתי מפורט.
4 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 10 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים (50%).

הנחיות פרטניות:

א. מתחם משנה 1 :

גוש 8274 חלקות 516-521 ,ויצמן 82-86 ,בארי 61-65 :ע"פ תוכנית 408-0581843 -
נת/מק/27/553/א (בתוקף מיום: 12.05.2019)

ב. מתחם משנה 2 :

גוש 8274 חלקות 564-562 ,ויצמן 110 ,בארי 89 ,סוקולוב 20-26 :ע"פ תוכנית 408-0511600 –
נת/מק/28/553/א (בתוקף מיום: 26.05.2019)
ג. גוש 8274 חלקות 100 ,113 ו- 120 ,ויצמן 88 ,בארי 83 ,בארי 69 :על רקע קושי ביצירת מתחמים משמעותיים לפינוי
בינוי, יותר 1 .חיבור לתכנית פינוי בינוי. 2 .בהתאם למדיניות כלל עירונית למימוש תמ"א 38 ,תיבחן בהתאמה לצורך
ובאישור מהנדס העיר תכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38 .3 .חיזוק/עיבוי. הנחיות אלו תקפות ל-12 חודשים ולא יאוחר
מיום 31.10.2021 וכל עוד לא פג תוקף תמ"א 38 .לאחר תום התקופה, יבחנו מחדש אפשרויות ההתחדשות במגרש
זה.
ד. גוש 8274 חלקה 121 ,בארי 67( מחצית חלקה צפונית): תמ"א 38/2 בניית 6.5 קומות, 9 יח"ד ע"פ היתר 2020012 מיום
15.01.2020 .ככל שיפוג תוקף ההיתר ולא תחל הבניה, תותר בניה ע"פ תוכנית מאושרת ובדומה לבנוי במחצית
החלקה הסמוכה.
ה. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות
באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים. 
​גוש
חלקה​
כתובת​
8274​
​102
​ויצמן 92
​8274
103​
ויצמן 94​
​8274
​108
ויצמן 104​
ו. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד:
​גוש
חלקה​כתובת​
​​8274
​666
​שרת משה 5
​​8274
​665
​שרת משה 1
​​8274
​121
​בארי 67
​​8274
​100
​​ויצמן 90
​​8274
​119
​​בארי 71
​​8274
​118
​​בארי 73
​​8274
​117
​​בארי 75
​​8274
​104
​​ויצמן 96
​​8274
​116
​​בארי 77
​​8274
​105
​​ויצמן 98
​​8274
​106
​​ויצמן 100
​​8274
​667
​​בארי 79+81
​​8274
​107
​​ויצמן 102
​​8274
​112
​​בארי 85
​​8274
​109
​​ויצמן 106
​​8274
​111
​​בארי 87
​​8274
​675
​​ויצמן 108​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים