כרטיס מתחם 49

​כרטיס מתחם מספר: 49​

אזור מרכז העיר צפון - מזרח


מהדורה מס' 1 – מרס 2023

מסמך זה הינו חלק ממדיניות ההתחדשות העירונית. תכנון למתחם התחדשות עירונית יערך על פיו ובכפוף להנחיות שינתנו ע"י גורמי המקצוע במנהל ההנדסה. מדיניות זו אינה כובלת את שיקול דעתה של הוועדה המקומית וכל החלטה תתקבל ע"י מוסד התכנון.​​

תיאור מתחם:

מקום: 

בין הרחובות ‏‏‏‏‏‏התנועה הציונית, הויסמנס קמיל, בלפור.

מתחם 49, מפה וצילום אוויר


גוש 

חלקה

כתובת

​מספר יחידות דיור

​מספר קומות

שנה

​שטח חלקה במ"ר

הערות

​8274

​543

​התנועה הציונית 6

​14

​4

​1961

​914

​​8274

​544

​התנועה הציונית 8

​14

​4

​1961

​947

​​8274

​545

​התנועה הציונית 10,12,14,16

​24

​3

​1961

​1350

​​8274

​548

​בלפור 1,3,5,7

​24

​3

​1961

​1467

​​8274

​547

​בלפור 9

​24

​6

​-

​1011

​תמ"א 38 בביצוע

​​8274

​546

​בלפור 11

​24

​6

​2020

​980

​סיים הליך של תמ"א 38

​סה"כ

​104

​6,669 מ"ר


​​​נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בנייה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה, עדיפים היתרי הבנייה המאושרים.​​​

אפיון ​​המתחם:

מיקום עירוני​:

המתחם ממוקם בצפון העיר, בשכונת פרדס הגדוד. בין הרחובות: התנועה הציונית, בלפור, הויסמנס קמיל, שביל בדופן המזרחית.  סמוך לשצ"פ פרדס הגדוד.

שטח מתחם:

 כ-6.5 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:  

מגורים ג' מיוחד לפי נת/28/307.

טיפוסי בינוי קיימים:

כל הבניינים נבנו לפני 1.1.1980, גובה הבינוי במתחם בין 3-4 קומות.

מגרשים:

כ-1-1.4 דונם.   

שירותי ציבור:

גני ילדים: בטווח של 250 מ' קיימות 3 כיתות גן. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 10 כיתות גן. 

בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 3 מוסדות: אחד ממלכתי, 2 ממלכתיים דתיים. בטווח של 750 מ' קיימים 8 מוסדות: 4 ממלכתיים דתיים, 2 ממלכתיים, 2 מיוחדים. 

חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 4 מוסדות: 2 ממלכתיים, 2 חרדיים. 

בריאות: בטווח 500 מ' המתחם נהנה מקרבה לביה"ח לניאדו. 

קהילה: בטווח 500 מ' דיור מוגן פרטי, מעונות יום, מרכז קהילתי, מרכזים לנוער, סניף תנועת נוער ("בני עקיבא"). 

בתי כנסת: קיימים 9 בטווח הליכה של 250- 500 מ'.

תכנון תחבורתי:

בפינה הדרום מערבית של המתחם קיימת תחנת אוטובוס, משורתת בתדירות נמוכה. מבחינת רכב פרטי, המתחם קרוב ונגיש למחלף איינשטיין. רחובות ברוחב משתנה (10-15 מ' זכות דרך), בלפור רחוב חד סטרי.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025": במסגרת "מהיר לעיר" מתוכנן ציר העדפה לתחבורה ציבורית ברח' סוקולוב במרחק של כ-300 מ'. 

שבילי אופניים:  בהתאם לתכנית "מהיר לעיר" מתוכנן שביל אופניים לאורך  רח' סוקולוב.

הנחיות כלליות:​​

​​המתחם מיועד להתחדשות בפינוי בינוי. תמ"א 38 לפי הנחיות פרטניות בלבד. 

1. תכנון מתחמי:

​למעט שני הבניינים שאושרה להם תמ"א 38, המתחם מיועד לתכנון מתחמי אחד. כפוף לקבלת אישור התנגדות מהנדס העיר לתוכנית נת/2035.

2. יחס יחידות דיור:

על פי המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.0-3.5. יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למאפייני המתחם והמתווה התכנוני שיאושר. 

3. תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע, הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

4. ​תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר. 

5. תמהיל יחידות דיור:

 • גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק). גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים שינומקו. 
 • 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6. הנחיות תכנון:

 • בינוי מגוון התואם את הסביבה הבנויה ככל הניתן. תותר בנייה מגדלית, עד 20 קומות ברוטו.
 • שטחי ציבור​ יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
 • בנייה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 4-5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית (עד 10 קומות ברוטו): 4-5 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית. כל הדירות יכללו לפחות 2 כיווני אוויר.
 • חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
 • זיקות  הנאה: לצורך מעברים מקורים (קיימים וחדשים), הרחבת זכויות הדרך, רמפות משותפות ומעברים של כלי רכב בין חניונים (כמפורט גם בס"ק ו',ז').
 •  צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
 • זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בכל תחום ק.ב קדמי. גמישות: צמצום זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

7. בניינים בבנייה מאוחרת/גבוהה:

לא רלוונטי במתחם זה.

8. הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בנייה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי לתעודת גמר.  

9. הפקעות מאושרות פרטניות:

 • הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה. 
 • שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10. גמישות:

תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה באישור מהנדס העיר וככל שיידרש במסגרת התכנון המפורט.

​​11. מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

מסמך זה מהווה חלק ממסמך מדיניות כהגדרתו, בסעיף 4.1.1 בתכנית המתאר הכוללנית נת/2035.

12. שלביות:

תנאי למימוש תכנון מפורט, עבור מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, יהיה ביצוע בדיקה תחבורתית (בה"ת) כוללת למרכז העיר. 

הנחיות חברתיות:

אפיון המתחם:

 • דרגה חברתית: 2.
 • שייכות לרובע תפעולי: רובע צפון.
 • סוחרים: אין.

הנחיות:

 • דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.  
 • הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית במסלול מיסוי".
 • סקר חברתי: יקבע בהתאם לממצאי דו"ח חברתי ראשוני.
 • קרן תחזוקה: לא פחות מ- 75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי תתאפשר גמישות.​

היטלי השבחה

בהתאם להחלטת מועצת העיר, יחולו היטלי השבחה מלאים (50%). 

הנחיות פרטניות

מתחם לפינוי בינוי בשלמות:

גוש

חלקה

כתובת

​8274

​543

​התנועה הציונית 6

​8274

​544

​התנועה הציונית  8

​8274

​545

​התנועה הציונית 10,12,14,16

​8274

​548

​בלפור 1,3,5,7​

גוש 8274 חלקה  547 – בלפור 9 

בהליך תמ"א 38 בהתאם להיתר מספר 2020120 מיום 11.10.2020.    

גוש 8274 חלקה  548 – בלפור 11

הבניין עבר הליך תמ"א 38 לא תותר התחדשות נוספת. 

​​​​​​​​​​​​​

​לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

​עיריית נתניה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.

הנכם מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​.​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים