כרטיס מתחם 18

אזור מרכז העיר צפון - מערב

כרטיס מתחם מספר: 18

תיאור מתחם:

מקום :

בין הרחובות ששת הימים, שד' ויצמן, ברנר, אהרון גורדון
​גוש
חלקה​כתובת​
יח"ד​
קומות​
שנה​
שטחה חלקה במ"ר​
הערות​
​​8269
​768
​גורדון 44
​20
6​
1967​1191​
​​8269
​907
​גורדון 42
​-
-​
-​​1006
בית כנסת​
​​8269​
104​
​גורדון 40 ב
​6
3​1952​​1000​
​גורדון 40א
​6
​3
​1951
​8269
​105
​גורדון 38 ב
​6
​3
​1951
​1010
​גורדון 38 א
​6
​3
​1951
​​8269
​182
​גורדון 36 א
​7
​8
​2013
​500
​​8269
​183
​גורדון 36 ב
​8
​4
​1980
​500
​2 כניסות
​​8269
​88
​גורדון 34
​12
​7
​1993
​1020

​​8269
​20
​גורדון 30
​16
​3
​1966
​1000

​​8269
​19
​גורדון 28
​16
​4
​1956
​1000

​​8269
​18
​גורדון 26
​16
​4
​1955
​1000

​​8269
​17
​גורדון 24
​26
6​​2015
​998

​​8269
​21

​ריבלין 12
​6
​3
​1952
​1000

​ריבלין 14
​6
​3
​1952

​​8269
​16
​ששת הימים 11 / ששת הימים 13
​16
​8
​1970
​996

​​8269
​14
​שד' וייצמן 31 / ששת הימים 15
​32
​8
​1975
​1616

​​8269
​13
​שד' וייצמן 33
​20
​5
​1967
​1010
​- מספר קומות ע"פי בדיקת היתרים
​​8269
​12
​שד' וייצמן 35
​21
​7
​1975
​1004

​​8269
​11
​שד' וייצמן 37
​20
​5
​1970
​1008
​- ע"פי בדיקת היתרים
​​8269
​10
​ריבלין 16
​7
​8
​1973
​1020

​שד' וייצמן 39
​8
​8
​1973

​​8269
​92
​שד' וייצמן 41
​21
​7
​1969
​1006

​​8269
​90
​שד' וייצמן 43
​15
​8
​1990
​1003

​​8269
​89
​שד' וייצמן 45
​21
​11
​1974
​1003

​​8269​162
​שד' וייצמן 47
​21
​11
​1002

​​8269
​163
​שד' וייצמן 49
​30
7​
1978​1430​
​​8269
​164
​שד' וייצמן 51
​18
4​1962​1000​
​​8269
​788
​שד' וייצמן 53
​11
​6
​1993
​737

​​8269
​298
​שד' וייצמן 55
​11
​5
​1991
​746

​​8269
​299
​ברנר 18
​11
​9
​1974
​888

​​8269
​726
​ברנר 16
​8
​9
​1982
​1102

​​8269
​165
​-
​-
​-
​-
​282
​שצ"פ
​​8269
​94
​735
​שביל- רח' ריבלין
-מדידה ידנית כחלק מחלקה גדולה
​סה"כ
​488 יח"ד
28,813 מ"ר


הערה: נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של
אי התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מערב העיר, בין הרחובות: ששת הימים, שד' ויצמן, ברנר, אהרון גורדון. חוצה אותו
רחוב הרב ריבלין.

שטח מתחם:

כ-29 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים א', מגורים ה', מגורים ב' לפי נת/100/ש/1 ,שטח לבנייני ציבור לפי נת/417 ,שטח ציבורי
פתוח לפי נ​ת/1/224,שביל לפי נת/2/166 ,מגורים ג' לפי נת/מק/58/552 ,מגורים לפי נת/2/233 .

טיפוסי בינוי קיימים:

טיפוסים משתנים, מרבית מבני מגורים נבנו לפני 1980 .לאורך שד' ויצמן בינוי גבוה יותר כ-8-7
קומות, בניה נמוכה יותר לאורך רח' גורדון. מספר מבנים גבוהים יותר- 11-9 קומות.

מגרשים:

מרבית מהמגרשים בשטח של 1 דונם, חלקם כ-750 מ"ר.

שירותי ציבור:

גני ילדים:

בטווח של 250 מ' קיימות 3 כיתות גן. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 16 כיתות גן. בתי ספר
יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 3 מוסדות: אחד ממלכתי דתי, 2 ממלכתיים. בטווח של 750 מ' קיימים 5 מוסדות: 2
ממלכתיים, 3 ממלכתיים דתיים. חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 9 מוסדות: אחד ממלכתי , אחד ממלכתי
דתי, 4 חרדיים, 3 אקסטרניים. בריאות: בטווח 500 מ' המתחם נהנה מקרבה לקופת חולים אחת. קהילה: בטווח 500 מ'
מועדוניות, מעונות יום, ספריה, ספריה לעיוורים, דיור מוגן פרטי, מרכז לגיל השלישי, מרכז לנוער. בתי כנסת: קיימים 15
בטווח הליכה של 250 -500 מ'.

תכנון תחבורתי:

המתחם משורת בצורה טובה, ממוקם לאורך שד' ויצמן שמשורת בתחבורה ציבורית במספר קווים
עירוניים ובין עירוניים.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"נתיב העדפה לתחבורה ציבורית ברשת "מהיר לעיר" מתוכנן בשד' ויצמן.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכנן שביל אופניים לאורך שד' ויצמן.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות חלקית בלבד. ככלל יותרו שיפוצי חזיתות. עיבוי במקרים נקודתיים, פינוי בינוי ותמ"א 38
ע"פ הנחיות פרטניות בלבד.

1 .תכנון מתחמי:

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית
הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם
והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם.
גמישות: תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל
יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם
לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980 . גמישות: תכנית צל לחלק מהמתחם.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.0-3.5 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למאפייני המתחם
ולמתווה התכנוני שיאושר.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ​​"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו)
 בשד' ויצמן יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג). חזית מסחרית מחייבת.
 ברח' גורדון יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+13+גג).
 מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחוב גורדון ברוחב של 4 מטר לפחות. גמישות: צמצום
זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה,
תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות, חיזוק/עיבוי במקרים נקודתיים (למעט אם פורט אחרת בהנחיות
הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמתית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 2.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון העיר.
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יקבע בהתאם לממצאי דו"ח חברתי ראשוני.
4 .קרן תחזוקה: לא פחות מ- 75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים ( 50%).

הנחיות פרטניות:

א. מתחם משנה 1 :

מתחם לפינוי בינוי.
​גוש
חלקה
כתובת​
​​8269
​104
​גורדון 40 א' , ב'
​​8269
​105
​גורדון 38 א' , ב'
​​8269
​164
​שד' וייצמן 51
גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר גריעת או הוספת מגרש מתחום התכנון. 

ב. מתחם משנה 2 :

מתחם לפינוי בינוי. 
​גוש
חלקה​כתובת​
​​8269
​20
​גורדון 30
​8269​​19
​גורדון 28
​​8269
​18
​גורדון 26
​​8269
​21
​ריבלין 1, ריבלין 14
​​8269
​13
​שד' וייצמן 33
​​8269
​11
​שד' וייצמן 37
גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר גריעת או הוספת מגרש מתחום התכנון. 
ג. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות
באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים.
​גוש
חלקה​כתובת​
​​8269
​768
​גורדון 44
​​8269
​16
​ששת הימים 11 / ​ששת הימים 13
​​8269
​14
​שד' וייצמן 31 / ​ששת הימים 15
​​8269
​12
​שד' וייצמן 35
​​8269
​10
​ריבלין 16, ריבלין 39
​​8269
​92
​שד' וייצמן 41
​​8269
​89
​שד' וייצמן 45
​​8269
​162
​שד' וייצמן 47
​​8269
​163
​שד' וייצמן 49
​​8269
​299
​ברנר 18
ד. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד:​
​כתובת
​חלקה
כתובת​
​8269
​182
​גורדון 36 א
​​8269
​183
​גורדון 36 ב
​​8269
​88
​גורדון 34
​​8269
​17
​גורדון 24
​​8269
​11
​שד' וייצמן 37
​​8269
​90
​שד' וייצמן 43
​​8269
​788
​שד' וייצמן 53
​​8269
​298
​שד' וייצמן 55
​​8269
​726
​ברנר 16


​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים