כרטיס מתחם 84

​אזור צפון - מזרח​

כרטיס מתחם מספר: 84

מסמך זה הינו חלק מדיניות ההתחדשות העירונית. תכנון למתחם התחדשות עירונית יערך על פיו ובכפוף להנחיות שינתנו ע"י גורמי המקצוע במנהל ההנדסה. מדיניות זו אינה כובלת את שיקול דעתה של הוועדה המקומית וכל החלטה תתקבל ע"י מוסד התכנון.​​

תיאור מתחם​​

מקום: בין הרחובות רזיאל, דוד ילין, ילין קלישר ויחיאל פינס.
מפת מתחם 84

​גוש
​חלקה
​כתובת
​מספר יחידות דיור
​קומות
​שנה
​שטח חלקה במ"ר
​הערות
​8267
​895
​ילין דוד 7
​14
​4
​1966
​2096
​8267
895
​ילין 5
​1966
​-
​8267
​865
​קלישר 2
​86
​10
​1997
​2925
​דיור מוגן
​8267
​896
​רזיאל 16
​14
​3
​1966
​989
​8267
​893
​רזיאל 14
​14
​3
​1966
​1067
​8267
​894
​רזיאל 12
​14
​3
​1966
​1060
​8267
​863
​ילין 3
​6
​3
​1978
​1496
8267
​863
​ילין 1
​6
​3
​1978
​-
​סך הכל

נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בנייה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה, עדיפים היתרי הבנייה המאושרים.

איפיון המתחם

מיקום עירוני

בקרבת לב העיר, צפון מזרח מרכז העיר. בין הרחובות רזיאל, דוד ילין, ילין קלישר ויחיאל פינס.

שטח מתחם

כ- 10 דונם.

יעודי קרקע מאושרים

מגורים ב' לפי נת/100/ש/1, אזור מגורים מיוחד ושטח פרטי פתוח לפי נת/14/355/ב, אזור מגורים 3-4 קומות ומגרש חניה פרטית לפי תרש"צ/3/14/9.  

טיפוסי בינוי קיימים

מרבית מבני המגורים מבני שיכון בגובה 4-3 קומות, מבנה אחד גבוה.

מגרשים

מגוונים.

שירותי ציבור

גני ילדים: במתחם זה קיימת כיתת גן אחת בטווח הליכה של כ- 250 מ'. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 9 כיתות גן. 

בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 3 מוסדות: 2 חרדיים ואחד ממלכתי דתי. בטווח של 750 מ'  קיימים 5 מוסדות: 3 חרדיים, אחד ממלכתי, אחד ממלכתי דתי. 

חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 9 מוסדות: 2 ממלכתיים, 3 חרדיים, 2 ממלכתיים דתיים, 2 פרטיים. 

בריאות: קיים סניף קופ"ח אחד ברדיוס של כ-500 מ. 

בתי כנסת: בתי כנסת רבים בטווח הליכה של 250-500 מ'. 

קהילה: בטווח 500 מ' קיימים מעון יום, דיור מוגן פרטי, מועדוני גמלאים, סניפי תנועות נוער, מרכז לנוער, היכל התרבות, קונסרבטוריון עירוני.

תכנון תחבורתי

המתחם נשען על רחוב רזיאל ובטווח של 450-250 מ' מרחוב הרצל ושד' ויצמן המשורתים בתחבורה ציבורית. 

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025": רחובות רזיאל, ויצמן והרצל מתוכננים לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית.

שבילי אופניים: בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025" מתוכננים שבילי אופניים ברחובות רזיאל, ויצמן והרצל.

הנחיות כלליות

המתחם מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי. לא תותר התחדשות לפי תמ"א 38. ככלל יותרו שיפוצי חזיתות. חיזוק ועיבוי לפי הנחיות פרטניות.

תכנון מתחמי

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. 

תכנית הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם. 

גמישות: תותר הכנת תכנית צל לחלק מהמתחם באישור מהנדס העיר. תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980 .

יחס יחידות דיור

על פי המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.4-4. יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למתווה התכנוני שיאושר ומאפייני המתחם.

תועלת ציבורית

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע, הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. 

היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר. 

תמורה לדיירים

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר + מרפסת בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר. 

תמהיל יחידות דיור

 • גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120- 115 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק). גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים שינומקו. 
 • 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

הנחיות תכנון

 • בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).  יותר גובה בינוי עד 20 קומות ברוטו (ק+18+ גג). לאורך רח' רזיאל חזית מסחרית מחייבת. 
 • בנייה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית (עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית. 
 • חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
 • צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך. 
 • זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי כלפי כלל הרחובות. גמישות: צמצום רוחב זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

בניינים בבנייה מאוחרת/גבוהה

בבניינים שהיתר הבנייה הונפק לאחר 1.1.1980, תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד. ככל ויידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק/עיבוי. 

בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות בלבד (למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בנייה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי לתעודת גמר.

הפקעות מאושרות פרטניות

 • הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה. 
 • שטחים וזכויות בנייה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

גמישות

 • תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת הציבורית. 
 • תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

מדיניות תכנון

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38. מסמך זה מהווה חלק ממסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 4.1.1 בתוכנית המתאר הכוללנית נת/2035.

שלביות

תנאי למימוש תכנון מפורט עבור מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, יהיה ביצוע בדיקה תחבורתית (בה"ת כוללת למרכז העיר) ומענה פרוגרמתי.

הנחיות חברתיות

אפיון המתחם

 1. דרגה חברתית: 3.
 2. שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
 3. סוחרים: אין. 

הנחיות

 1. דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.  
 2. הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית במסלול מיסוי".
 3. סקר חברתי: יש לערוך סקר חברתי מפורט.
 4. קרן תחזוקה: בהתאם למדיניות העירונית - 100% מהדירות לתקופה של 10 שנים.
 5. הבינוי המוצע יהיה בינוי מוטה תחזוקה.

היטלי השבחה

יחולו היטלי השבחה מלאים (50%). 

הנחיות פרטניות

מתחם משנה לפינוי בינוי

​​גוש​
​חלקה
​כתובת
​8267
​895
​ילין דוד 7, ילין 5
​8267
​896
​רזיאל 16
​8267
​893
​רזיאל 14
​8267
​894
​רזיאל 12
​8267
​863
​ילין 1, ילין 3

גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר יש לבחון צירוף מבנים שעומדים במדיניות ההתחדשות ממתחם 87: רח' יחיאל פינס 8, 10, גוש: 8266/ חלקה: 117. 

היתר הבנייה ניתן לאחר 1.1.1980. 

במגרשים המפורטים להלן, היתר הבנייה ניתן לאחר 1.1.1980. תתאפשר התחדשות באמצעות מסלול שיפוצי חזיתות בלבד.​

​גוש

​חלקה

​כתובת

​8267

​865

​קלישר 2


​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

​​העירייה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך. 

מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​.​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}