כרטיס מתחם 45

​אזור מרכז העיר דרום - מערב

כרטיס מתחם מספר: 45

תיאור מתחם:


מקום:

בין הרחובות ​שד' בן אב"י, הלפרין ירמיהו, אליעזר בן יהודה
​​גוש
חלקה​
כתובת​
יח"ד​
קומות
שנה​שטח חלקה במ"ר​הערות​
​8259
​46
הלפרין 18​
11​
7​
1977​​1002
​8259
​​112
​בן יהודה 46
​4
​2
​​1956
​945

​​בן יהודה 48
​4
​8259
​111

​​בן יהודה 46 א'
​4
​2
​​1956
​1011

​​בן יהודה 46 ב'
​4
​8259
​109
​הלפרין 16
​4
​2
​1954
​968

​הלפרין 14
​4
​8259
​110

​הלפרין 16 א'
​4
​2
​​1954
​1020

​הלפרין 14 א'
​4


​8259
​102
​הלפרין 12
​4
​2
​​1954
​991


​הלפרין 10
​4

​8259
​103​

​הלפרין 12 א'
​4
​2
​​1954
​1032


​הלפרין 10 א'
​4

​8259
​101
​הלפרין 8 א'
​4
​2
​​1954
​1056


​הלפרין 6 א'
​4


​8259
​100
​הלפרין 8
​4
​2
​1956
​962


​הלפרין 6
​4


​8259
​99
​הלפרין 4
​-
​-
​-
​-
​גן ילדים
​8259
​123
​בן אבי 3
​17
​9
​2004
​123

​8259
​124
​בן אבי 5
​14
​8
​1981
​1004

​8259
​125
​בן אבי 7
​15
​8
​1981
​1056

​8259
​126
​בן אבי 9
​14
​8
​1979
​930

​8259
​127
​בן אבי 11
​12
​7
​​1981
​839

​8259
​128
​בן אבי 13
​14
​8
​1979
​839

​8259
​129
​בן אבי 15
​16
​910
​2018
​719

​8259
​130
​בן אבי 17
​12
​7
​​1981
​718

​8259
​131
​בן אבי 19
​2
​8
​1977
​718

​8259
​132
​בן אבי 50
​14
​8
​1972
​869

​סה"כ
205​
16,802 מ"ר​נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי
התאמה, עדיפים היתרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בדרום מערב העיר, בין הרחובות: שד' ז'בוטינסקי, השבעה, הלפרין ירמיהו.

שטח מתחם:

כ- 16 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ד' לפי נת/100/ש/1 ,אזור מגורים מיוחד לפי נת/29/548/א, מבנים ומוסדות ציבור לפי
408-0473892 ,מגורים ד' ושצ"פ לפי 408-0349589 .

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם מאופיין במבני מגורים שמיניות כלפי ירמיהו. המבנים כלפי שד' בן אב"י בגובה 8 קומות.

מגרשים :

רובם בגודל של כ-2-1 דונם בגאומטריה מלבנית, חזית החלקות כ- 25-20 מ'. מיעוטן גדולות יותר וחזיתן באורך
של כ-40 מ'.

שירותי ציבור:

גני ילדים: במתחם זה קיימות 8 כיתות גני ילדים בטווח הליכה של כ- 250 מ' וכן בטווח הליכה של 500 מ'.
בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' 2 בתי ספר ממלכתיים ו 1 דתי . בטווח של 750 מ' קיימים 2 בתי ספר ממלכתיים ו2
ממלכתיים דתיים .
חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' ישנם 8 בתי ספר- 2 ממלכתיים, 1 מיוחד, 2 דתיים, ו2 אקסטרניים.
בריאות: המתחם נהנה מקרבה בטווח הליכה 500 מ' לקופת חולים. בתי כנסת: בתחום המתחם יש 9 בתי כנסת. שירותי
קהילה: המתחם לא נהנה משירותי קהילה.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם בקרבת רחוב ז'בוטינסקי המהווה ציר תנועה המשורת בתחבורה ציבורית עירונית.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"רחוב ז'בוטינסקי מתוכנן לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכננים שבילי אופניים לאורך רחוב ז'בוטינסקי.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות מגוונת, מתחמי תכנון לפינוי בינוי, חיזוק ועיבוי ושיפוצי חזיתות כמפורט בהנחיות
הפרטניות.

1 .תכנון מתחמי:

 גוש 8259 חלקות 82 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 ,110 , 111 , 112 : בהתאם לתוכנית מאושר
פינוי בינוי "הלפרין" נת/ 548 /34( תוקף מיום: 26.12.07 ) ותכנית מאושרת נת/מק/34/548/ג' מספר: 408-0473892
(תוקף מיום : 18.04.17)

2 .הנחיות תכנון:

א. ברחוב שד' בן אבי בניין שיחודש ייצמד לקו הבניין הקדמי שאחיד לכל הרחוב ולא יסטה ממנו.

3 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. ככל ויידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני
1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות בלבד
(למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

4 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

5 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

6 .גמישות :

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
7 .תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

8 .מדיניות תכנון

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

9 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 1.
2 .שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
3 .סוחרים: אין

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-50% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

א. בתוכניות פינוי בינוי במתחם זה, יחולו היטלי השבחה מלאים ( 50%).
ב. בבקשות להיתר לפי תמ"א 38 במתחם זה, יחולו היטלי השבחה על פי חוק.
ג. בתוכניות אחרות במתחם זה, יחולו היטלי השבחה על פי חוק.

הנחיות פרטניות:

א. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר
התחדשות באמצעות מסלול חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות. 
​גוש
חלקה​
כתובת​
​​8259
​46
​הלפרין 18
​​8259
​126
​בן אבי 9
​​8259
​128
​בן אבי 13
​​8259
​131
​בן אבי 19
​​8259
​132
​בן אבי 50
ב. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות
בלבד:
​​גוש
חלקה​
כתובת​
​​8259
​123
​בן אבי 3
​​8259
​124
​בן אבי 5
​​8259
​125
​בן אבי 7
​​8259
​127
​בן אבי 11
​​8259
​129
​בן אבי 15
​​8259
​130
​בן אבי ​17
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים