כרטיס מתחם 106

​​​​כרטיס מתחם מספר:106

אזור מרכז העיר דרום-מזרח


​​​מהדורה מס' 1 – אפריל 2023​

מסמך זה הינו חלק מדיניות ההתחדשות העירונית. תכנון למתחם התחדשות עירונית יערך על פיו ובכפוף להנחיות שינתנו ע"י גורמי המקצוע במנהל ההנדסה. מדיניות זו אינה כובלת את שיקול דעתה של הוועדה המקומית וכל החלטה תתקבל ע"י מוסד ה​תכנון.​

​תיאור מתחם:

מקום:​ 

ב​ין הרחובות אברהם שפירא,לבונטין זלמן,הרב גבאי,יהודה הלוי,אריה בן אליעזר.
 
גוש
חלקה
כתובת
יח"ד
קומות
שנהשטח חלקה במ"ר​הערות
8260
570
אברהם שפירא 29
26
6
1973
​​1053 
8260566
אברהם שפירא 27
26
7
1970
2641
 
אברהם שפירא 25
26
7
1970
 
אברהם שפירא 23
26
7
1970
 
8260590
-
-
-
-
569
-ביעוד חניה פרטית
8260584
-
-
-
-
325
-ביעוד חניה פרטית
8260594
-
-
-
-
2408
-שצ"פ – גן אברהם שפירא
8260591

לבונטין זלמן 40/ אריה בן אליעזר 40​

26
6
1981
1291
 
8260587
הרב גבאי 11
19
7
19811066
 
8260586
הרב גבאי 9
26
6
1976
1063
 
8260567
יהודה הלוי 27
26
6
1973
938
 
8260568
יהודה הלוי 29
26
6
1973
768
 
8260
569
יהודה הלוי 31
26
6
1972
1260
 
8260397
יהודה הלוי 35 א
-
-
1960
4835
-בית ספר "תחכמוני"-בית ספר "תחכמוני"
אריה בן אליעזר 42-
-
-מגרש ספורט "תחכמוני"
8260120
אריה בן אליעזר 42
-
3
1997
2118
-ישיבה, 2 גני ילדים
יהודה הלוי 35
-
2
-גן ילדים-גן ילדים
8260625
יהודה הלוי 37
12
6
1988
690
 
8260112
יהודה הלוי 39א
9
9
2014
1004
 

יהודה הלוי 39ב
2
2
1950
 
826052
יהודה הלוי 41
7
7
2015
*503
 
826053
יהודה הלוי 43
8
4
1979
*503
 
8260641
יהודה הלוי 45
6
7
1992
467
 
8260​503
יהודה הלוי ​47
7
8
1998
*503
 
826056
יהודה הלוי ​49
12
6
1980
*974
 
8260
57
אריה בן אליעזר 54
1
1
1956
*518
 
8260
58
אריה בן אליעזר 52
1
1
1958
*503
 
826059
אריה בן אליעזר 5016
5
1980
*500
 
826060
*524
 
8260647
אריה בן אליעזר 46
12
6
1990
971
 
8260​113
אריה בן אליעזר 44
15
7
1988
*1096
 
סה"כ  361 יח"ד
  

23,467 מ"ר

*כולל שטחים לפני הפקעה
 


נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני.יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים.בכל מקרה של אי התאמה,עדיפים התרי הבניה המאושרים.​

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בדרום מזרח מרכז העיר.בין הרחובות אברהם שפירא,לבונטין,הרב גבאי,יהודה הלוי,אריה בן אליעזר.קיים שצ"פ בשולי המתחם.במרכז המתחם עובר שביל מרוצף-הרב גבאי ולצידו בית ספר ממ"ד "תחכמוני".

שטח מתחם:

כ-24 דונם

יעודי קרקע מאושרים​​:

מגורים ה' לפי נת/100/ש/1, מגורים ד' לפי 408-0601518, אזור מגורים מיוחד לפי נת/800/14/א, שביל ושטח לבניני ציבור לפי נת/66/229, דרך פרטית ושצ"פ לפי נת/6/369.​​

טיפוסי בינוי קיימים:

מרבית הבניינים נבנו אחרי 1.1.1980.גובה הבינוי במתחם בין 1-7 קומות ורובו בין 6-7 קומות.​

מגרשים:

מגרשים בשטחים מגוונים.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בטווח 250 מ' קיימות 8 כיתות גן. בטווח 500 מ' קיימות 22 כיתות גן. בתי ספר יסודיים: בטווח 500 מ' קיימים 3 מוסדות: שניים ממלכתיים ואחד ממלכתי דתי. בטווח 750 מ' קיימים 8 מוסדות: 3 ממלכתיים, 2 ממלכתיים דתיים, 3 חרדיים. חינוך על יסודי: בטווח 1500 מ' קיימים 10 מוסדות: 2 ממלכתיים, 3 חרדיים, 2 ממלכתיים דתיים, אחד מיוחד, 2 אקסטרניים. 

שירותי בריאות: במתחם יש מספר רב של סניפי קופות חולים, סניף טיפת חלב. בתי כנסת: בטווח ה-500 מ' קיימים בתי כנסת רבים. קהילה: בטווח 500 מ' קיימים מעונות יום, מרכז קהילתי, מתנ"סים, ספריה, סניף תנועת נוער, מרכז לנוער.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם במרחקי הליכה קצרים של 100-200 מ' משד' בנימין ורחוב פתח תקווה המשורתים ברמת תחבורה ציבורית טובה. הרחובות במתחם הינם חד סיטרים ובעלי רוחב זכות דרך צרה יחסית. היות ומרבית הבניינים לא מיועדים לפינוי בינוי,לא צפויה אפשרות להרחבת זכות הדרך.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025": במסגרת "מהיר לעיר" מתוכננים צירי העדפה לתחבורה ציבורית בשד' בנימין ורחוב פתח תקווה. לפי תכנון עתידי המתחם ישורת ברמה טובה מאוד.

שבילי אופניים: בהתאם לתכנית "מהיר לעיר" מתוכננים שבילי אופניים לאורך שד' בנימין ורחוב פתח תקווה.

הרחבת רחובות: אין צפי להרחבת הכבישים והמדרכות בצורה משמעותית.

הנחיות כלליות:

המתחם מיועד להתחדשות מועטה באמצעות תמ"א 38 כמפורש בהנחיות פרטניות. ככל יותרו שיפוצי חזיתות.​

1. התייחסות ייחודית לבניינים באזור: 

מתחם זה והמתחמים השכנים לאורך הרחובות לבונטין זלמן, אברהם שפירא ויהודה הלוי מאופיינים ב: (1) ריבוי בניינים רווים שאינם מתאימים להתחדשות בפינוי בינוי; (2) פיזור מרחבי של הבניינים המתאימים להתחדשות; (3) רשת דרכים צרה וחד סטרית שאינה צפויה להשתנות. בשל נתונים אלו, המתחמים ברובם אינם מיועדים להתחדש בהליך של פינוי בינוי. 

2. תכנון מתחמי:  

תכנית צל למגרשים שכנים תהווה תנאי לקידום תכנון/היתר ותוספת ממ"ד. 
3. יחס יח"ד:
לאור מאפייני המתחם כמפורט לעיל, יחס יח"ד בתמ"א 38 יקבע בהתאם לתכנון שיוצג ויאושר על ידי מהנדס העיר ובכל מקרה לא יעלה על תוספת של 2.5 קומות לקיים בהיתר. 

4. תועלת ציבורית: 

בכפוף לאישור מהנדס העיר, המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע, הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה ולמתווה התכנוני. 

5. תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר. תוספת לדירות התמורה, תתאפשר רק בהצגת תוכנית צל המעידה על היתכנות להוספת הממ"ד, לאישור מהנדס העיר. 

6. תמהיל יח"ד: 

בהתאם לאישור מהנדס העיר והוראות תמ"א 38. 

7.בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980, תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד. ככל ויידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק/עיבוי. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות בלבד (למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

8. הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי לתעודת גמר.

9. הפקעות מאושרות פרטניות: 

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה. 
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10. מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38. 
מסמך זה מהווה חלק ממסמך מדיניות כהגדרתו, בסעיף 4.1.1 בתכנית המתאר הכוללנית נת/2035.

11. שלביות:

תנאי למימוש תכנון מפורט, עבור מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, יהיה ביצוע בדיקה תחבורתית (בה"ת) כוללת למרכז העיר.

12. תמ"א 38: 

על רקע סיומה המתוכנן, היכן שמצוינת הנחיה ביחס לתמ"א 38, הכוונה תהיה תמ"א 38 או מסלול תכנוני חלופי שווה ערך לצורך עמידות המבנה מפני רעידת אדמה במגרש הבודד.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם: 

1. דרגה חברתית: 2.
2. שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
3. סוחרים: אין.

ב. הנחיות:

1. הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית במסלול מיסוי".
2. דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.  
3. קרן תחזוקה: בהתאם למדיניות העירונית - 100% מהדירות לתקופה של 10 שנים. 

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה על פי חוק. 
 

הנחיות פרטניות:

א. גוש 8260 חלקה 53 - יהודה הלוי 43: על רקע קושי ביצירת מתחמים משמעותיים לפינוי בינוי ועל רקע קושי באפשרות תוספת ממ"ד,  יותר: 1. חיזוק/עיבוי הבניין. 2. בניה ותוספת יח"ד, כמתאפשר מהתוכנית המאושרת. גובה הבינוי יתאפשר עד למספר הקומות בבניין השכן (גוש 8260 חלקה 52, יהודה הלוי 41). הנחיות אלו תקפות עד ליום 31.10.2023. 

ב. במגרשים המפורטים להלן, מבנים נמוכים. התחדשות על פי תכנית מאושרת:

גוש
חלקה
כתובת
​8260
​57
​אריה בן אליעזר 54
​8260
​58
​אריה בן אליעזר 52
​8260
​112
​יהודה הלוי 39 ב​​ג. למגרשים המפורטים להלן ניתן היתר בניה לפני 1.1.1980. תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות, חיזוק ועיבוי:


​גוש
​חלקה
כתובת
​8260
​570
​אברהם שפירא 29
​8260
​566
​אברהם שפירא 27,  אברהם שפירא 25,  אברהם שפירא 23
​8260
​586
​הרב גבאי 9
​8260
​567
​יהודה הלוי 27
​8260
​568
​יהודה הלוי 29
​8260
​569
​יהודה הלוי 31​


ד. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לאחר 1.1.1980. תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות. 


​גוש

​חלקה
​כתובת
​8260
​591
​לבונטין 40/ אריה בן אליעזר 40
​8260
​587
​הרב גבאי11
​8260
​52
​ יהודה הלוי 41
​8260
​112
​יהודה הלוי 39 א'
​8260
​625
​יהודה הלוי 37
​8260
​641
​יהודה הלוי 45
​8260
​503
​יהודה הלוי 47
​8260
​56
​יהודה הלוי 49
8260
​59,60
​אריה בן אליעזר 50
8260
​647
​אריה בן אליעזר 46
​8260
​113
​אריה בן אליעזר 44​


​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

​העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.

מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​.​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}