כרטיס מתחם 16

​אזור מרכז העיר צפון - מערב

כרטיס מתחם מספר: 16

תיאור מתחם:


מקום :

בין הרחובות ברנר, שמואל הנציב, הרב ריבלין, גורדון
​גוש
חלקה​
כתובת​יח"ד​
קומות​
שנה​
שטח​הערות​
​8267
129​
ברנר 8​​20
6​​1970
​935
​​8267
​131
​ברנר 10
​20
​6
​1969
​801
​​8267
​763
​ברנר 12
​13
​6
​1969
​801
​​8267
​130
​שמואל הנציב 62
15
​5
​2005
​936
​2869
​71
​שמואל הנציב 60
​​​
​​15
​ ​
​​7
​ ​
​​1971

​509
​​8267
​305
​122
​​8267
​134
​285
​​2869​
​72

​שמואל הנציב 58
​7
​3
​1964
901​​
-היתר לתמ"א 38/1​
​שמואל הנציב 56
​7
​3
​1964

​​2869
​66
​שמואל הנציב 52
​20
​5
​1969
1444​
​​2869
​180
​שמואל הנציב 50
​10
​5
​1976
1055​
​​2869
​179
​שמואל הנציב 48
​8
​4
​1963
1046​
​​2869
​97
​שמואל הנציב 46
​6
​6
​2019
​366

​​2869
​98
​ריבלין 3
​6
​6
​2001
365​
​​2869
​86
​פרומקין 2
​2
​2
​1955
​792
​2 כניסות
​​2869
​107
​​פרומקין 4
​-
​-
​-
​1293
​מרפאות כלליות
​​2869
​103
​​פרומקין 6
​25
​7
​2020
​876
-סיים הליך תמ"א 38/1​
​​2869​
​73​
​​פרומקין 11
​5
2​
1996​
1013​

​​פרומקין 11 א'
​6
​6
​1988

​​8267
​133
​​​פרומקין 13
​ ​
​18
​6
​1974
​431

​​8267
​304

​143

​​8267
​70
​465

​​8267
​881
​​פרומקין 17
​18
​6
​1971
​1043

​​8267
​764
​גורדון 39
​16
​4
​1980
​801

​​8267
​765
​​פרומקין 19
​14
​7
​1971
​802

​​2869
​102
​גורדון 37
​15
​4
​1964
​840

​​2869
​101
​​גורדון 35
​15
​3
​1962
​789

​​2869
​100
​​גורדון 33
​15
​3
​1963
​794

​​2869
​99
​​גורדון 31
​16
​3
​1962
​843

​​2869
​87
​​גורדון 29 / ריבלין 7
​7
​7
​2011
​-

​​2869
​216
​-
​-
​-
​-
​336
​שצ"פ / שביל
​​​​​8267​
​ ​ ​ ​
​905
​-
​-
​-
​-
​343
​​דרך​​109
​-
​​-
​-
​-
​677
​4
​-
​-
​-
​-
​285
​74
​-
​-
​-
​-
​158
​213
​-
​-
-​​-
​879
​דרך ויעוד מגורים ה' מגונן
​סה"כ

319​​23,169 מ"ר
​​
הערה: נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי
התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מערב העיר, בין הרחובות: ברנר, שמואל הנציב, הרב ריבלין, גורדון. חוצה אותו
רח' אריה פרומקין.

שטח מתחם:

כ-23 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ה' לפי נת/100/ש/1 ,מגורים ד' ושטח ציבורי פתוח לפי 408-0431155 .

טיפוסי בינוי קיימים:

מרבית הבניינים נבנו לפני 1.1.1980​ ,גובה הבינוי במתחם בין 7-4 קומות.

מגרשים:

בשטחים משתנים.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בטווח של 250 מ' קיימת כיתת גן אחת. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 22 כיתות גן. בתי ספר
יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 3 מוסדות: אחד ממלכתי דתי, 2 ממלכתיים. בטווח של 750 מ' קיימים 5 מוסדות: 2
ממלכתיים דתיים, 3 ממלכתיים. חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 9 מוסדות: אחד ממלכתי , אחד ממלכתי
דתי, 4 חרדיים, 3 אקסטרניים. בריאות: בטווח 500 מ' המתחם נהנה מקרבה לשתי קופות חולים וטיפת חלב. קהילה:
בטווח 500 מ' מועדוניות, מעונות יום, ספריה, ספריה לעיוורים, דיור מוגן פרטי, מרכז לגיל השלישי, מרכז לנוער, מוזיאון
העיר. בתי כנסת: קיימים 17 בטווח הליכה של 250 -500 מ'.

תכנון תחבורתי:

המתחם משורת כיום ברמה סבירה.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"במסגרת "מהיר לעיר" מתוכנן ציר העדפה לתחבורה ציבורית בשד' ויצמן במרחק של כ-
200 מ'. ציר זה ישורת ברמה גבוהה בתחבורה ציבורית.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר" מתוכנן שביל אופניים לאורך שד' ויצמן.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות בפינוי בינוי. בנוסף יותרו שיפוצי חזיתות ועיבוי במקרים נקודתיים.

1 .תכנון מתחמי:

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית
הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה )במידת הצורך(, תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל מתחם משנה
והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם.
גמישות: תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל
יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם
לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.0-3.5 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למאפייני המתחם
והמתווה התכנוני שיאושר.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
  •  ברח' שמואל הנציב יותר גובה בינוי עד 20 קומות ברוטו )ק+18+גג(. חזית מסחרית מחייבת.
  •  ברח' גורדון יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+13 +גג).
  •  ברח' ברנר יותר גובה בינוי עד 25 קומות ברוטו (ק+23 +גג). 
  •  ברח' ריבלין יותר גובה בינוי עד 10 קומות ברוטו (ק+8 +גג).
  •  ברח' פרומקין יותר גובה בינוי עד 10 קומות ברוטו (ק+8 +גג).
  •  שטחי ציבור, מסחר ותעסוקה יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחובות שמואל הנציב ברוחב של 2 מטר לפחות, ברחוב
גורדון ופרומקין תורחב הדרך ב-4 מטר בזיקת הנאה. גמישות: צמצום זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות, חיזוק/עיבוי במקרים נקודתיים (למעט אם פורט אחרת בהנחיות
הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980​ ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמתית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 2.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון העיר.
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יקבע בהתאם לממצאי דו"ח חברתי ראשוני.
4 .קרן תחזוקה: לא פחות מ- 75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים ( 50%).

הנחיות פרטניות:

א. מתחם משנה 1 :מתחם לפינוי בינוי.

​גוש
חלקה​
כתובת​
​8269
​102
​​גורדון ​37
​​8269
​101
​​גורדון 35
​​8269
​100
​​גורדון 33
​​8269
​99
​​גורדון 31

גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר גריעת מגרש מתחום התכנון.
גמישות: בכפוף לייעול התכנון והתועלת הציבורית, ובאישור מהנדס העיר, ניתן יהיה לכלול בתחום התכנון של
מתחם משנה זה את חלקה 86( פרומקין 2).
ב. מתחם משנה 2 :מתחם לפינוי בינוי. 
​​גוש
​חלקה​
​כתובת​
​​8269
​66
​שמואל הנציב 52
​​8269
​180
​שמואל הנציב 50
​​8269
​179
​שמואל הנציב 48
בינוי: הבינוי יפנה חזית נוספת לרחוב פרומקין.
ג. גוש 8269 חלקה 72- שמואל הנציב 56 ,58 : בהתאם להחלטת ועדת משנה מספר 64 מיום 16.07.2018 .ככל
שיפוג תוקף ההחלטה, יחולו על מגרש זה הוראות סעיף קטן ב לעיל.
ד. במגרשים המפורטים להלן, מבנים נמוכים. התחדשות על פי תוכנית מאושרת או לפי הנחיות פרטניות:

​​גוש
​חלקה​
​כתובת​
​​8269
​86
​​פרומקין 2
​​8269
​107
​​פרומקין 4
​​8269
​73
​​פרומקין 11
ה. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות
באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים. 

​​גוש
​חלקה​
​כתובת​
​8267
​129
​ברנר 8
​​8267
​131
​ברנר 10
​​8267
​763
​ברנר 12
​​8269
​71
​ברנר 12
​​8267
​305
​ברנר 12
​​8267
​134
​שמואל הנציב 60
​​8267
​133
​שמואל הנציב 60
​​8267
​304
​שמואל הנציב 60
​​8269
​70
​​פרומקין 13
​​8267
​881
​​פרומקין 17
​​8267
​765
​​פרומקין 19
ו. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד:
​​גוש
​חלקה​
​כתובת​
​​8269
​87
​​גורדון 29 / ריבלין 7
​​8267
​130
​שמואל הנציב 62
​​8269
​97
​שמואל הנציב 46
​​8269
​98
​​ריבלין 3
​​8269
​103
​​פרומקין 6
​​8269
​73
​​פרומקין 11 א'
​​8267
​764
​​גורדון 39

​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים