כרטיס מתחם 47

​אזור מרכז העיר דרום - מערב

כרטיס מתחם מספר: 47

תיאור מתחם:

מקום :

בין הרחובות שד' בן אב"י, יאיר שטרן, אבו שדיד חוצה את המתחם
​גוש
חלקה​
כתובת​יח"ד​קומות​
שנה​
שטח חלקה למגורים במ"ר​הערות​
​8260
​358
​-
​-
​חלק מדרך
​8260
​433
​-
​-
​שביל
​8260
​338
​אבו שדיד 
​6
​3
​1957
​751
​​אבו שדיד 9ב
​6
​8260
​424
​​אבו שדיד 10א
​6
​3
​1970
​640
​​אבו שדיד 10ב
​6
​8260
​430
​​אבו שדיד 11א
​6
​3
​1958
​714

​​אבו שדיד 11ב
​6
​8260
​428
​​אבו שדיד 11ג
​6
​3
​1958
​582

​​אבו שדיד 11ד
​6

​8260
​426
​​אבו שדיד 12א
​6
​3
​1965
​641

​​אבו שדיד 12ב
​6​8260
​431
​​אבו שדיד 13א
​6
​3
​1958
​638


​​אבו שדיד 13ב
​6

​8260
​429
​​אבו שדיד 13ג
​6
​3
​1960
​563

​​אבו שדיד 13ד
​6

​8260
​432
​​אבו שדיד 15א
​6
​3
​1957
​469

​​אבו שדיד 15ב
​6

​8260
​427
​​שד' בן אבי 33א
​6
​3
​1958
​861

​​שד' בן אבי 33ב
​6

​​שד' בן אבי 33ג
​6

​8260​
​425
​שד' בן אבי 31א
​6
​3
​1958
​860

​​שד' בן אבי 31ב
​6


​שד' בן אבי 31ג
​6

​סה"כ
​132
​7,381 מ"ר

הערה: נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של
אי התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בדרום מערב העיר, בין הרחובות: שד' בן אב"י, יאיר שטרן, חוצה את המתחם אבו שדיד.

שטח מתחם:

כ- 8 דונם כולל שביל.

יעודי קרקע מאושרים:

אזור מגורים ה' מיוחד, אזור מגורים ד' מיוחד, דרך משולבת לפי נת/11/548.

טיפוסי בינוי קיימים:

מבני מגורים שנבנו בשנות ה-50' -60' 'מוקדמות, מבני שישיות זהים מלבד תוספות בניה.

מגרשים:

מגרשים קטנים בשטחים משתנים בין 0.5 ל-0.8 דונם.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בטווח 250 מ' קיימות7 כיתות גני ילדים, בטווח של 500 מ' קיימות 28 כיתות גני ילדים.
בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 4 מוסדות: 2 ממלכתיים, 2 ממלכתיים דתיים. בטווח של 750 מ' אין מוסדות
נוספים.
חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 8 מוסדות: 2 ממלכתיים, 2 אקסטרניים, 2 ממלכתיים דתיים, אחד חרדי, אחד
מיוחד.
בריאות: בטווח 500 מ' קיימת טיפת חלב וקופת חולים אחת. בתי כנסת: בטווח 500 מ' קיימים 12 בתי כנסת. קהילה:
בטווח 500 מ' לא קיימים שירותי קהילה.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם לאורך שד' בן אב"י המשורת בתחבורה ציבורית בתדירות טובה.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"בשד' בנימין מתוכנן נתיב העדפה בשירות גבוה ע"י מספר קווים משמעותיים במסגרת
רשת "מהיר לעיר". המרחק ממוקם בטווח הליכה סביר משד' בנימין.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכננים שבילי אופניים לאורך שד' בנימין.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות בהליך פינוי בינוי. לא תותר התחדשות בהליך תמ"א 38 .

1 .תכנון מתחמי:

מתחם בצפיפות גבוהה מאוד, בנינים ישנים במצב פיזי ירוד שראוי לחדשם. כל המתחם יתוכנן
במסגרת תכנית מפורטת אחת.
גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר והכנת תכנית צל למתחם בשלמותו, תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה
וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם,
כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו
לפני 1.1.1980 .

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.0-3.5 . יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לנתוני מתחם המשנה הקיימים.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. בכל מקרה גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 115 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
  •  בשל הצפיפות הגבוהה במתחם במצב הקיים, והיות והמבנים בחלקו הצפוני של רח' אבו שדיד סמוכים לשטח למבני ציבור, יתאפשר ברח' אבו שדיד בינוי עד 20 קומות ברוטו (ק+18+גג).
  •  בשד' בן אב"י יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג).
  •  יש לתכנן מבנים בגובה 10 קומות ברוטו. בשל הצפיפות הגבוהה ניתן לתכנן עד 5 יח"ד בקומה. כמו כן, ניתן לתכנן מבנה של עד 10 קומות ברוטו צמוד למבנה גבוה ובלבד שמערכות הבניינים יופרדו.
ב. ניתן להסיט את הדרך המשולבת הקיימת במתחם, בכפוף להחזרת השטח באותו היקף וככל שיישמר מעבר
לשטחי הציבור מצפון למתחם.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.

7 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

8 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

9 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980​ ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

10 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

11 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 3.
2 .שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יש לערוך סקר חברתי מפורט.
4 .היזם ימנה יועץ חברתי לתהליך מתחילתו ועד איכלוס הדירות.
5 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.
6 .הבינוי המוצע יהיה בינוי מוטה תחזוקה.

היטלי השבחה:

א. בתוכניות פינוי בינוי במתחם זה, יחולו היטלי השבחה מלאים (50%).
ב. בתוכניות אחרות במתחם זה, יחולו היטלי השבחה על פי חוק.

הנחיות פרטניות:

אין.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים