כרטיס מתחם 37

58; 37

מסמך זה הינו חלק מדיניות ההתחדשות העירונית. תכנון למתחם התחדשות עירונית יערך על פיו ובכפוף להנחיות שינתנו ע"י גורמי המקצוע במנהל ההנדסה. מדיניות זו אינה כובלת את שיקול דעתה של הוועדה המקומית וכל החלטה תתקבל ע"י מוסד התכנון.

תיאור מתחם:


מקום :

בין הרחובות דנקנר מאיר, גד מכנס וז'בוטינסקי
​גוש
​חלקה
כתובת​יח"ד​קומות​שנה​שטח חלקה במ"ר​הערות​
​8262
​151
-​​-
​-
​-
​6423
​מבנה בבנייה - "שער הים"
​​8262
​19
​-
​-
​-
​-
​1001*
​​8262
​20
​-
​-
​-
​-
​​1001*
​​8262
​4
דנקנר 2
1
2
​-
​1035
יעוד שצ"פ​
​דנקנר 6


​​8262
​3
​דנקנר 8
​1
​1
​1970
​1017
​מעורב ביעוד שצ"פ
​​​8262
​15
​דנקנר 5
​18
​8
​1972
​926*
​​​8262
​123
​דנקנר 7
​24
​8
​1977
​1220
​​​8262
​17
​דנקנר 9
​14
​7
​1978
​898*

​​​8262
​18
​דנקנר 11
​15
​8
​1972
​1001

​​​8262
​154
​דנקנר 15
​12
​8
​1994
1502

​​​8262
​23
​דנקנר 17
​20
​11
​1973
​1001

8258
​16
​דנקנר 19


8258
​93
​דנקנר 21
​29
15​​2017
​1885

​דנקנר 23


8258
​19
​ז'בוטינסקי 24
22​8​
1992​​1549

8258
​18
​​ז'בוטינסקי 22
​18
​7
​1971
​952

8258
​17
​​ז'בוטינסקי 20
​16
​4
​1963
​1002

​​​8262
​24
​​ז'בוטינסקי 18
​16
​8
​1978
​1001

​​​8262
​25
​​ז'בוטינסקי ​16
​12
​9
​1987
​​1001

​​​8262
​26
​​ז'בוטינסקי 14
​16
​5
​1966
​​1001

​​​8262
​27
​​ז'בוטינסקי 12
​16
​8
​1969
​​1001

​​​8262
​18
​​ז'בוטינסקי 10
​10
​8
​1996
​1000

​​​8262
​29
​​ז'בוטינסקי 8
​16
​4
​1970
​1058

​​​8262
​30
​​ז'בוטינסקי 6
15
​5
​1966
​1207
​-עפ"י בדיקת היתר
​​​8262
​122
​​ז'בוטינסקי 4
​16
​9
​1973
​1013

​​​8262
​32
​​ז'בוטינסקי 2ב'
​6
​3
​1959
​1056


​גד מכנס 30
​6


​​​8262
​13
גד מכנ​ס 26

30
8​
1970​
​910*


​14
​962*
​סה"כ
357

33,624 מ"ר *כולל שטחים לפני הפקעה​​​
נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי
התאמה, עדיפים היתרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בדרום מערב העיר, בין הרחובות: דנקנר, גד מכנס וז'בוטינסקי. המתחם סמוך לטיילת
החוף ולמצוק החופי.

שטח מתחם:

כ- כ- 35 דונם, רובם ביעוד מגורים.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ד', מגורים ג' לפי נת/100/ש/1 ,מגורים ד' לפי נת/מק/40/458, אזור מגורים מיוחד לפי
נת/5/548/ב, מגורים לפי 408-0589176 ,מלונאות מיוחד לפי נת/10/548 .

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם מאופיין במבני מגורים שרובם בבנייה רוויה. מרביתם נבנו אחרי 1980.

מגרשים:

רובם בשטח של כ-1 דונם בגאומטריה מלבנית, חזית החלקות כ-25 מ'. מיעוטן גדולות יותר.

שירותי ציבור:

גני ילדים: במתחם אין גני ילדים בטווח הליכה של 250 מ'. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 8 כיתות גן.
בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' אין בתי ספר. בטווח של 750 מ' קיים בית ספר ממלכתי אחד. חינוך על יסודי: בטווח
של 1500 מ' קיימים 2 בתי ספר אקסטרנים. בריאות: המתחם נהנה מקרבה לקופת חולים. קהילה: בטווח 500 מ' אין
שירותי קהילה. בתי כנסת: קיימים בטווח הליכה של 250 -500 מ'.

תכנון תחבורתי:

כיום הרחוב אינו משורת בצורה מיטבית, ממוקם לאורך רחוב ז'בוטינסקי המהווה ציר תנועה לאורכו
עוברת תחבורה ציבורית עירונית בתדירות לא גבוהה.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"רחוב ז'בוטינסקי מתוכנן לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכנן שביל אופניים לאורך רחוב ז'בוטינסקי. בסמוך למתחם
מתוכנן שביל אופניים נוסף לאורך טיילת החוף במסגרת תכנית האב לשבילי אופניים, מרביתו בביצוע.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות בהליך של 'פינוי בינוי' . לא תותר התחדשות לפי תמ"א 38.
חיזוק ועיבוי ושיפוצי חזיתות כמפורט בהנחיות הפרטניות.

1 .תכנון מתחמי:

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית
הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם
והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם.
גמישות: תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל
יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם
לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 2.5-2.9 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למתווה כנוני שיאושר ולנתוני המתחם.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 115-120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
 ברח' ז'בוטינסקי יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג).
 במיקומים בהם קיים מסחר, ייבנה שטח מסחרי בקומת המסד.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. מעל קומות המסד (קומה מסחרית וקומות מסד נוספות ככל ויוגדר ע"י מהנדס העיר) הבינוי ישמור על תכסית
מצומצמת והקטנת ההשפעה הנפחית על סביבתו ככל הניתן, זאת בין היתר, באמצעות קווי בניין צידיים
מוגדלים ומרפסות שקועות.
ד. הבינוי יפנה חזית אחורית ראויה לכיוון מזרח.
ה. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ו. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
ז. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי. גמישות:
צימצום רוחב זיקת הנאה באישור מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. ככל ויידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק/עיבוי. בבניינים שהונפק להם היתר בניה
לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות
בלבד (למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן ל​כלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 1.
2 .שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
3 .סוחרים: ברחוב ז'בוטינסקי 2.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כולל רשימת סוחרים ועמדתם לתוכנית, כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-25% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

א. יחולו היטלי השבחה מלאים (50%).
הנחיות פרטניות:

א. מתחם משנה 1 :

גוש 8262 חלקה 32 – ז'בוטינסקי 2 :מיועד למתחם פינוי בינוי וידרש לחבור למבנה נוסף.
גמישות: ניתן לחבור למבנים רלוונטיים במתחמים שכנים לרבות ז'בוטינסקי 1 .

ב. מתחם משנה 2 :

גוש 8262 חלקות 30, 29 ,26 ,17 –ז'בוטינסקי 6, 8 ,14 ,20 :מיועד למתחם פינוי בינוי.
ג. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר
התחדשות באמצעות מסלול חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות:
​גוש
חלקה​
כתובת​
​8262
​15
​דנקנר 5
​​8262
​123
​דנקנר 7
​​8262
​17
​דנקנר 9
​​8262
​18
​דנקנר 11
​​8262ה
​23
​דנקנר 17
​8258
​18
​ז'בוטינסקי 22
​​8262
​24
​ז'בוטינסקי ​18
​​8262
​27
​ז'בוטינסקי ​12
​​8262
​18
​ז'בוטינסקי ​10
​​8262
​122
​ז'בוטינסקי ​4
ד. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות
בלבד:
​גוש
חלקה​
כתובת​
​​8262
​4
​דנקנר ​2, 6
​​8262
​3
​דנקנר 8
​8258
​16
​דנקנר 19
​8258
​93
​ז'בוטינסקי ​23, 21
​8258
​19
​ז'בוטינסקי ​24
​​8262
​25
​ז'בוטינסקי ​​16
​​8262
​14, 13
​גד מכנס 26

​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים