כרטיס מתחם 10

​אזור מרכז העיר צפון - מערב

כרטיס מתחם מספר: 10

תיאור מתחם:מקום :

בין הרחובות אנדריוס, שלמה המלך, הרב קוק
​גוש
חלקה​כתובת​​​יח"ד
קומות​
שנה​
שטח​
הערות​
​8271
​215
​שלמה המלך 6
​34
8​​1989
​1382
​8267
​111
​שלמה המלך 26
​10
​5
​1983
​​1009*
​- שעת בניה לפי בדיקת היתרים
​8267
​112
​שלמה המלך 24
​14
​7
​1981
​​1009
​8267
​113
​שלמה המלך 22
​12
​6
​​1990
​1009
​8267
​114
​שלמה המלך 20
​12
​6
​1988
​1046*
​8271
​238
​שלמה המלך 18
​14
​6
​​1990
​1180*
​8271
​239
​שלמה המלך 16
​7
​7
​​1990
​1277*

​אנדריוס 1
​7
​7
​1990
​8271
​216
​אנדריוס 2 / שלמה המלך 8
​34
​8
​1988
​1374

​8271
​32
​אנדריוס 3
​24
​6
​1990
​984
​2 כניסות
​8271
​217
​אנדריוס 4
​34
​8
​1989
​1395

​8271
​182
​אנדריוס 5 / הרב קוק 49
​16
​8
​1976
​491
​2 כניסות
​8271
​183


​491

​8271
​218
​הרב קוק 47 א - ד'
136​
8​1984​
2497​
​8271
​30
​הרב קוק 51
​16
​7
​1980
​979

​8271
​29
​הרב קוק 55
​16
4​​1972
​783

​8271
​123


​194

​8267
​117
​הרב קוק 57
​14
5​​1981
​1011

​8267
​116
​הרב קוק 61
​18
6​​1978
​1010

​8267
​115
​הרב קוק 63
​16
4​​1973
​1010

​8267
​227
​-
​-
​-
​-
​146
​שביל
​8267
​225
​-
​-
​-
​-
​1629
​דרך
​סה"כ

434​
20,131 מ"ר *כולל שטחים להפקעה​​​

הערה: נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי
התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.​

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מערב העיר, בין הרחובות: שלמה המלך, אנדריוס, הרב קוק.

שטח מתחם:

כ-20 דונם. 

​​יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ד', מגורים ז' לפי נת/100/ש/1 ,אזור מגורים מיוחד לפי נת/552/6 ,אזור מגורים 2 לפי

נת/1/195 ,דרך, שביל, מגורים לפי נת/18/417/ב.

טיפוסי בינוי קיימים:

מרבית מבני מגורים בגובה 6-8 קומות שנבנו בשנות ה-80' ,מספר מבנים נמוכים וותיקים יותר.

מגרשים:

בשטחים משתנים, רובם בשטח של כ-1 דונם.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בטווח הליכה של 250 מ' קיימות 11 כיתות גן. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 18 כיתות גן.
בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 2 מוסדות ממלכתיים דתיים. בטווח של 750 מ' קיימים 5 מוסדות: 3
ממלכתיים, 2 ממלכתיים דתיים. חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' 6 מוסדות: אחד ממלכתי, 2 חרדיים, 3 אקסטרניים.
בריאות: המתחם נהנה מקרבה לטיפת חלב ושני סניפי קופת חולים. קהילה: בטווח 500 מ' דיור מוגן, מועדוניות, 2 מעונות
יום, מתנ"ס, ספריות, מוזיאון העיר נתניה. בתי כנסת: בטווח 500 מ' קיימים 22 בתי כנסת.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם בקרבת רחוב שלמה המלך לאורכו עוברת תחבורה ציבורית עירונית בתדירות לא גבוהה.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"רחוב שלמה המלך מתוכנן לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכנן שביל אופניים לאורך רחוב שלמה המלך.

הנחיות כלליות:

המתחם מיועד להתחדשות חלקית בהליך של תמ"א 38 ע"פ הנחיות פרטניות. בנוסף יותרו שיפוצי חזיתות ועיבוי
במקרים נקודתיים .

1 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

2 .הנחיות תכנון:

א. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ב. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.

3 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות, חיזוק/עיבוי במקרים נקודתיים (למעט אם פורט אחרת בהנחיות
הפרטניות).

4 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי
לתעודת גמר.

5 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

6 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

7 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 1.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון העיר.
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים ( 50% ) ע"פ חוק.

הנחיות פרטניות:

א. גוש 8271 חלקות 29,123 – הרב קוק 55 :בהתאם להחלטת ועדת משנה מספר 26 מיום 27.07.2020 .ככל שיפוג
תוקף ההחלטה, יבחנו מחדש אפשרויות ההתחדשות במגרש זה.
ב. גוש 8271 חלקות 113 – הרב קוק 63 :על רקע קושי ביצירת מתחמים משמעותיים לפינוי בינוי, יותר 1 .חיבור
לתכנית פינוי בינוי. 2 .בהתאם למדיניות כלל עירונית למימוש תמ"א 38 ,תיבחן בהתאמה לצורך ובאישור מהנדס
העיר תכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38 .3 .חיזוק/עיבוי. הנחיות אלו תקפות ל-12 חודשים ולא יאוחר מיום
31.10.2021 וכל עוד לא פג תוקף תמ"א 38 .לאחר תום התקופה, יבחנו מחדש אפשרויות ההתחדשות במגרש זה.
ג. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות
באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים. ​
​גוש
​חלקה
כתובת​
​​8271
138, 182​
אנדריוס 5 / הרב קוק 49​
​8267
​116
​הרב קוק 61

ד. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד:

​גוש
חלקה​
כתובת​
​​​8271
​215
​שלמה המלך 6
​​8267
​111
​שלמה המלך 26
​​8267
​112
​שלמה המלך 24
​​8267
​113
​שלמה המלך 22
​​8267
​114
​שלמה המלך 20
​​​8271
​238
​שלמה המלך 18
​​​8271
​239
​שלמה המלך 18
​​​8271
​239
​אנדריוס 1
​​​8271
​216
​אנדריוס 2 / שלמה המלך 8
​​​8271
​32
​אנדריוס 3
​​​8271
​217
​אנדריוס 4
​​​8271
​218
​הרב קוק 47 א-ד'
​​​8271
​30
​הרב קוק 51
​​8267​
​117
​הרב קוק 57

​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים