כרטיס מתחם 21

​כרטיס מתחם מספר: ​21​

​אזור מרכז העיר - לב ​​העיר


מהדורה מס' 1 – מרס 2023

מסמך זה הינו חלק מדיניות ההתחדשות העירונית. תכנון למתחם התחדשות עירונית יערך על פיו ובכפוף להנחיות שינתנו ע"י גורמי המקצוע במנהל ההנדסה. מדיניות זו אינה כובלת את שיקול דעתה של הוועדה המקומית וכל החלטה תתקבל ע"י מוסד התכנון.​

תיאור מתחם:

מקום:

  בין הרחובות הרב קוק, הרצל, דיזינגוף, שביל בקמן​

תיאור מתחם מקום : בין הרחובות הרב קוק, הרצל, דיזינגוף, שביל בקמן

גוש

חלקה

כתובת

מספר יחידות דיור

​מספר קומות

שנה

​שטח חלקה במ"ר

הערות

​8268

​39

​הרב קוק 18

​16

​8

​1973

​2026*

​8268

​38

​דיזינגוף 10

​21

​7

​1973

​1494*

​8268

​38

​דיזינגוף 12

​21

​7

​1973

​-

​8268

​42

​דיזינגוף 14

​8

​4

​1961

​1197*

​8268

​77

​דיזינגוף 16, 18

​24

​6

​1982

​1175*

​8268

45

​דיזינגוף 20

​20

​5

​1972

​984*

​8268

​46

​דיזינגוף 22

​15

​7

​1995

​1005

​8268

​100

​דיזינגוף 24/ הרצל 5

​10

​8

1974

​1435

​8268

​99

-

​-

​-

​1974

​567*

​8268

​66

​​הרצל 3/ הרב קוק 2

​4

​3

​1944

​500


​8268

​65

​הרב קוק 4

​10

​4

​1963

​598


​8268

​75

​הרב קוק 6

​-

​4

​1984

​557

​מלון המלך כורש

​8268

​74

​הרב קוק 8

​12

​6

​1974

​557

​על פי בדיקת היתרים

​8268

​78

​הרב קוק 10א

​8

​4

​1964

​1897


​8268

​78

​הרב קוק 10ב

​8

​4

​1964

​-


​8268

​78

​הרב קוק 12

​15

​4

​1964

​-


​8268

41

​הרב קוק 14

​10

​5

​1966

​1001


​8268

40

​הרב קוק 16

​6

​2

​1955

​1016*


סה"כ


​208 יח"ד

​16,009 מ"ר
*כולל שטחים לפני הפקעהנתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בנייה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה , עדיפים היתרי הבנייה המאושרים.​

אפיון המתחם:

מיקום עירוני:

לב העיר מערב, בסמיכות​ לבית ספר ביאליק. בין הרחובות הרצל, הרב קוק, דיזינגוף ושביל בקמן. 

שטח מתחם:

כ-16 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ב', מסחרי ד' לפי נת/100/ש/1, אזור מגורים 1 ושביל לפי נת/7/114, מגורים, מגורים ב' ומסחרי מיוחד לפי נת/9/800, מדרחוב לפי נת/57/114. 

טיפוסי בינוי קיימים:

מרבית מבני המגורים נמוכים בגובה 4 קומות, 3 מב​​נים גבוהים יותר בצפון המתחם בגובה 7-8 קומות. מרבית הבניינים נבנו בשנות ה-60. 

מגרשים:

מגוונים.

שירותי ציבור:

גני ילדים: במתחם זה קיימות 2 כיתות גן בטווח הליכה של כ- 250 מ'. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 7 כיתות גן. 

בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' קיים בית ספר ממלכתי אחד. בטווח של 750 מ' ​קיימים 2 מוסדות: ממלכתי וממלכתי דתי. 

חינוך על יסודי: ​בטווח של 1500 מ' לא קיים בית ספר ממלכתי. ישנם 7 בתי ספר – 3 חרדיים, 2 ממלכתיים דתיים, 2 פרטיים. בריאות: המתחם נהנה מהקרבה ללב העיר ומשורת היטב בסניפים המרכזיים של קופות חולים ברדיוס של כ-500 מ. 

בתי כנסת: בתי כנסת רבים בטווח הליכה של 250- 500 מ'. קהילה: בטווח 500 מ' קיימים מועדוניות, דיור מוגן, מועדוני גמלאים, מרכז לפעילות גיל הזהב, מרכז לנוער, ספריה קהילתית ומוזיאון העיר. 

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם בקצה רחוב הרצל בקרבת כיכר העצמאות המהווה ציר תנועה רגלית ואופניים, מקטע זה סגור לתחבורה ציבורית.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025": רחוב ויצמן (הקו האדום) במרחק 350-450 מ' ורח' דוד המלך בטווח הליכה סביר ומתוכננים לכלול נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית.

שבילי אופניים: בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025" מתוכנן שביל אופניים ברחוב דוד המלך. בסמיכות למתחם קיים שביל אופניים על רח' הרצל ובהתאם לתוכנית האב מתוכנן שביל אופניים בטיילת החוף. 

הנחיות כלליות​​:

המתחם מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי. לא תותר ה​​תחדשות לפי תמ"א 38 מלבד המפורט בהנחיות הפרטניות. ככלל יותרו שיפוצי חזיתות. חיזוק ועיבוי לפי הנחיות פרטניות.

1. תכנון מתחמי:

​תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם. גמישות: תותר הכנת תכנית צל לחלק מהמתחם באישור מהנדס העיר. תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980 .

2. יחס יחידות דיור:

על פי​​ המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 2.8-3.2. יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למתווה התכנוני שיאושר ומאפייני המתחם.

3. תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע, הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר. 

4. תמורה לדיירים:​​

לפי מדינ​​​​יות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר + מרפסת בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר. 

5. תמהיל יח"ד:

 • גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120- 115 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק). 
 • גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים שינומקו. 
 • 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6. הנחיות תכנון:

א. ​בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).​

 • ברח' הרצל יותר ​גובה בינוי עד 30 קומות ב​​​רוטו (ק+28+ גג)*. חזית מסחרית מחייבת.
 • ברח' הרב קוק יותר גובה בינוי עד 25 קומות ברוטו (ק+23+ גג).  חזית מסחרית מחייבת.
 • ברח' דיזינגוף יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28+ גג). חזית מסחרית מחייבת.
 • ​ברח' הרצל, מעל חזית מסחרית תותר בכפוף לאישור מהנדס העיר תוספת קומות לתעסוקה ומשרדים. שטחי מסחר, משרדים ושטחי ציבור יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
*בכפוף לקבלת התנגדות מהנדס העיר לתכנית כוללנית נת/2035.

ב. בנייה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית (עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית. 

ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.

ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך. 

ה. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי. גמישות: צמצום רוחב זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

7. בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980, תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד. ככל ויידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק/עיבוי. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות בלבד (למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

8. הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בנייה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי לתעודת גמר.

9. הפקעות מאושרות פרטניות:

 • הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה. 
 • שטחים וזכויות בנייה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10. גמישות:

 • תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת הציבורית. 
 • ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים שקבלו היתר לאחר 1.1.1980, או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
 • תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה באישור מהנדס העיר וככל שיידרש במסגרת התכנון המפורט.

11. מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.  מסמך זה מהווה חלק ממסמך מדיניות כהגדרתו, בסעיף 4.1.1 בתכנית המתאר הכוללנית נת/2035.

12. שלביות:

 • תנאי למימוש תכנון מפורט, עבור מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, יהיה ביצוע בדיקה תחבורתית (בה"ת) כוללת למרכז העיר.
 • תנאי למימוש תכנון מפורט, עבור מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, יהיה מענה לבית ספר על יסודי ממלכתי.

הנחיות חברתיות:​​​

אפיון המתחם:


 • ​דרגה חברתית: 1.
 • שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
 • ​סוחרים: הרצל 3, 5, דיזינגוף 24, דיזינגוף 22.

הנחיות:

 • הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית במסלול מיסוי".
 • דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון. 
 • קרן תחזוקה: בהתאם למדיניות העירונית - 50% מהדירות לתקופה של 5 שנים.
 • לאור ריבוי הסוחרים, יש להציג תוכנית ליווי לבעלי המסחר, לרבות פתרונות לתקופת הבנייה.

היטלי השבחה:

בהתאם להחלטת מועצת העיר, יחולו היטלי השבחה מלאים (50%). 

הנחיות פרטניות:

בניינים המיועדים לפינוי בינוי​​:

​​גוש

חלקה

כתובת

​8268

​42

​דיזינגוף 14​

​8268

​78

​הרב קוק 10א

​8268

​-

​הרב קוק 10ב

​8268

​-

​הרב קוק 12

​8268

​41

​הרב קוק 14

​8268

​66

​הרצל 3 / הרב קוק 2

​8268

​65

​הרב קוק 4

​8268

​45

​דיזנגוף 20

גמישות: 

בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר גריעת מגרש מתחום התכנון. 

בכפוף לייעול התכנון והתועלת הציבורית, ובאישור מהנדס העיר, ניתן יהיה לכלול בתחום התכנון של מתחם משנה זה את גוש 8268 חלקה 40 -  הרב קוק 16. ככל שחלקה זו תכלל בתחום התכנון, יומלצו בגינה עד פי 2 יח"ד מהמצב המאושר ולא יותר מ-30 יח"ד לדונם.

בנייה על פי תכנית מאושרת:

​​גוש

​חלקה

כתובת

​8268

​75

​הרב קוק 6

גמישות:

 בכפוף לאישור מהנדס העיר יותר צירוף מגרש לתוכנית פינוי בינוי. במקרה כאמור, בכפוף לתועלת ציבורית משמעותית, יומלץ עד פי 2 יח"ד מהמצב המאושר ובכל מקרה לא יומלץ יותר מ-30 יח"ד לדונם.

במגרשים המפורטים להלן:

מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הביניה ניתן לפני 1.1.1980, תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים. ​

גוש
חלקה
​כתובת

​8268

​39

​הרב קוק 18

​8268

​38

​דיזינגוף 10

​8268

​-

​דיזינגוף 12

​8268

​99, 100

​דיזינגוף 24 / הרצל 5

​8268

​74

​הרב קוק 8

במגרשים המפורטים להלן:

 היתר הבנייה ניתן לאחר 1.1.1980. תתאפשר התחדשות באמצעות מסלול שיפוצי חזיתות בלבד.

​גוש
​חלקה
כתובת
​8268
​77
​דיזינגוף 16, 18 ​
​8268​
​46
​דיזינגוף 22​

​​​​​​​​​​​​​

​לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.

מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​.​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים