כרטיס מתחם 46

​אזור מרכז העיר דרום - מערב

כרטיס מתחם מספר: 46

תיאור מתחם:מקום :

בין הרחובות טשרניחובסקי, בן יהודה, שד' בן אב"י, אבא אחימאיר. חוצים אותו הרחובות אבא אחימאיר,
פרופס, אבו שדיד
​גוש
​חלקה
כתובת​
יח"ד​
קומות​
שנה​
שטח חלקה למגורים במ"ר​הערות​
​8260
​579
​אבו שדיד 3
​25
​7
​1975
​999
​8260
​330
​​אבו שדיד 4
​12
​7
​1979
​750
​8260
​331
​​אבו שדיד 6
​11
​6
​1984
​750
​8260
​580
​​אבו שדיד 5
​20
​6
​1979
​1251
​8260
​332
​​אבו שדיד 8
​9
​5
​1973
​750
​8260
​598
​אחימאיר 3
​21
​7
​1980
​1560
​8260
​596
​​אחימאיר 4
​26
​6
​1980
​1602
​8260
​460
​​אחימאיר 5
​11
​6
​1980
​780
​8260
​465
​​אחימאיר 6
​15
​5
​1980
​951

​8260
​655
​​אחימאיר 7
​13
​6
​1997
​792

​8260
​456
​אליעזר בן יהודה 25
​14
​4
​1982
​981

​8260
​457
​אליעזר בן יהודה 27
​18
​5
​1971
​946

​8260
​462
​אליעזר בן יהודה 29
​14
​7
​1980
​1007

​8260
​334
​אליעזר בן יהודה 35
​21
​7
​1974
​1225

​8260
​329
​אליעזר בן יהודה 37
​13
​8
​1978
​813

​8260
​328
​אליעזר בן יהודה 39
​12
​7
​1981
​751

​8260
​595
​אליעזר בן יהודה 41
​22
​5
​1979
​1528

​8260
​455, 454
​טשרנחובסקי 4
​27
​7
​1980
​1560

​8260
​453
​​טשרנחובסקי 8
12
6
​1979
​780
​בקשה למידע לתמ"א 38
​8260​
607​
​פרופס 1
​21
​7
​1992
​3285

​8260
​581
​​פרופס 2
​28
​6
​1977
​3751

​8260
​607
​​פרופס 3
​21
​7
​1978
​-

​8260
​581
​​פרופס 4
​24
​6
​1977
​-

​8260
​607
​​פרופס 5
​29
​6
​1978
​-

​8260
​581
​​פרופס 6
​24
​6
​1977
​-

​8260
​325
​שד' בן אב"י 25
​10
​5
​1984
​750

​8260
​323
​שד' בן אב"י 27
​26
​6
​1990
​750

​324
​750

​8260
​434

​12,652
​שב"צ - בית ספר "איתמר" ומנהל חינוך
​8260
​556
​4,169
​שב"צ
​8260
​535

​2,256
​שב"צ
​536


​537

​​
​8260
​653

​1,439
​גן ילדים - יעוד מגורים
​סה"F

​499
​49,578 מ"ר

הערה: נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של
אי התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בדרום מערב העיר, בין הרחובות: טשרניחובסקי, בן יהודה, שד' בן אב"י, אבא אחימאיר.
חוצים אותו הרחובות אבא אחימאיר, פרופס, אבו שדיד.

שטח מתחם:

כ-50 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ד', מגורים ה', שטח לבנייני ציבור לפי נת/100/ש/1 ,אזור מגורים ד' לפי 408-0563734.

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם מ​אופיין במבני מגורים שכמחציתם נבנו לפני 1980 ,רוב המבנים בגובה 6-8 קומות.
כמחצית משטח המתחם מבונה בשטחי ציבור.

מגרשים:

בשטחים משתנים.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בטווח של 250 מ' קיימות 11 כיתות גן, בטווח של 500 מ' קיימות 26 כיתות גן.
בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 4 מוסדות: 2 ממלכתיים, 2 ממלכתיים דתיים. בטווח של 750 מ' קיימים 5
מוסדות: 2 ממלכתיים, 3 ממלכתיים דתיים.
חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 8 מוסדות: אחד חרדי, 2 ממלכתיים, 2 ממלכתיים דתיים, 2 אקסטרניים, 2
ממלכתיים דתיים, אחד מיוחד. בשטח המתחם קיים מבנה תיכון "טשרניחובסקי" לשעבר, המשמש כיום את משרדי אגף
החינוך.
בריאות: בטווח 500 מ' קיימת טיפת חלב וקופת חולים אחת. בתי כנסת: בטווח 500 מ' קיימים 12 בתי כנסת. קהילה:
בטווח 500 מ' לא קיימים שירותי קהילה.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם לאורך שד' בן אב"י המשורת בתחבורה ציבורית בתדירות טובה.

תכנון עתידי "מ​​היר לעיר 2025 :

"בשד' בנימין מתוכנן נתיב העדפה בשירות גבוה ע"י מספר קווים משמעותיים במסגרת
רשת "מהיר לעיר". המרחק ממוקם בטווח הליכה סביר משד' בנימין.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכננים שבילי אופניים לאורך שד' בנימין.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות חלקית בלבד: ככלל יותרו שיפוצי חזיתות. עיבוי וחיזוק במקרים נקודתיים. תמ"א 38( עיבוי)
רק כמפורט בהנחיות הפרטניות.

1 .תכנון מתחמי:

החלטה בדבר תוכנית צל – בהתאם למיזם המבוקש ואישור מהנדס העיר. ככל ותידרש תוכנית צל
היא תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל מתחם משנה
והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.0-3.5 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לנתוני מתחם המשנה
הקיימים.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. בכל מקרה גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר )פלדלת(, לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה )הוספה או הפחתה( בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר תותר בניה של 5 יח"ד בקומה.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה.
ה. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחובות בן יהודה, טשרניחובסקי, אבא אחימאיר
ברוחב של 2 מטר לפחות. גמישות: צמצום רוחב זיקת הנאה באישור מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980​ ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות, חיזוק/עיבוי במקרים נקודתיים (למעט אם פורט אחרת בהנחיות
הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.
א. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 1.
2 .שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יקבע בהתאם לממצאי דו"ח חברתי ראשוני.
4 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה על פי חוק.

הנחיות פרטניות:

א. גוש 8260 חלקה 595 – אליעזר בן יהודה 41 ,גוש 8260 חלקה 457 – אליעזר בן יהודה 27 :על רקע קושי
ביצירת מתחמים משמעותיים לפינוי בינוי, יותר 1 .לצירוף הבניין למתחם תכנון/ משנה משמעותי לפינוי
בינוי במתחם שכן . 2 .בהתאם למדיניות כלל עירונית למימוש תמ"א 38 ,תיבחן בהתאמה לצורך ובאישור
מהנדס העיר תכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38 .3 .חיזוק/עיבוי. הנחיות אלו תקפות ל-12 חודשים ולא יאוחר
מיום 31.10.2021 וכל עוד לא פג תוקף תמ"א 38 .לאחר תום התקופה, יבחנו מחדש אפשרויות ההתחדשות
במגרש זה.
ב. גוש 8260 חלקה 653 – טשרניחובסקי 10 :על המגרש בנוי צמוד קרקע השמש כגן ילדים. חלה תכנית מאושרת
.408-0563734
א. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות
באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים. 
​גוש
חלקה​
כתובת​
​8260
​579
​​אבו שדיד 3
​8260
​330
​​אבו שדיד 4
​8260
​580
​​אבו שדיד 5
​8260
​329
​אליעזר בן יהודה 37
​8260
​453
​טשרניחובסקי 8
​8260
​581
​​פרופס 2
​8260
​607
​​פרופס 3
​8260
​581
​​פרופס 4
​8260
​607
​​פרופס 5
​8260
​581
​פרופס 6
ג. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות
בלבד:
​גוש
חלקה​כתובת​
​8260
​325
​שד' בן אב"י 25
​8260
​323, 324
​​שד' בן אב"י 27
​8260
​331
​​אבו שדיד 6
​8260
​332
​​אבו שדיד 8
​8260
​598
​אחימאיר 3
​8260
​596
​​אחימאיר 4
​8260
​460
​​אחימאיר 5
​8260
​465
​​אחימאיר 6
​8260
​655
​​אחימאיר 7
​8260
​456
​אליעזר בן יהודה 25
​8260
​462
​אליעזר בן יהודה 29
​8260
​334
​אליעזר בן יהודה 35
​8260
​328
​אליעזר בן יהודה 39
​8260​
​455, 454
​​טשרניחובסקי 4
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים