כרטיס מתחם 35

​אזור מרכז העיר דרום - מערב

כרטיס מתחם מספר: 35

תיאור מתחם:


מקום :

בין הרחובות דוד רמז, הגליל, שד' ירושלים, ברודצקי. חוצים אותו הרחובות הכרמל והגלבוע
​גוש

חלקה
​כתובת
​יח"ד
​קומות
​שנה
​שטח חלקה במ"ר
​​הערות
​8260
​287
ברודצקי 10
​10
​6
​2010
749​
​8260
​190​
​דוד רמז 30 / ברודצקי 2 א-ב

​12
​3
​1953
​782

​8260
​191
​​דוד רמז 28
​15
5​1965​
765​
​8260
​192
​​דוד רמז 26
​12
4​​1963
​765

​8260
​193
​​דוד רמז 24
​12
​4
​1966
​870

​8260​
​194
​הכרמל 1 / הגליל 3
​12
​3
​1957
​748

​8260
​195
​הכרמל 3
​11
​3
​1962
​750

​8260
​196
​הכרמל 5
​14
​6
​1974
​​750

​8260
​189
​הכרמל 7 / ברודצקי 4
12
​3
​1962
​748

​8260
​180
​הכרמל 10
​11
6
​1980
​748

​8260
​181
​הכרמל 8
​12
​3
​1954
​759

​8260
​182
​הכרמל 6
​12
​3
​1955
​​750

​8260
​183
​הכרמל 4
​12
​6
​1975
​​750

​8260
​184
​הגליל 5
​8
​4
​1961
​​750

​8260
​360
​הגליל 7 / הגלבוע 1
​7
​4
​1960
​748

​8260
​359
​הגלבוע 9
​12
​3
​1955
​748

​8260
​288
​הגלבוע 8
​11
​5
​1997
​​750

​8260
​299
​הגלבוע 7
​11
​3
​1964
​469


​188

​281
​​
​8260
​289
​הגלבוע 6
​12
​6
​1979
​​750
​8260
​663
​הגלבוע 5
​11
​6
​2005
​​750​
​8260
​290
​הגלבוע 4
​13
​3
​1962
​​750
​8260
​582
​הגלבוע 3
​12
​6
​1981
​​750
​8260
​291
​הגלבוע 2
​8
​4
​1955
​749
​8260
​292
​שד' ירושלים 23
​11
​3
​1960
​982
​8260
​293
​שד' ירושלים 25
​15
​5
​1971
​796
​8260
​294
​שד' ירושלים 27
​10
​3
​1960
​836

​8260
​286
​שד' ירושלים 29 / ברודצקי 12
​12
​4
​1961
​1001

​סה"כ


304​
21,044 מ"ר​​

הערה: נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של
אי התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני: המתחם ממוקם בדרום מערב העיר, בין הרחובות: דוד רמז, הגליל, שד' ירושלים, ברודצקי. חוצים אותו
הרחובות הכרמל והגלבוע.
שטח מתחם: כ-21 דונם.
יעודי קרקע מאושרים: מגורים ב', מגורים ה' לפי נת/100/ש/1 ,דרך לפי נת/289 .
טיפוסי בינוי קיימים: המתחם מאופיין במבני מגורים שרובם נבנו לפני 1980 ,בגובה של 3-4 קומות, 3 מבנים של 6 קומות
ומספר בניינים חדשים.
מגרשים: בשטחים ממוצע של 0.75 דונם.
שירותי ציבור: גני ילדים: בטווח של 250 מ' קיימות 3 כיתות גן, בטווח של 500 מ' קיימות 12 כיתות גן.
בתי ספר יסודיים: לא קיימים מוסדות בטווח של 500 מ', בטווח של 750 מ' קיימים 4 מוסדות: 2 ממלכתיים, אחד ממלכתי
דתי, אחד חרדי.
חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 9 מוסדות: 4 חרדיים, 3 אקסטרניים, אחד ממלכתי דתי, אחד מיוחד.
בריאות: המתחם נהנה מהקרבה ללב העיר ומשורת היטב בסניפים המרכזיים של קופות חולים ברדיוס של כ-500 מ. בתי
כנסת: קיימים 29 בתי כנסת ומקווה בטווח הליכה של 250 -500 מ'. קהילה: בטווח 500 מ' קיימים מעונות יום, דיור מוגן,
מרכז קהילתי לקשיש ומרכז לבריאות הנפש - בית בריצ'ר.
תכנון תחבורתי: המתחם נשען על רשת רחובות צרה ביותר של כ- 12-6 מ'. המתחם ממוקם במרחק הליכה קצר משד'
בנימין המהווה ציר תנועה לאורכו עוברת תחבורה ציבורית עירונית ובין עירונית. בשד' ירושלים קיים שירות ברמה נמוכה.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"נתיב העדפה ברשת "מהיר לעיר" מתוכנן בשד' בנימין, דרכו יעברו מס' קווים, במרחק
200-150 מ' מהמתחם.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכנן שביל אופניים לאורך שד' בנימ​ין.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות ח​לקית בלבד: ככלל יותרו שיפוצי חזיתות. עיבוי במקרים נקודתיים. פינוי בינוי ע"פ הנחיות
פרטניות. לא תותר תמ"א 38.

1 .תכנון מתחמי:

המתחם יחולק לשלושה מתחמי משנה. תכנית צל למתחם משנה בשלמותו כמפורט בהנחיות
התכנון להלן, תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית הצל תכלול: בינוי, חלוקה
למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל מתחם משנה והבטחת התכנות מימוש
של כל מתחם משנה.
גמישות: תותר חלוקת כל אחד ממתחמי המשנה למתחמי משנה לביצוע וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח
כי החלוקה לא תסכל יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי
בתועלות הציבוריות. מתחם משנה לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.0-3.5 - יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לנתוני מתחם המשנה
הקיימים.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר )פלדלת(, לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
 בשד' ירושלים יותר גובה בינוי עד 25 קומות ברוטו (ק+23 +גג). חזית מסחרית מחייבת.
 ברח' דוד רמז בשל הצפיפות הגבוהה במתחם במצב הקיים, יתאפשר בינוי עד 20 קומות ברוטו (ק+18+
גג). חזית מסחרית מחייבת.
 ברח' הגליל יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+ 13 +גג). בשל הצפיפות הגבוהה במתחם במצב הקיים,
יתאפשר בינוי עד 25 קומות ברוטו (ק+23 +גג), בכפוף לאישור מהנדס העיר למתווה התכנוני.
 ברח' ברודצקי, הגלבוע והכרמל יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+ 13 +גג).
ב. תינתן עדיפות לחיבור מגרשים הנשענים על שני רחובות שונים על מנת להקל על המצב התחברותי. 
ג. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
גמישות: בשל הצפיפות הגבוהה, והגבלת מספר הקומות, תתאפשר בניה של 5 דירות בקומה.
ד. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ה. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
ו. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחובות ברודצקי, הכרמל, הגלבוע, רמז וירושלים
ברוחב של 2 מטר לפחות. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחוב הגליל ברוחב של 4
מטר לפחות. גמישות: צמצום רוחב זיקת הנאה בכפוף לאישור מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות, חיזוק/עיבוי במקרים נקודתיים (למעט אם פורט אחרת בהנחיות
הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמתית.

13 .חלוקה לתתי מתחמים:

תת מתחם 35.1:

א. תת מתחם לפינוי בינוי:
​גוש
​חלקה
​​כתובת
​​8260
​190
​​דוד רמז 30 / ברודצקי 2 א-ב
​​8260
​191
​​דוד רמז 28
​​8260
​192
​​דוד רמז 26
​​8260
​189
הכרמל 7 / ברודצקי 4
​​8260
​194
​הכרמל 1 / הגליל 3
​​8260
​195
​הכרמל 3
​​8260
​196
​הכרמל 5

גמישות:

תתאפשר גריעת מגרש בהתאם לאישור מהנדס העיר.

גמישות:

תתאפשר חלוקה למתחמי משנה בכפוף להכנת תכנית צל.

​​גמישות:

​בכפוף לייעול התכנון והתועלת הציבורית ובכפוף לאישור מהנדס העיר,
ניתן יהיה לבחון תוספת מגרש זה לתחום התכנון. 

ב. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980 .תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד:
​גוש
​חלקה
​כתובת
​​8260
​193
​דוד רמז 24

תת מתחם 35.2:

א. תת מתחם לפינוי בינוי:
​גוש
​חלקה
​כתובת
​​8260
​181
​הכרמל 8
​​8260
​182
​הכרמל 6
​​8260
​184
​הגליל 5
​​8260
​360
​הגליל ​7 / הגלבוע 1
​​8260
​359
​הגלבוע 
​​8260
​299, 188
​הגלבוע 

גמישות:

תתאפשר גריעת מגרש בהתאם לאישור מהנדס העיר.

גמישות:

תתאפשר חלוקה למתחמי משנה בכפוף להכנת תכנית צל.
ב. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980 .תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד:
​גוש
​חלקה
​כתובת
​​8260
​180
​הכרמל 10
​​8260
​582
​הגלבוע 3
​​8260
​184
​הגליל 5
ג. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה
ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות.
חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים:
​גוש​
​חלקה
​כתובת
​​8260
​183
​הכרמל 4

תת מתחם 35.3:

א. תת מתחם לפינוי בינוי:
​גוש
​חלקה
​כתובת
​​8260
​292
​שד' ירושלים 23
​​8260
​293
​שד' ירושלים 25
​​8260
​294
​שד' ירושלים 27
​​8260
​286
​שד' ירושלים ​29 / ברודצקי 12
​​8260
​291
​הגלבוע 2
​​8260
​290
​הגלבוע 4

גמישות:

תתאפשר גריעת מגרש בהתאם לאישור מהנדס העיר.

גמישות:

תתאפשר חלוקה למתחמי משנה בכפוף להכנת תכנית צל.
ב. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980 .תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד:
​גוש
​חלקה
​כתובת
​8260​
​288
​הגלבוע 8
​8260
​287
​ברודצקי 10
ג. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה
ניתן לפני 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות.
חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים:
​גוש
​חלקה
​כתובת
​8260
​289
​הגלבוע 6

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 2.
2 .שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
3 .סוחרים: בשד' ירושלים 29.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כולל רשימת סוחרים ועמדתם לתוכנית, כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יקבע בהתאם לממצאי דו"ח חברתי ראשוני.
4 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים ( 50%).

הנחיות פרטניות:

כמפורט בתתי המתחמים.


​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים