כרטיס מתחם 17

אזור מרכז העיר צפון - מערב

כרטיס מתחם מספר: 17

תיאור מתחם:

מקום :

בין הרחובות גורדון, הרב ריבלין, שמואל הנציב, ששת הימים
​גוש​​

חלקה​
כתובת​
קומות​
יח"ד​

שנה​

שטח​

הערות​

​8269
​144
​ריבלין 2
​3
​6
​1980
679​
​8269
​145
​ריבלין 4
​3
​6
​1961
​615
​8269
​146
​ריבלין 6
​7
​13
​2018
​611
​- סיים הליך תמ"א 38 /1
​8269
​147
​ריבלין 8
​3
​8
​1961
​615
​8269
​22
​גורדון 27
​4
​15
​1961
​996
​8269
​23
​גורדון 25
​7
​15
​197
1008​​-לפי בדיקת היתרים
​8269
​24
​גורדון 23 א
​4
​8
​1961
​1834*​גורדון 23 ב
​4
​8
​1961

​גורדון 23 ג
​4
​8
​1961

​גורדון 21
​4
​8
​1961
​8269
​177
​שמואל הנציב 42 א
​4
​15
​1964
​1883
​שמואל הנציב 42 ב
​3
​14
​1964
​שמואל הנציב 42 ג
​3
​11
​1964
​8269
​139 + 140
​שמואל הנציב 42 ד
​3
​16
​1964
​629 + 285
​חלק מחלקה 139
​8269
​176
​שמואל הנציב 40 א
​3
​12
​1961
​1030
​8269
​175
​שמואל הנציב 40 ב
​3
​12
​1961
​801
​8269
​138 + 139
​שמואל הנציב 40 ג
​3
​16
​1961
​703 + 284
​חלק מחלקה 139
​8269
​170​


​ששת הימים 1
​4
​8
​1960
​1327
​ששת הימים 3
​4
​8
​1960
​8269
​169
​ששת הימים 5
​4
​8
​1959
​1327
​ששת הימים 7
​4
​8
​1959
​8269
​161
-
​-
​-
​-
​1138
​יעוד דרך
​8269
​160
​-
​-
​-
​-
​552
​יעוד שב"צ
​סה"כ
​​
233 יח"ד​14,483 מ"ר *כולל מ"ר להפקעה​

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מערב מרכז העיר, בין הרחובות: גורדון, הרב ריבלין, שמואל הנציב, ששת הימים.

שטח מתחם:

כ-15 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ב' ומגורים ה' לפי נת/100/ש/1 ,דרך מוצעת ושצ"פ לפי נת/363.

טיפוסי בינוי קיימים:

בניני המגורים ברובם הגדול נבנו לפני 1.1.1980 בגובה של4-3 קומות. שני מבנים גבוהים וחדשים
יותר במתחם.

מגרשים:

בגדלים משתנים, חלקם לא רגולרים.

שירותי ציבור:

גני ילדים:

בטווח של 250 מ' קיימות 2 כיתות גן. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 11 כיתות גן. בתי ספר
יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 2 מוסדות: אחד ממלכתי דתי, אחד ממלכתי . בטווח של 750 מ' קיימים 4 מוסדות:
2 ממלכתיים, 2 ממלכתיים דתיים. חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 9 מוסדות: אחד ממלכתי , אחד ממלכתי
דתי, 4 חרדיים, 3 אקסטרניים. בריאות: בטווח 500 מ' המתחם נהנה מקרבה לשני סניפי קופת חולים. קהילה: בטווח 500
מ' מועדוניות, מעונות יום, ספריה, ספריה לעיוורים, דיור מוגן פרטי, מרכז לגיל השלישי, מרכז לנוער. בתי כנסת: קיימים
15 בטווח הליכה של 250 -500 מ'.

תכנון תחבורתי:

המתחם משורת בצורה טובה, ממוקם לאורך שד' ויצמן וששת הימים שמשורתים בתחבורה ציבורית
במספר קווים עירוניים ובין עירוניים.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"נתיב העדפה לתחבורה ציבורית ברשת "מהיר לעיר" מתוכנן בשד' ויצמן במרחק של כ-
200 מ'. ציר זה ישורת ברמה גבוהה בתחבורה ציבורית.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר" מתוכנן שביל אופניים לאורך שד' ויצמן.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות בפינוי בינוי. לא תותר תמ"א 38 .

1 .תכנון מתחמי:

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית
הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם
והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם.
גמישות: תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל
יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם
לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3-3.5 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למאפייני המתחם
ולמתווה התכנוני שיאושר.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
  •  בשמואל הנציב יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג). חזית מסחרית מחייבת.
  •  ברח' גורדון יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+13 +גג).
  •  ברח' ששת הימים יותר גובה בינוי עד 25 קומות ברוטו (ק+23 +גג). חזית מסחרית מחייבת.
  •  ברח' הרב ריבלין יותר גובה בינוי עד 10 קומות ברוטו (ק+8 +גג).
  •  מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
)עד 10 קומות ברוטו(: 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחובות גורדון, ששת הימים, שמואל הנציב, הרב
ריבלין ברוחב של 2 מטר לפחות. גמישות: צמצום זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד.

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר. 

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בתהאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמתית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 2.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון העיר.
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יקבע בהתאם לממצאי דו"ח חברתי ראשוני.
4 .קרן תחזוקה: לא פחות מ- 75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים ( 50%).

הנחיות פרטניות:

א. מתחם לפינוי בינוי:
​גוש
חלקה​
כתובת​
​​8269
​145
​ריבלין 4
​​8269
​147
​​ריבלין 8
​​8269
​22
​גורדון 27
​​8269
​24
​​גורדון 23 א, ב, ג, ​גורדון 21
​​8269
​177
​שמואל הנציב 42 א, ב, ג
​​8269
​140
​שמואל הנציב ​42 ד
​​8269
​176
​שמואל הנציב 40 א
​​8269
​175
​שמואל הנציב 40 ב
​​8269
​138
​שמואל הנציב 40 ג
​​8269
​170
​ששת הימים 1, ששת הימים ​3
​​8269
​169
​ששת הימים ​5, ששת הימים ​​7

ב. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות
בלבד:
​גוש
​חלקה
כתובת​
​​8269
​23
​​גורדון 25
​​8269
​146
​​ריבלין 6
​​8269
​144
​​ריבלין 2

גמישות:

באישור מהנדס העיר וייעול התכנון, ניתן לכלול מגרש זה בתחום
התכנון לפינוי בינוי של מתחם משנה 1.​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים