כרטיס מתחם 2

58; 2

מסמך זה הינו חלק מדיניות ההתחדשות העירונית. תכנון למתחם התחדשות עירונית יערך על פיו ובכפוף להנחיות שינתנו ע"י גורמי המקצוע במנהל ההנדסה. מדיניות זו אינה כובלת את שיקול דעתה של הוועדה המקומית וכל החלטה תתקבל ע"י מוסד התכנון.

​תיאור מתחם

מקום : בין הרחובות יהושוע טהון, הרצוג, שלמה המלך, יהודה הנשיא
​גוש​​
​חלקה
​כתובת

​יח"ד
​קומות
​שנה​
​​שטח חלקה למגורים במ"ר


​הערות


​​8272
​197
​שלמה המלך 62
30
8

​1989

​1979
​8272
​196
​שלמה המלך 60
​30
​7

​1987
​​2020​​
​8272
​250
​שלמה המחלך 58
​18
​4
​1973
​923
​8272
​252
​שלמה המלך 56
​18
​4
​1975
​918
​8272​
​238
​שלמה המלך 52
​36
​9
​2001
​1255
​8272
​254
​שלמה המלך 50
​22
​23
​2019
​882
​8272
​256
​שלמה המלך 48
​18
​​6

​1974
​​884
​8272
​232
​שלמה המלך 46

30
​8
​2011
​1150
​8272
233
​שלמה המלך 44
​30
​8
2011
​1073


​8272
234​
שלמה המלך 42​​33
​9
​-בבניה
1251​
​8272
​190
​הרב נורק 13
​-
​-
​1993
​601
​מועדון נוער קהילתי
​8272
​188
​הרב נורוק 11
​16
​4
​1979
​977

​8272
​198
​​הרב נורוק 12
​30
​8
​1986
​1858

​8272
​188
​הרב נורוק 11
​16
​4
​1979
​977

​8272
​201
​הרב נורוק 10
​-
​-
​-
​1270
​גני ילדים
​8272
​הרב נורוק 10'

​8272
​187
​הרב נורוק 9
​16
​4
​1983
​1011

​8272
​186
​הרב נורוק 7
​16
​4
​1972
​1012

​8273
​75
​הרב נורוק 6
​2
​6
​1981
​1008

​8272
​185
​הרב נורוק 5
​16
​4
​1982
​1146

​8273
​433
​הרב נורוק 4
​10
​4
​1993
​986

​8273
​431
​הרב נורוק 3
2/יהושע טהון 3
​10
​5
​1982
​990


​8272
​235
הרב נורוק 1​
33​
10​
-בבניה​
1180​
​​8272
​236
​הרב נורוק 3
35​
9​
-בבניה​
1110​
​​8272
​237
​1231

​​8272
​239
​1047

​8272
​181
​יהושע טאון 15
​17
​4
​1973
​855

​8272
​183
​יהושע טאון 11
​17
​4
​1973
​938

​8272
​184
​יהושע טאון 9
​17
​4
​1973
​892

​8273
​72
​יהשוע טאון 7
​11
​7
​2010
​1009

​8273
​74
​יהושע טאון 5
​16
​4
​1978
​1003

​8273
​76
​יהושע טאון 3
​10
​5
​1988
​1013

​8273
​78
​יהודה הנשיא 11
​14
​4
​1979
​1010


​8273
​79
​יהודה הנשיא 9
14​3​
1984​1010​
​8273
​80
​יהודה הנשיא 7
​10
​5
​1986
​1050

​8272
​178
​הרב הרצוג 8
​16
​4
​1973
​1348

​8272
​179
​הרב הרצוג 10
​16
​4
​1973
​1082

​8272
​180
​הרב הרצוג 12
​16
​4
​1973
​1744


​8272
​244

1808​​-ביעוד דרך משולבת
​​8272
​189
240
248
242
241
​4679
​​-שטחים ביעוד שב"פ
​​8272
​191
243
246
​8033
​-שטחים ביעוד שצ"פ
​​8272,8273
​144
100
192
66
92,93
​4668
-שטחים ביעוד דרך​
​סה"כ


656


61,748 מ"ר


​נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה , עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מערב העיר, בין הרחובות: יהושוע טהון, הרצוג, שלמה המלך ויהודה הנשיא.
במרכז המתחם עובר רחוב הרב נורוק.

שטח מתחם:

כ- 62 דונם בערוב יעודים )מגורים, שצ"פ, שב"צ ומסחר(.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ד' לפי 408-0651471 ,מגורים ד' לפי נת/50/552​ ,מגורים מיוחד לפי נת/1/552 ומגורים
מיוחד, מסחר, ציבורי לפי נת5/552/א מגורים ד', שצ"פ, שב"צ וחזית מסחרית לפי תמ"ל 2025 .

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם מאופיין במבני מגורים שרובם בגובה 4 קומות ונבנו לפני שנת 1980 .מספר בנינים גבוהים
בגובה 9-7 קומות. מספר חלקות אינן מפותחות עדיין.

מגרשים:

בטיפוסים שונים.

שירותי ציבור:

גני ילדים:

במתחם זה קיימים 5 גני ילדים בטווח הליכה מקסימלי של כ- 250 מ' . בטווח הליכה של 500
מ' קיימות 8 כיתות גני ילדים.

בתי ספר יסודיים:

בטווח של 500 מ' יש בית ספר ממלכתי נעמי שמר ו2 בתי ספר דתיים. בטווח של 750 מ' קיימים 2
מוסדות: 2 ממלכתיים ו5 ממלכתיים דתים. תוכנית תמל/2025 מקצה שטח של כ-5.4 דונם לבניית בית ספר עתידי. חינוך
על יסודי: בטווח של 1500 מ' ישנם 2 בתי ספר אקסטרנים ,2 חרידים,ו1 ממלכתי מיוחד. בריאות: המתחם נהנה מהקרבה
ל 2 טיפות חלב. בתי כנסת: קיימים בטווח הליכה של 500 מ' 11 בתי כנסת. קהילה: בטווח 500 מ' אין שירותי קהילה.
תכנון תחבורתי: המתחם ממוקם בקרבת רחובות שד' ויצמן וסוקולוב המהווים צירי תנועה משמעותיים לאורכם עוברת
תחבורה ציבורית עירונית.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"רחובות טהון יהושע ושלמה המלך מתוכננים לכלול נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית.
שד' ויצמן מתוכנן לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית בשירות גבוה ע"י מספר קווים משמעותיים.

שבילי אופניים:

ברחוב יהושוע טהון מתוכנן שביל אופניים בהתאם לתוכנית האב העירונית "השביל הבטוח". בהתאם
לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכנן שביל אופניים לאורך רחוב שלמה המלך.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי. לא תותר התחדשות לפי תמ"א 38 למעט כמפורט בהנחיות הפרטניות.

1 .תכנון מתחמי:

א. גוש 8272 חלקות 181-191 ,193 ,241-243 ,249 ,250 ,252 בהתאם לתוכנית פינוי בינוי "נורוק טהון" מספר:
תמל/2025.
ב. גוש 8272 חלקות 178-180 :בהתאם לתוכנית פינוי בינוי "הרצוג" מספר: 408-0334599.

2 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1980.1.1 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. ככל וידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני
1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות בלבד
(למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

3 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.

4 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

5 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 1.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון העיר.
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות:

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2.הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית במסלול מיסוי".
3. קרן תחזוקה: לא פחות מ-50% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים.  לאחר בחינת הדו"ח החברתי תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים (50%).

הנחיות פרטניות:

א. גוש 8273 חלקות 74 ,78– יהושע טהון 5 ,יהודה הנשיא 11:על רקע קושי ביצירת מתחמים משמעותיים לפינוי בינוי,
ככל שלא יתאפשר לשתי חלקות אלו לבצע תוכנית פינוי בינוי משותפת, יותר בנוסף לחיבור למתחמי תכנון
משמעותיים:1 .תוכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38 בהתאם למדיניות העירונית וכל עוד לא פג תוקף התוכנית. בקומת
הקרקע יבנה גן ילדים. 2 .עיבוי ו/או חיזוק. 3 .שיפוץ חזיתות.
ב. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות
באמצעות מסלול חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות:​​​


​גוש
​חלקה
​כתובת
​8272
​256
​שלמה המלך 48
ג. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד:
​​גושה
​חלקה
​כתובת
​8272
​197
​שלמה המלך 62
​8272
​196
​שלמה המלך 60
​8272
​238
​שלמה המלך 52
​8272
​254
​שלמה המלך 50
​8272
​232
​שלמה המלך 46
​8272
​233
​שלמה המלך 44
​8272
​198
​נורוק 12
8273​
433
​נורוק 4
​8273​
​431
​נורוק 3
8273​
​72
​טהון 7
8273​
​76
​טהון 3
8273​
​80
​​יהודה הנשיא 7
​8273
​79
​יהודה הנשיא 9


​​​​​​​​​​​​​​

​לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

​העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.

מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית
פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים